Voorwaarden verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – vanaf 1 juni 2020

Door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten
Voor: Zelfstandig ondernemers

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen. Zelfstandigen kunnen bij hun woongemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot en met september 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voorwaarden verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen tot 30 september 2020 een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), die uitgevoerd wordt door gemeenten.

De regeling voorziet in twee vormen van ondersteuning:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

U kunt tegelijkertijd inkomensondersteuning als de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.

Tozo 2 kunt u vanaf 1 juni tot en met 30 september 2020 aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen zullen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw woongemeente in de gaten.

Inkomensondersteuning

De regeling is speciaal opgesteld voor de coronacrisis en lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Welke voorwaarden gelden voor Tozo2?

Net als de Tozo1 kent Tozo2 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast

Het verschil tussen Tozo1 en Tozo2 is dat voor Tozo 2 een partnertoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo1 is dat niet het geval. De partnertoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Komt het inkomen van u en uw partner samen boven € 1500 per maand uit? Dan krijgt u geen Tozo 2-uitkering.

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • Voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
 • Voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria. DGA’s komen in aanmerking voor de Tozo als zij alleen, of samen met andere werkzame personen in de BV, meer dan 50% van de aandelen in bezit hebben.

Let op: de uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heeft u al een Tozo 1 uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2 uitkering aanvragen voor juli, augustus en september.

Lening voor bedrijfskapitaal

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Ook dit doet u bij uw woongemeente. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo1 en de Tozo2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

De uitvoering van de regelingen en de communicatie daarover kan verschillen per gemeente. Als uw gemeente niet actief communiceert over de mogelijkheden en voorwaarden van een lening voor bedrijfskapitaal kunt u wel degelijk bij uw gemeente een aanvraag doen. De maximale hoogte van de lening bedrijfskapitaal is 10.157 euro. De looptijd is 3 jaar en de rente is 2%. Aflossing hoeft pas vanaf 1 januari 2021, maar de looptijd en de rente gaan wel in op het moment van verstrekken.

Grenswerkers

Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, wordt nog bepaald in welke gemeente(n) zij hun aanvraag kunnen doen.

AOW-gerechtigden

Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Ontslagen flexwerkers
Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing.

Bekijk hier informatie over deze regeling t/m 31 mei 2020

Ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Door: Ministerie van SZW en gemeenten
Voor: Zelfstandig ondernemers (inclusief zzp’ers)

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op vrijdag 27 maart bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, geldt vooralsnog tot 1 juni en werkt terug tot 1 maart.

Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Over de inkomensondersteuning

De regeling is speciaal opgesteld voor de coronacrisis en lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Beoogd is om de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeenten en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Een gemeente moet een aanvraag binnen 4 weken afhandelen. Er is geen ‘budgetlimiet’ dus later aanvragen heeft geen consequenties voor toekenning. Een aanvraag moet wel uiterlijk 31 mei 2020 bij de gemeente binnen zijn. Je vindt het aanvraagformulier vanaf maandag 30 maart op het digitale loket van je gemeente.

De tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is;
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt;
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1503,31 per maand (netto);
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, -;
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets;

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • in Nederland woonachtig zijn en het bedrijf is in de EU gevestigd (of de hoofdzakelijke werkzaamheden vinden in de EU plaats);*
 • voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar ofwel 24 uur per week werkzaam als zelfstandige);
 • voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief zijn geweest als zelfstandige en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria. DGA’s komen in aanmerking voor de Tozo als zij alleen, of samen met andere werkzame personen in de BV, meer dan 50% van de aandelen in bezit hebben.

* De eis dat de vestiging of werkzaamheden in Nederland moeten zijn is per 24 april vervallen.

Op de website van het ministerie van SZW kun je een  Tozo overbruggingsregeling check doen. Met behulp van de vragen op deze online tool kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor de Tozo-inkomensondersteuning: www.krijgiktozo.nl

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is, om misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering te voorkomen. Achteraf zal de aanvraag worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Lees ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid van 27 maart 2020

Over de lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers kunnen op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers bij hun gemeenten niet alleen een aanvraag doen voor een aanvulling op hun inkomen maar ook voor een lening voor bedrijfskapitaal. De uitvoering van de regelingen en de communicatie daarover kan verschillen per gemeente. Als uw gemeente niet actief communiceert over de mogelijkheden en voorwaarden van een lening voor bedrijfskapitaal kunt u wel degelijk bij uw gemeente een aanvraag doen. De maximale hoogte van de lening bedrijfskapitaal is € 10.157.-. De looptijd is 3 jaar en de rente is 2%. Aflossing hoeft pas vanaf 1 januari 2021, maar de looptijd en de rente gaan wel in op het moment van verstrekken.

Om de noodzaak van een lening voor bedrijfskapitaal aan te tonen, moet u aannemelijk maken dat uw problemen door de coronacrisis zijn ontstaan. Dit moet u in de aanvraag beschrijven. Verder moet u, aan de hand van bewijsstukken, aannemelijk maken dat u niet voldoende liquide middelen heeft om zakelijke rekeningen en/of vaste bedrijfslasten te kunnen betalen. Hierbij zult u de gemeente ook inzicht moeten geven in het geld dat u direct beschikbaar heeft in kas of op de bank. Dit geldt ook voor de helft van het saldo op de gedeelde bank- en spaarrekening met uw partner, als u die heeft.

Overige informatie