Nieuws

Brief aan Staatssecretaris Wiebes: Trek Wet DBA definitief in, geef duidelijkheid aan zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers

Naar aanleiding van de aanhoudende onrust door de Wet DBA schreef Hans Biesheuvel op 18 april 2017 een brief aan Staatssecretaris Wiebes van Financiën. Zelfstandig Professionals verliezen, ook na de opschorting van deze wet, nog steeds opdrachten. Het aantal misgelopen opdrachten loopt sinds begin 2017 zelfs fors op. In de brief roept Hans Biesheuvel de Staatssecretaris daarom op om de wet definitief in te trekken. Vervolgens worden in de brief maatregelen uiteengezet om op de korte en de lange termijn oplossingen te bieden. Het kan niet zo zijn dat zelfstandig professionals forse omzetverliezen blijven lijden als gevolg van maatregelen die bedoeld zijn om schijnzelfstandigheid bij een kleine groep tegen te gaan.


Afschrift brief (klik hier voor een digitale kopie van de originele brief): 

Zijne excellentie de Staatssecretaris van Financiën,

De heer ir. E.D. Wiebes MBA

Korte Voorhout 7

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Den Haag, 18 april 2017
Betreft: Definitief intrekken Wet DBA; Duidelijkheid voor zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers.

 

Geachte heer Wiebes,

 

Wij constateren dat zelfstandig professionals (zp’ers / zzp’ers) sinds de opschorting van de Wet DBA nog steeds opdrachten kwijtraken. Het aantal verloren opdrachten van zelfstandig professionals loopt sinds het begin van het jaar zelfs fors op. Opdrachtgevers blijven zeer terughoudend met het verlenen van opdrachten aan zelfstandigen.

 

Namens ondernemers dringen wij er bij u op aan om de Wet DBA definitief in te trekken. Het is nodig dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid wordt verschaft over de positie van zelfstandig professionals in onze economie en op de arbeidsmarkt. Sinds het opschorten van de handhaving zijn we vijf maanden verder, maar er is nog geen zicht op een permanente oplossing. Wij constateren dat er binnen enkele maanden opnieuw grote onrust op de markt zal ontstaan indien er nu geen maatregelen worden genomen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat de Wet DBA als zodanig niet bestaat. Technisch betreft het een afschaffing van de VAR bepaling. Het gaat er nu echter niet meer om wat de Wet DBA technisch-juridisch regelt, maar om de onduidelijkheid die deze wet blijft veroorzaken. Voor 1 mei moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers zeker weten dat de Wet DBA en de modelcontracten nooit meer terugkomen en dat handhaving niet aan de orde is totdat er een compleet nieuwe wet op tafel ligt. De overgrote meerderheid van de zelfstandigen ondervindt nu last van maatregelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor een kleine groep, dat moet stoppen.

 

De groep ondernemers heeft als gevolg van de Wet DBA en de afschaffing van de VAR te maken gekregen met een zeer grote omzetderving. Zij zijn door rechtstreeks toedoen van de overheid in grote onzekerheid gestort.

 

Wij konden ons vinden in uw Kamerbrief van 18 november met daarin de beslissing om de handhaving van de DBA op te schorten. U heeft daarbij reeds meerdere malen de toezegging gedaan dat boetes en naheffingen niet aan de orde zijn ‘tot minstens 1 januari 2018 en zoveel langer als nodig’. Dit zou moeten leiden tot een situatie die ‘materieel gelijkstaat aan de oude VAR’. Deze noodmaatregelen waren noodzakelijk en verstandig.

 

Helaas moeten we constateren dat de opschorting onvoldoende vertrouwen wekt bij opdrachtgevers om weer met zp’ers aan de slag te gaan. Voor een beperkt deel van de markt is de rust enigszins teruggekeerd, maar er is nog een grote groep die niet zoals vanouds voor eigen rekening en risico aan de slag kan. Het idee hangt nog steeds boven de markt, zeker aan de kant van opdrachtgevers, dat er op 1 januari 2018 begonnen kan worden met handhaving.

 

Uit onderzoek onder de bij ONL aangesloten ondernemers blijkt dat de markt al in mei 2017 duidelijkheid nodig heeft. Wij ontvangen signalen dat opdrachtgevers contracten nu al niet meer verlengen of maximeren op de datum van 31 december 2017.

 

Wij pleiten op de korte termijn voor een oplossing waarbij zelfstandig professionals die voor eigen risico ondernemen niet langer lastig gevallen worden. Zelfstandig professionals en hun opdrachtgevers moeten de zekerheid krijgen dat loonheffingen, premies en werknemersrechten niet van toepassing zijn wanneer er gewerkt wordt op basis van een overeenkomst van opdracht in combinatie met een inschrijving in het handelsregister. Vervolgens dient er een helder geformuleerde antimisbruikbepaling te komen die aansluit op de criteria van de fiscale ondernemerstoets. Op de langere termijn pleiten wij voor een eigen wettelijk kader voor zelfstandig professionals en een eigen fiscale grondslag. In onze ogen is dit de enige manier om echt voor eens en altijd duidelijkheid te verschaffen aan zelfstandigen en hun opdrachtgevers.

 

Voordat deze nieuwe maatregelen kunnen worden ingevoerd is het noodzakelijk om duidelijkheid te geven dat de Wet DBA op geen enkele manier terugkomt.

 

Neem ons advies ter harte, zorg op tijd voor duidelijkheid voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, en voorkom dat er opnieuw grote onzekerheid in onze economie ontstaat.

 

Met ondernemende groet,

 

 

Hans Biesheuvel

Co-founder ONL voor Ondernemers