Nieuws

Baangerelateerde investeringskorting (BIK): Een update voor ondernemers!

Op dit moment wordt gewerkt aan de invulling van de regeling. Het is daarom nog niet bekend hoe het precieze aanvraagproces gaat verlopen en welke voorwaarden er gelden. Hieronder lees je wat ONL tot nu toe weet over deze nieuwe regeling.

Het is nog niet zeker of de BIK ook gaat gelden voor fiscale eenheden. Het kabinet heeft dit ter beoordeling aan de Europese commissie voorgelegd, omdat het kabinet wil dat de BIK alleen voor binnenlandse investeringen gaat gelden. Mocht de commissie anders besluiten, dan zal de BIK alleen op het niveau van individuele vennootschappen gelden. Een precieze datum voor een uitspraak staat nog niet vast.

Looptijd:

 • De regeling geldt voor nieuwe investeringen die vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 31 december 2022 worden gedaan.
 • De regeling is tijdelijk. Als de economische crisis voorbij is, is de maatregel volgens het kabinet in deze vorm niet langer nodig. Het kabinet gaat er van uit dat de regeling niet langer nodig is voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. De regeling is dan ook tot die duur beperkt. Daarna zal het budget gebruikt worden voor een regeling met een soortgelijk doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten).

Voor wie is de regeling?

 • De BIK is er voor ondernemers die willen investeren in bedrijfsmiddelen zoals een nieuwe machine, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Omdat de BIK is gekoppeld aan de loonheffing kunnen zzp’ers vooralsnog geen aanspraak doen op deze regeling.

Wat houdt de regeling in?

 • De doelstelling van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van investeringen van bedrijven, zodat deze in roerige coronatijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Bedrijven kunnen deze investeringskorting verrekenen met de af te dragen loonheffing.

Hoe werkt de regeling?

 • Voor alle aanvragen (maximaal 4 per jaar) geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
 • De BIK geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen
 • De investeringen moeten met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.
 • De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Het zal voor ondernemers mogelijk zijn om verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten, indien ze van toepassing zijn op een investering.
 • Omdat de BIK is gekoppeld aan de loonheffing kunnen bedrijven de korting alleen innen als zij voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de investeringskorting via de loonheffing te verzilveren.
 • Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen (3,9%) een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen (1,8%). Voor het totale investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 per kalenderjaar per BIK-inhoudingsplichtige bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% van het investeringsbedrag. Voor het deel van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000 per kalenderjaar bedraagt de afdrachtvermindering 1,8% van het investeringsbedrag.

Waar en wanneer kun je de regeling aanvragen?

 • Aanvragen voor de BIK kunnen “wegens uitvoeringstechnische redenen” pas vanaf 1 september 2021 gedaan worden. Dan opent het aanvraagloket.
 • Een aanvraag voor de BIK doet het bedrijf dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag kan gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan worden. Een bedrijf kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen. De RVO controleert de aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Op grond van de BIK-verklaring kan het bedrijf de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven.