Position Papers

Benut de innovatiekracht van het mkb bij de energietransitie

Benut de innovatiekracht van het mkb bij de energietransitie 

Klik hier om het volledige position paper te downloaden. 

Ondernemers moeten een meer centrale plek krijgen binnen de energietransitie. Zowel in de beraadslaging als in de uitvoering wordt de ondernemer nog onvoldoende benut. Dit terwijl de innovatiekracht en het ondernemerschap van het mkb onmisbaar is om Nederland om te vormen tot een emissiearme maatschappij. ONL voor Ondernemers gelooft in de innovatiekracht van het mkb en roept de politiek op om dit ook te doen. Om het vertrouwen in het mkb te vergroten bieden wij een aantal handreikingen.

• Betrek ondernemers nauwer bij beraadslagingen rondom de energietransitie. Ondernemers hebben veelal het idee dat zij langs de zijlijn staan toe te kijken hoe de toekomst aan gesloten onderhandelingstafels wordt uitgestippeld. Ondernemers die graag mee willen denken voelen zich nu onvoldoende gehoord. Tevens wakkert de afwezigheid van ondernemers angsten aan dat de rekening uiteindelijk bij het mkb terecht gaat komen. Dit is funest voor het draagvlak. ONL wil dat het mkb een meer centrale plek krijgt in de beraadslagingen omtrent de energietransitie.

• De overheid moet zich niet blind staren op klimaat- en energieakkoorden en meer kijken naar bestaande initiatieven. Overal in het land zijn voorbeelden te vinden van ondernemers die in samenwerkingsverbanden al jaren geleden zijn verduurzaamd. Niet alleen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor het klimaat, maar ook omdat zij hierin een verdienmodel zagen. Tegelijk zien wij dat veel startups met innovatieve ideeën niet aan kapitaal kunnen komen, terwijl kapitaalkrachtige mkb-bedrijven juist naarstig opzoek zijn innovaties. ONL wil dat de overheid slimme ecosystemen stimuleert waar startups en mkb-bedrijven samen aan oplossingen voor de toekomst kunnen werken.

• Zorg dat ondernemers centraal staan bij nieuwe wet- en regelgeving. Het mag niet zo zijn dat wet- en regelgeving aan de voorkant leidt tot CO2 reductie, terwijl aan de achterkant de innovatiekracht van het mkb de nek om wordt gedraaid. ONL wil dat wet- en regelgeving ruimte laat voor creatieve oplossingen en eigen initiatieven.

• Tevens maakt ONL zich zorgen over de potentiele toename in regeldruk die de energietransitie met zich meebrengt. Het Klimaatakkoord gaat ondernemers verplichten de overheid te informeren over genomen energiebesparingsmaatregelen. Een additionele administratieve last op de nu al problematisch hoge regeldruk. Hier moet voor gewaakt worden. ONL wil dat bij nieuwe wet- en regelgeving extra aandacht uitgaat naar het ontzien van het mkb. Regeldruk voor kleine ondernemers moet voorkomen worden.

• Door bij tenders en aanbestedingen het mkb een voorkeurspositie te verlenen creëert de overheid meer ruimte voor nieuwe ideeën. Het mkb zal immers opdrachten met minder middelen creatiever moeten benaderen dan grotere bedrijven. Hiermee wordt innovatie gestimuleerd. Daarnaast garandeert de overheid zo dat belastinggeld dat besteed wordt aan de energietransitie ook weer direct de Nederlandse economie instroomt. ONL wil dat bij tenders en aanbestedingen ruimte gegeven wordt voor het mkb om met creatieve oplossingen te komen.

• Subsidies en stimuleringsmaatregelen moeten niet alleen toepasbaar zijn voor het mkb, zij moeten ook toegankelijk en begrijpelijk zijn. Te vaak vernemen wij dat ondernemers opzoek gaan naar subsidie, om vervolgens afgeschrikt te worden door de bureaucratische rompslomp die meekomt bij de aanvraag en uitvoering. Ook vernemen wij dat het voor ondernemers soms op voorhand onduidelijk is of een subsidie voor zijn of haar ideeën geschrikt is. Pas na het nodige papierwerk al ingevuld te hebben blijkt dat de ondernemer toch geen aanspraak kan maken. ONL wil dat subsidies en stimuleringsmaatregelen strenger getoetst worden op toegankelijkheid en begrijpelijkheid voor het mkb.

• Uit polls afgenomen bij onze achterban blijkt dat veel ondernemers niet bekend zijn met de beschikbare subsidies en stimuleringsmaatregelen. Dit is een gemiste kans. Zeker ook gezien het feit dat uit dezelfde polls blijkt dat ‘de kosten’ als een van de voornaamste redenen gegeven wordt om een onderneming niet verder te verduurzamen. ONL wil dat de overheid bij zichzelf ten rade gaat of de informatievoorziening op orde is.

• Ondernemers verliezen in toenemende mate vertrouwen in de overheid als betrouwbare partner in de energietransitie. Onzekerheid over de bestendigheid van beleid heeft tot gevolg dat veel ondernemers de aap uit de boom kijken. ONL wil dat overheidsbeloftes van vandaag ook morgen nog gegarandeerd worden.