Nieuws

Q&A Corona

Hans Biesheuvel beantwoordt de belangrijkste vragen in de ONL corona podcast. Abonneer je op de ONL podcasts op Soundcloud en je vindt ze dagelijks in je mailbox. Of luister alle corona Q&A podcasts hier op de site.

Algemeen

Welke maatregelen zijn er nu precies en hoe kan ik ze gebruiken?

ONL heeft alle maatregelen in het noodpakket op een rij gezet met daarbij een toelichting over wie op welke maatregel aanspraak kan maken. Het overzicht vind je hier.

Welke hulpinitiatieven zijn er? Waar kan ik hulp vragen of zelf bijdragen?

ONL heeft een lijst opgesteld met interessante, unieke en handige initiatieven voor en door ondernemers, om gezamenlijk de coronacrisis het hoofd te bieden. In de lijst vind je mogelijkheden tot samenwerking, financiële of juridische bijstand en mogelijkheden om snel personeel te vinden. Je vind de lijst hier.

Personeelskosten en werktijdverkorting

Mijn werknemers zitten gedwongen thuis. Kan ik deze loonkosten verhalen?

Voor werkgevers is er een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming ontvangen voor hun werknemers zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen en niet hoeven te ontslaan. Het NOW-loket is sinds 6 april bij UWV geopend. De eerste tranche loopt tot 31 mei. Vanaf 1 juni kun je aanvraag doen voor de tweede NOW-tranche. Let op: de voorwaarden wijzigen dan. Lees hier alles over de de NOW.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Dus: indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever; indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom; etc. Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van verwachte tegemoetkoming (bijv. 80% van tegemoetkoming van 50% van de loonsom). De rest moet door de werkgever worden betaald.

DGA’s vallen alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn ontslag tegen te houden. Kijk hiervoor wat daarover in de statuten is vastgelegd.

Voorbeeld: Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s).

Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling.

Dus: alleen als je als DGA in de loonaangifte bij de Belastingdienst hebt aangegeven dat je wel verplicht verzekerd bent, en er dus premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, kan je als DGA in aanmerking komen voor de NOW.

DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW. Je bent vrijwillig verzekert bij het UWV wanneer je uit loondienst treedt om een eigen bedrijf te beginnen en ervoor hebt gekozen om je oude werknemersverzekeringen door te laten lopen.

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Het is op dit moment niet (meer) mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Het UWV biedt op dit moment aan een vervangende maatregel, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Het NOW-loket is sinds 6 april bij UWV geopend. Vooralsnog kun je tot 31 augustus de NOW-regeling aanvragen.

Deze regeling wordt de tijdelijke vervanger van de reguliere regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Aanvragen die al zijn gedaan voor de werktijdverkorting, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Jouw aanvraag voor de ingetrokken werktijdverkorting wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je krijgt hierover bericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ik moet extra personeel inhuren. Wat doe ik met die kosten?

Houd je liquiditeit, en vooral de kosten die je maakt, goed in de gaten. Stichting MKB Financiering heeft samen met ONL een whitepaper gemaakt met 12 tips aan ondernemers op het gebied van liquiditeit. Je vindt deze hier.

Hoe ga ik om met re-integratietrajecten die door de crisis beïnvloed worden?

Door de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus kan het re-integratieproces van een zieke werknemer vertraging oplopen of stil komen te liggen. Werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen, kunnen rekenen op coulance van het UWV. Het UWV heeft daarvoor de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. U dient bij het UWV aan te geven wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor het re-integratietraject van uw zieke werknemer. Het UWV beoordeelt dan of uw redenen voldoende zijn voor het stagneren – of stilleggen – van de re-integratie-activiteiten. Ook na afloop van de coronacrisis zal UWV rekening houden met situaties waarbij het coronavirus de re-integratie-activiteiten beïnvloedde.

Financieel vangnet

Ik werk als zzp'er. Is er voor mij ook een regeling?

De volgende maatregelen zijn van toepassing op zzp’ers:

ONL heeft de belangrijkste informatie over alle aangekondigde maatregelen op een rij gezet in dit overzicht.

Versoepeling urencriterium

ONL kreeg de afgelopen tijd van veel zzp’ers de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met hun misgelopen uren. Vooral in relatie tot het urencriterium, wat recht geeft op de zelfstandigenaftrek, leidde bij veel zzp’ers tot extra zorgen over hun financiële situatie. ONL is dan ook verheugd om te zien dat staatssecretaris Vijlbrief hier duidelijkheid over schept en aanbeveelt dat de Belastingdienst van 1 maart 2020 t/m 1 september 2020 er standaard vanuit gaat dat zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook wanneer ze die uren niet daadwerkelijk hebben kunnen maken.

Doordat zzp’ers geen werknemers in loondienst hebben, kunnen zij geen gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Heb ik een coronaverklaring nodig als ik belastinguitstel wil aanvragen?

Nee, de Belastingdienst geeft ondernemers die daarom vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft dat donderdag besloten. Ondernemers en bedrijven die langer uitstel willen dan drie maanden kunnen dat ook aanvragen. Hoe dan ook wil het kabinet de administratieve lasten zo beperkt mogelijk houden, zegt Vijlbrief toe. De fiscus legt ook geen boetes meer op voor te late betaling en over belastingschuld hoeven ondernemers geen rente meer te betalen.

Ik ben directeur groot aandeelhouder (DGA). Waarvoor kom ik in aanmerking?

De volgende maatregelen zijn ook van toepassing op DGA’s:

 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS, eerder bekend als Noodloket). U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020.
 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)
 • Neem contact op met je kredietverstrekker en vraag een extra lening aan op grond van de BMKB;
 • Vraag bij de Belastingdienst uitstel van betaling aan. Wanneer je dit aanvraagt, wordt het direct van kracht en zal pas achteraf in een later stadium worden getoetst.

De verschillende maatregelen met hun aanvullende voorwaarden vind je in dit overzicht.

Bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon

Ieder jaar moet een DGA minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. ONL heeft daarom het voorstel gedaan om dit jaar de regels bij het uitkeren van het gebruikelijk loon te versoepelen. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s.

DGA-taks uitgesteld

Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op voor leningen van DGA’s uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is, tot opluchting van ONL, uitgesteld tot 1 januari 2023. Een goed signaal van het kabinet omdat de wet op verschillende vlakken DGA’s oneerlijk typeert. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen DGA’s die rechtmatig lenen en degenen die misbruik maken van de situatie. Het is goed dat ondernemers niet bestraft worden met een DGA-taks in deze economisch lastige tijd.

DGA’s vallen alleen onder de NOW als ze verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA). Een DGA is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij, kort gezegd, niet voldoende aandelen bezit om zijn ontslag tegen te houden. Kijk hiervoor wat daarover in de statuten is vastgelegd.

 Voorbeeld: Meestal staat daar dat een bestuurder met een versterkte meerderheid – dat wil zeggen minimaal 66% van de stemmen in de AVA – wordt benoemd of ontslagen. Houd je als aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen, dan ben je – ongeacht of de statuten een versterkte of gewone meerderheid voorschrijven – veilig. In dat geval kun je nooit worden ontslagen door de overige bestuurder(s).

Bezit je wel voldoende aandelen om ontslag tegen te houden, dan ben je niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen. DGA’s zijn in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen en vallen dan ook niet onder de NOW-regeling.

Dus: alleen als je als DGA in de loonaangifte bij de Belastingdienst hebt aangegeven dat je wel verplicht verzekerd bent, en er dus premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, kan je als DGA in aanmerking komen voor de NOW.

DGA’s die op een andere manier verzekerd zijn, bijvoorbeeld via een private arbeidsongeschiktheidsverzekering of een vrijwillige verzekering bij UWV, vallen ook niet onder de NOW. Je bent vrijwillig verzekert bij het UWV wanneer je uit loondienst treedt om een eigen bedrijf te beginnen en ervoor hebt gekozen om je oude werknemersverzekeringen door te laten lopen.

Word ik gekort als ik straks bbz (Tozo) krijg?

Het doel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo, zo heet dat nu als je bbz aanvraagt) is om te voorzien in het levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Voor de ondersteuning  geldt dat het inkomen maximaal drie maanden wordt aangevuld tot het sociaal minimum: €1500 netto voor gehuwden en €1050 netto voor alleenstaanden. Lees meer over de Tozo.

Wat gebeurt er als ik de Tozo stop wil zetten?

Wanneer je aangeeft de Tozo niet langer nodig te hebben dan heeft het de voorkeur om de regeling te beëindigen per de 1ste van de maand. De regeling gaat namelijk uit van een aanvullende uitkering per kalendermaand. Stel dat je aangeeft per 18 mei weer te zijn begonnen dan vraagt de gemeente of de Tozo kan worden beëindigd per 1 mei of per 1 juni. Kies je voor 1 juni dan zal de gemeente actief om een opgave van het inkomen in de maand mei moeten vragen en dit verrekenen met de Tozo uitkering over die maand. In alle gevallen dient een beëindigingsbeschikking te worden verstuurd.

Het komt ook voor dat gemeenten de Tozo beëindigen per – in dit voorbeeld – 18 mei. Dit is niet direct fout maar het heeft de voorkeur om de hiervoor beschreven lijnt te volgen.

Hoe weet ik of ik recht heb op de TOGS-regeling?

Op de website van de RVO staat een overzicht met vastgestelde SBI-Codes. Ondernemers waarvan de hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met die codes hebben recht op de regeling.

Staat jouw SBI-code niet in de lijst? Meld dit dan aan ONL via corona@onl.nl. Wij verzamelen ontbrekende SBI-codes en zetten deze direct door. Ontbrekende SBI-codes kunnen ook gemeld worden bij de RVO via dit formulier.

Ik heb de AOW-leeftijd maar werk als zelfstandige. Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

Zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Er zijn wel een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tozo-regeling. De details van deze regeling worden hier uitgelegd.

Om ondernemers direct tegemoet te komen voor het verlies van omzet door de noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid, heeft het kabinet besloten tot het uitstellen van het betalen van belastingen door ondernemers. Het gaat hierbij om loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting.

Verder kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de TOGS regeling. We hebben de details van de TOGS-regeling en de sectoren die hiervoor in aanmerking komen, hier op een rijtje gezet.  U kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020 de tegemoetkoming aanvragen. Mocht u personeel hebben, dan raad ik u aan om ook te kijken naar de NOW-voorziening.

Overige financiën

Wat kan ik doen als de beperkingen aanhouden?

Kom je in financieel zwaar weer als gevolg van de coronamaatregelen? Dinsdag 17 maart heeft het kabinet een vergaand maatregelenpakket afgekondigd om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Woensdag 20 mei is het tweede steunpakket aangekondigd. ONL heeft de belangrijkste informatie over alle (aangekondigde) maatregelen op een rij gezet in dit handige overzicht. En een overzicht van overheidsloketten vind je hier.

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos bekend.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven ‘die in de kern gezond zijn’. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Om ondernemers direct tegemoet te komen voor het verlies van omzet door de noodzakelijke maatregelen voor de volksgezondheid heeft het kabinet besloten tot het uitstellen van het betalen van belastingen door ondernemers. Het gaat hierbij in eerste instantie om een pakket van 3 maanden waarbij ondernemers geen loon-, omzet-, vennootschaps- en winstbelasting hoeven te betalen. Wanneer nu al aanspraak wil worden gemaakt op nog eens 3 maanden dan moet hier bij de Belastingdienst een extra aanvraag voor worden ingediend. De eerste 3 maanden uitstel worden direct verkregen, wanneer dit wordt aangevraagd. Pas achteraf checkt de Belastingdienst de rechtmatigheid van de aanvraag tot uitstel op basis van het feit of het bedrijf behoort tot de getroffen sectoren.

De Belastingdienst heeft werkgevers gevraagd wel hun aangifte loonheffing te doen bij de dienst. Ook al dien je deze aangifte in, dan zal nu niet het gevolg zijn dat je hierdoor belasting moet betalen. Het betalen van al deze belastingen is namelijk opgeschort voor bedrijven. Het UWV heeft echter deze gegevens van de Belastingdienst nodig om de NOW-regeling in gang te zetten. Dit is de regeling die de werktijdverkorting vervangt, waardoor bedrijven tot 90% vergoeding krijgen voor loonkosten.

Banken geven een half jaar uitstel van aflossingen. Wat betekent dat?

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos donderdag bekend via de bankenkoepel NVB.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Veel Nederlandse bedrijven zijn door het coronavirus in acute financiële problemen gekomen. Terwijl inkomsten uitblijven, moeten ondernemers personeel, leveranciers en fiscus wel doorbetalen. Om toch voldoende liquiditeit te hebben om de rekeningen te kunnen voldoen, kloppen bedrijven momenteel massaal aan bij de banken voor extra krediet of anderszins financiële ruimte.

Wat doet de overheid tegen dreigende faillissementen?

De overheid probeert met haar maatregelen faillissementen te voorkomen. Wel is er het besef dat het voor veel bedrijven in de komende tijd erg lastig zal worden. Door middel van het verruimen van de mogelijkheid tot het verkrijgen van krediet, een financiële ondersteuning in de zwaarst getroffen sectoren en het ondersteunen in de personeelskosten poogt de overheid bedrijven overeind te houden.

Wat als mijn debiteuren straks niet betalen en ik kom in de financiële problemen?

Wanneer je merkt dat door het coronavirus de omzet daalt, adviseren we dat je dit altijd in kaart brengt voor jezelf. Je kunt een verzoek indienen bij de NOW-regeling, wanneer dit loket geopend is, zodat de overheid personeelskosten van je over kan nemen. Wanneer je niet in de zwaarst getroffen sector valt, zal dit niet tot 90% dekkend zijn, maar een bijdrage kan altijd helpen. Daarnaast kun je ook met een inzicht van omzetdaling in de hand contact opnemen met je kredietverstrekker om te kijken of er een al dan niet beperkt overbruggingskrediet te bewerkstelligen is, om deze lastige periode door te komen.

Ik heb snel krediet nodig maar bij de bank is het erg druk. Zijn er alternatieven?

ONL en Stichting MKB Financiering hebben samen een whitepaper opgesteld met 12 tips aan ondernemers om problemen te beperken en om op korte termijn aan extra liquiditeit te komen.’ Download de Whitepaper hier.

Ziekte

Een medewerker is besmet. Waar moet ik rekening mee houden?

In geval van besmetting kan de lokale of nationale overheid besluiten individuele bedrijven te sluiten.

Je bent verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. Ga met je werknemers in gesprek en vraag extra aandacht voor bijv. de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijk wordt overgedragen, instructies hoe de handen te wassen, etc. Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende geld en tissues op de werkplek. Mondkapjes worden alleen geadviseerd voor medisch personeel. Winkels zijn daarnaast verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

Heeft een medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat die medewerker dan:

 • Thuis werken;
 • Contact beperken met anderen;
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen.

Wat kan ik zelf doen tegen coronabesmetting?

 • Geen handen schudden en ook ander lichamelijk contact vermijden.
 • Handen regelmatig en grondig wassen (bekijk ook de wasinstructie van het RIVM).
 • Niesen in de binnenkant van de elleboog.
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en die weggooien na eenmalig gebruik.
 • 1,5 meter afstand houden van anderen.

Heeft een medewerker verkoudheidsklachten of koorts, laat die medewerker dan:

 • Thuis werken
 • Contact met anderen beperken
 • Telefonisch contact opnemen met de huisarts als de klachten toenemen.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie ziek is geworden?

Jouw werknemer is ziek en dus moet je in principe het loon doorbetalen. Ook als hij in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven. De dagen die jouw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Zaak open houden of sluiten?

Als essentiële winkel blijven wij open. Waar moeten we rekening mee houden?

Werknemers mogen niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus, zeker niet als het om een essentieel beroep gaat. Of de werknemer thuis mag/kan blijven dient in overleg met de werkgever besproken te worden.

Er zijn voorbeelden van werknemers die niet op hun werk willen komen, omdat ze bang zijn voor het coronavirus. Wanneer werknemers – in dit geval – niet op hun werk willen komen zonder dat je daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. Communiceer dat goed met je werknemers. Je kunt dan de loondoorbetaling stopzetten. Er is alleen salaris verschuldigd als jouw werknemers noodgedwongen thuis moeten blijven (bijvoorbeeld in het geval van ziekte).

Wat kun je doen? Probeer deze angst bij je werknemers weg te nemen, ga een open gesprek met ze aan. Denk ook creatief, er zijn tal van mensen die noodgedwongen thuis zitten die wel willen werken (vrijwillig of tegen lichte vergoeding). Wellicht zijn er mensen uit de omgeving die willen bijspringen om de winkel open te houden?

Wat moet je doen? Je bent verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor de risico’s die gepaard gaan met het coronavirus. Ga met je werknemers in gesprek en vraag extra aandacht voor bijv. de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijk wordt overgedragen, instructies hoe de handen te wassen, etc. Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende geld en tissues op de werkplek. Winkels zijn daarnaast verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Mondkapjes worden alleen geadviseerd voor medisch personeel.

Krijg ik schadevergoeding of compensatie als ik mijn zaak sluit?

Dinsdag 17 maart kwam het kabinet met een vergaand pakket aan maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Woensdag 20 mei is dit pakket verlengd en uitgebreid. ONL heeft de belangrijkste informatie over alle aangekondigde maatregelen op een rij gezet in dit handige overzicht. En een overzicht van overheidsloketten vind je hier.

Stichting 155

Wij adviseren kleine ondernemers en zzp’ers om een kijkje te nemen op de website van Stichting 155 Help een bedrijf. Stichting 155 heeft de missie voor ondernemers het meest laagdrempelige en het meest effectieve hulploket te zijn, waar optimaal de verbinding aangebracht kan worden met partijen, die hulp kunnen bieden. Uit de praktijk blijkt dat veel ondernemers-in-zwaar-weer te laat hulp inroepen, vaak doordat de ondernemer onvoldoende de juiste wegen kent en mentale belemmeringen ervaart bij het inroepen van hulp. Voor meer informatie ga naar: www.155.nl

Qredits Microfinanciering

Sparren over acute vragen om deze tijd door te komen? Tips over de regelingen die er zijn voor ondernemers? Of op zoek naar een luisterend oor? Sinds gisteren staan ook onze vrijwillige coaches voor je klaar. Bel 0546-534 085 en krijg 1 van de 50 CrisisCoaches aan de lijn!

Collin Crowdfund

De bedrijven die bij Collin Crowdfund zijn aangesloten en getroffen zijn door de Coronacris hoeven hier voorlopig niet op af te lossen. Collin Crowdfund heeft aan de investeerders gevraagd of zij voor een periode van maximaal 6 maanden de aflossingen op de lopende leningen op willen schorten. 96% van deze investeerders bleek hiertoe bereid!

Corona Q&A

Stel uw ondernemersvraag over de Corona situatie:
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.