Position Papers

Actieplan schade te beperken en kansen te verzilveren

Brexit en protectionisme: kom met actieplan om schade te beperken en kansen te verzilveren

Klik hier om het volledige position paper te downloaden

Internationaal zaken kunnen doen is belangrijk voor Nederlandse ondernemers. De kleine en open Nederlandse economie heeft handel nodig. Export is goed voor ongeveer een derde van het BBP. De Brexit en andere protectionistische maatregelen vormen hiervoor een bedreiging, maar tegelijkertijd ook een kans. Een plan is nodig om de kansen te verzilveren en eventuele schade te beperken. ONL voor Ondernemers wil dat het kabinet samen met ondernemers een gericht Brexit-actieplan opstelt, om het Nederlandse bedrijfsleven, in het bijzonder het mkb, een boost te geven.

Het is lastig in te schatten hoe groot de schade door de Brexit voor Nederlandse ondernemers exact zal zijn. Mogelijk wordt de toegang tot een deel van de afzetmarkt bemoeilijkt, zorgen controles en de douane voor extra lasten en administratieve hinder, en worden ondernemers geconfronteerd met invoerheffingen. Het is van belang om de schade voor de Nederlandse economie zo veel mogelijk te beperken.

Een concreet punt van zorg vanuit ondernemers is de douane. De vraag is of de douane en douanefaciliteiten voldoende voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit en of ze voldoende capaciteit hebben om het extra werk op te vangen. Ook is er bezorgdheid over de mkb-vriendelijkheid van de douane. Monitoring op deze punten lijkt ONL wenselijk.

Naast alle risico’s en bedreigingen ontstaan er ook kansen voor Nederland door de Brexit. Denk hierbij aan het vervangen van producten uit het Verenigd Koninkrijk, binnen de Europese markt, door producten van Nederlandse ondernemingen. Het is tevens mogelijk om de rol van het Verenigd Koninkrijk als toegangspoort en doorvoerhaven over te nemen. Ook al (potentiële) vestigingsplaats liggen er grote kansen voor Nederland.

De Brexit, en andere protectionistische tendensen, kan Nederland niet afwachtend over zich heen laten komen. Beleid is nodig om te zorgen dat de schade beperkt wordt en kansen gepakt kunnen worden. ONL wil dat het kabinet hiervoor, samen met ondernemers, een actieplan opstelt.

In het bijzonder moet er hierin aandacht besteed worden aan: het faciliteren en stimuleren van mkb-ondernemers om internationaal zaken te doen; de beschikbaarheid van financiering; het aantrekken
van buitenlandse bedrijven; versterken van onze positie als spil in de internationale handel. Beoordeeld moet worden in hoeverre het huidige instrumentarium geschikt is om de Brexit-kansen te benutten of dat andere ondersteuning voor ondernemers nodig is.

 • Een gericht actieplan, door ondernemers en het kabinet samen opgesteld, is nodig om de uit de Brexit en andere vormen van protectionisme voortvloeiende schade te beperken en kansen te verzilveren.
 • Ondernemers die vastlopen, concrete problemen ondervinden, in acute nood zijn, moeten weten waar ze hulp kunnen krijgen. Eén helder aanspreekpunt, of een “SOS-lijn”, dat data verzamelt en problemen oplost, is wenselijk (in ieder geval de eerste periode).
 • In hoeverre de douane voldoende capaciteit heeft om op een mkb-vriendelijke manier met de gevolgen van de Brexit om te gaan is een punt van bezorgdheid.
 • Passende ondersteuning voor mkb-ondernemers om internationaal zaken te kunnen doen is nodig. Juist nu is extra stimulering en facilitering voor ondernemers gewenst.
 • Ondernemers hebben ondersteuning nodig bij matchmaking, het verkrijgen van toegang tot netwerken in het buitenland en ondernemende ecosystemen. Om de Brexit-kansen te kunnen benutten, zal de overheid op dit punt moeten opschalen.
 • Toegang tot (export)krediet en duidelijke informatie is essentieel voor ondernemers. Inventariseer alle exportfaciliteiten en informatie voor ondernemers en bekijk in hoeverre dit aansluit op de behoefte van ondernemers.
 • Faciliteiten en instrumenten om internationaal zaken te doen, moeten toegankelijker gemaakt
  worden voor mkb-ondernemers en aangesloten worden op hun behoeften.
 • Nederland moet zich proactief inzetten om bedrijven zich in Nederland te laten vestigen. Een
  focus op innovatieve Britse ondernemingen is hierbij een goed startpunt.