Nieuws

Begrotingsbehandeling EZ voor Ondernemers

Begrotingsbehandeling EZ voor Ondernemers

De Tweede Kamer behandelde op 25 en 27 oktober de begroting van het Ministerie van Economische Zaken. Onder andere het verbeteren van toegang tot financiering, stimulering en financiering van innovatie en de steun vanuit de overheid voor ondernemers werd besproken. Hieronder vind je een overzicht van de voor ondernemers relevante punten. In de week van 6 tot 8 december wordt gestemd over de ingediende amendementen en aanname van de begroting.

Veel aandacht is er voor de premieverhoging van de BMKB-regeling. SP-Kamerleden Smaling en Gesthuizen, CDA-Kamerlid Agnes Mulder, en leden Graus (PVV) en Bruins (ChristenUnie) geven allen aan dat de verhoging van de premie averechts werkt. De premieverhoging is onlogisch en kan beter teruggedraaid kan worden, zeker gezien het feit dat met een aantrekkende economie ondernemers weer op zoek gaan naar financiering voor voorgenomen investeringen. De premieverhoging vertraagt economische groei. Mulder (CDA) en Gesthuizen (SP) hebben amendementen ingediend om de premieverhoging terug te draaien.

Minister Kamp ontraadt deze amendementen, hij is van mening dat de BMKB regeling kostendekkend zou moeten zijn terwijl de overheid er nu ieder jaar voor 75 miljoen “bij inschiet”. ONL is het hier niet mee eens. De BMKB is een één van de meest succesvolle en langlopende programma’s om het bedrijfsleven te ondersteunen. De verliezen gedurende de crisisjaren zijn gezien de opzet van de garantstellingsregeling logisch en moeten worden afgezet tegen de jaren dat de economie op volle toeren draait. ONL staat dan ook positief tegenover amendementen die de BMKB-premieverhoging tegengaan.

Vanuit de Tweede Kamerleden is er ook veel kritiek op het topsectorenbeleid. Mei Li Vos (PvdA) geeft als kritiekpunt dat alleen succesvolle bedrijven worden gesteund, niet innovatieve nieuwe bedrijven. Verhoeven (D66) geeft aan dat het topsectorenbeleid voor een groot deel gedomineerd wordt door bedrijven uit de gevestigde orde. Van Tongeren (Groenlinks) vindt dat het topsectorenbeleid afgeschaft of omgevormd moet worden, dit om een grotere nadruk te leggen op duurzaamheid. Minister Kamp geeft aan dat mkb-bedrijven zoveel mogelijk bij het topsectorenbeleid betrokken moeten worden en dat de lagere bijdrage van het MKB in andere regelingen, zoals de WBSO, gecompenseerd wordt door het ontvangen van een verhoudingsgewijs groter aandeel van de beschikbare middelen.

De regeling MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) moet zoveel mogelijk MKB-bedrijven bij het topsectorenbeleid betrekken. Ziengs (VVD) vraag zich af waarom de Minister de MIT-regeling niet structureel verhoogt. Mulder (CDA), Verhoeven (D66) en Bruins (ChristenUnie) vragen zich ook af waarom er niet meer geld naar de MIT-regeling gaat. Minister Kamp geeft aan dat door veranderingen in het betalingsritme het budget voor 2017 op hetzelfde niveau als in 2016 gehouden kan worden.

Monasch (PvdA) wil dat alle wet- en regelgeving die met het mkb te maken heeft, mkb-proof wordt. Wetten of regels zouden daarom een mkb-toets moeten ondergaan. Minister Kamp geeft aan dat deze mkb-toets in het kader van de bedrijfseffectentoets moet worden gedaan. Hierbij zegde Kamp toe dat deze bedrijfseffectentoets kritisch bekeken zal worden. ONL voor Ondernemers zal  hierover overleg voeren met het ministerie van Economische Zaken. De lobby van ONL voor toetsing vooraf op regeldruk werpt vruchten af. Wij pleiten al veel langer voor een gedegen toets vooraf voor alle nieuwe wetgeving die het bedrijfsleven raakt. In de Schaduwbegroting voor 2016 en 2017 heeft ONL nadrukkelijk om een dergelijke toets gevraagd.