Het team van ONL werkt hard om de belangen van ondernemend Nederland goed te behartigen. En onze achterban van ondernemers kijkt niet toe, maar bepaalt onze agenda. Wij peilen continu de wensen, meningen, uitdagingen van onze deelnemende ondernemers en vertalen die naar concrete actiepunten. We pakken aan!

We zijn continu in gesprek met politiek Den Haag en ook de landelijke en regionale media weten ons te vinden. Zo komen de onderwerpen die belangrijk zijn voor  onze achterban, op de tafels waar de besluiten vallen. En de inzet van ons gedreven team werpt zijn vruchten af. In de afgelopen periode heeft ONL onder andere onderstaande resultaten bereikt.

Dit hebben we al bereikt

Het team van ONL is trots op onderstaande behaalde resultaten:

 • €10,4 miljoen extra coronasteun voor de kermisbranche (C)

  ONL maakt zich hard voor de kermisbranche. Deze seizoensafhankelijke bedrijfstak zal langere tijd negatieve effecten ervaren van de coronamaatregelen. Zelfs wanneer kermissen gebruik (kunnen) maken van steunmaatregelen zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zal dit niet genoeg zijn om dit en volgend jaar te overleven. Daarbij komt dat het kermisseizoen ten einde loopt. Het verlies dat kermissen de afgelopen maanden hebben geleden kunnen zij dit jaar niet meer inhalen.

   

  ONL heeft deze problematiek onder de aandacht gebracht bij politici. Tijdens de bekendmaking van het derde steun- en herstelpakket heeft Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken toegezegd dat het kabinet extra ondersteuning zou opnemen voor bedrijven die nog steeds (deels) dicht zijn en daardoor hun seizoenspiek missen. Daar is €10,4 miljoen aan extra steun voor gereserveerd. Uiteindelijk is er van dit geld een extra module toegevoegd aan de TVL, de Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE). Tot grote ergernis van ONL konden echter weinig kermissen gebruik maken van deze regeling vanwege de voorwaarden.

 • Meer aandacht voor internationaal ondernemen (C)

  Internationale handel wordt flink geraakt door de coronacrisis. In de komende wederopbouwfase is het belangrijk dat bedrijven hun exportplannen niet stopzetten, of zich heroriënteren. ONL heeft op 11 mei aan alle Kamerleden een aantal laagdrempelige voorstellen gedaan om internationaal ondernemen te betrekken bij het financiële steunpakket voor ondernemers. Stappen die Buitenlandse Zaken kan nemen om export straks niet stil te laten vallen en een steun in de rug te geven, zodat ondernemers na het virus gelijk weer internationaal aan de slag kunnen.

  Op 10 juni 2020 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de eerste digitale internationale handelsmissie aangekondigd, een geweldige stap in de goede richting!

  Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft maandag 15 juni de aftrap van de eerste Nederlandse digitale handelsmissie. De missie brengt op digitale wijze bedrijven op het gebied van slim en elektrisch vervoer in contact met potentiële partners aan de Amerikaanse Westkust.

  Minister Kaag: “Ik ben heel blij dat we Nederlandse bedrijven op innovatieve wijze kunnen blijven ondersteunen met internationaal ondernemen. Zo’n 2,5 miljoen Nederlandse banen zijn afhankelijk van handel met het buitenland. We willen deze internationale bedrijven ondersteunen, zodat zij straks weer net zo succesvol zaken kunnen doen. Deze digitale handelsmissie is een goed voorbeeld van hoe bedrijfsleven en overheid de handen ineen slaan in deze moeilijke tijd. De missie brengt Nederlandse en Amerikaanse innovatie en expertise samen: eerst digitaal, straks weer in levenden lijve. Zodat we ook nu blijven werken aan duurzame groei en welvaart.”

 • Substantiële ONL-bijdrage aan het noodpakket 2.0 (C)

  ONL heeft bij het kabinet aangedrongen op verlenging van het steunpakket voor ondernemers en we zijn opgelucht dat dit er per 1 juni 2020 komt.

  Twee maanden na de aankondiging van het eerste noodpakket, lijkt de uitbraak van het coronavirus voorlopig ingedamd. De samenleving en de economie worden met een routekaart in de hand geleidelijk weer opengesteld. Sommige ondernemingen kunnen hierdoor de draad oppakken, maar andere bedrijven kunnen dit maar gedeeltelijk of blijven dicht. Tegelijkertijd wordt langzaam duidelijk dat we dit jaar op een diepe recessie afstevenen, en wordt het steeds duidelijker dat die lang kan gaan duren.

  In een kamerbrief van 20 mei 2020 schetsen Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, Wopke Hoekstra, minister van Financiën, Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst en Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de contouren voor het Noodpakket banen en economie 2.0.

  In de brief en het noodpakket komen veel punten terug die ONL in het Ondernemersmanifest Overleven en vernieuwen aan het kabinet heeft voorgesteld:

  • Het tweede steunpakket is er gekomen
  • Geen dividend- en bonusuitkeringen indien gebruik van steunmaatregelen
  • Solvabiliteitssteun wordt onderzocht
  • Seizoenswerk wordt meegenomen in de NOW
  • Ontslagboete in de NOW is eraf gehaald
  • Er is aandacht voor scholing gekomen
  • Er worden meer vaste kosten vergoed en er wordt maatwerk geleverd voor branches
  • Er is (meer) aandacht voor internationaal ondernemen

  Lees de kamerbrief van 20 mei 2020

 • Verruiming van de TOGS, de GO en de BMKB (C)

  Op 28 april 2020 kondigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan te vullen én de voorwaarden van regelingen te vereenvoudigen. Lees het nieuwsbericht

  Hiermee geeft het ministerie gehoor aan het eerste punt van het tienstappenplan van ONL. In een peiling van ONL gaf 12% van de ondernemers aan dit een erg belangrijk punt te vinden.

  “Eén van de urgentste punten voor de overlevingskans van ondernemers is momenteel nog steeds de liquiditeit. ONL merkt dat dit punt onderschat wordt, terwijl liquiditeit juist van het allergrootste belang is voor bedrijven op dit moment. Bedrijven hebben niet genoeg middelen in kas om de komende maanden zonder aanvullende steun door te komen. Naar Belgisch model moet de TOGS regeling nu maandelijks uitgekeerd gaan worden vanaf mei. Juni is echt te ver weg en met 4.000 euro per maand, voor de bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren, kunnen ondernemers de klap van omzetverlies gedeeltelijk opvangen.

  De BMKB en GO verruiming geeft banken momenteel te weinig zekerheid en dekking om snelheid te kunnen brengen in het verwerken van kredietaanvragen. ONL roept, naar Duits voorbeeld, op tot een 100% staatsgarantie van kredieten tot tweehonderdvijftig duizend euro met een looptijd van ten minste vijf jaar. De huidige garantiestelling en looptijd zet te veel druk op banken en ondernemers om in gezamenlijkheid de liquiditeit op snelheid bij bedrijven te krijgen.”

 • Steun voor non-bancaire financiers (C)

  Op 8 mei 2020 maakten minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat bekend dat er een extra regeling komt voor ondernemingen die een kleine lening (van 10.000 tot 50.000 euro) nodig hebben. De overheid staat daarbij voor 95% garant. Lees het nieuwsbericht

  Dit was een van de voorstellen uit het tienstappenplan van ONL.

  “Banken hebben met grote capaciteitsproblematiek te maken, waardoor een groot aantal krediet- aanvragen in de wachtrij komt te staan. Dit is een prangende situatie voor bedrijven in nood. Non-bancaire financiers kunnen dit gat mede opvullen. Momenteel kunnen zij theoretisch gezien gebruik maken van de garantiestelling van de staat voor kredieten. Dit accreditatieproces van RVO is echter te complex en tijdrovend. Er moet nu echt maatwerk worden geleverd, zodat zoveel mogelijk financiers dezelfde garantiestelling voor kredieten krijgen zoals de banken.

  Daarnaast heeft financier Qredits aanvullend krediet ontvangen van inmiddels maar liefst 31 miljoen euro. Hiermee worden aanvullende kredieten, aflossingsvrije perioden en renteverlagingen gerealiseerd. Andere non-bancaire financiers moeten deze financiële ondersteuning ook ontvangen, zodat er meer bedrijven tegelijk aan aanvullende kredieten kunnen worden geholpen.

  ONL en Stichting MKB Financiering hebben op 23 april 2020 een brief gestuurd aan minister Hoekstra en staatssecretaris Keijzer, met de boodschap: zet in op het volle potentieel van non-bancaire financiers om mkb te financieren. Lees de brief

 • Kabinet kondigt zes nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers aan (C)

  Het kabinet maakte op 24 april 2020 zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, mogen ondernemers bij omzetdaling van een lager gebruikelijk loon uitgaan en is de DGA-taks uitgesteld.

  We zijn heel blij met dit resultaat. ONL heeft alles op alles gezet om deze maatregelen erdoorheen te krijgen. Er is daarbij constructief samengewerkt met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Dit geeft ondernemers, van de zzp’er tot de directeur-grootaandeelhouder (DGA), meer vertrouwen en perspectief in deze vaak uitzichtloze tijd.

  Lees meer over de zes maatregelen

 • Overlevingsprotocol per sector (C)

  ONL begrijpt dat de maatregelen van het noodpakket generiek zijn ingericht om snelheid te maken in de uitvoering. Het is echter ook zaak na te gaan denken over een overlevingsprotocol per sector. De coronacrisis is te langgerekt om enkel in te blijven zetten op generieke maatregelen. ONL denkt graag mee over een invulling per sector, hoe deze weer opgestart zouden kunnen worden. Hierbij moet het uitgangspunt uiteraard de anderhalve meter samenleving zijn, maar het is belangrijk om ondernemers het vertrouwen te geven dat er weer een herstart gaat plaatsvinden. Wanneer dit signaal niet wordt afgegeven, dreigt de onzekerheid toe te nemen met als gevolg een massa aan faillissementsaanvragen.

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft na dit signaal van ONL aan onderzoeksbureau Panteia opdracht gegeven om een doorrekening te maken van de economische effecten op sectoren in de scenario’s van het Centraal Planbureau (CPB) van 26 maart jl.

  Bekijk het onderzoek

 • Grenswerkers toegevoegd aan de Tozo-regeling (C)

  Op 24 april 2020 heeft de overheid ook grenswerkers toegevoegd aan de Tozo-regeling. Hier hebben we ons in de klankbordgroep Tozo met het ministerie van SZW hard voor gemaakt.

  Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land komen, kunnen als zij aan de voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling. Zij doen de aanvraag in hun woongemeente. Voor eventuele financiële ondersteuning van hun bedrijf zijn zij aangewezen op het land waar het bedrijf gevestigd is. Zij komen dus alleen in aanmerking voor de inkomensondersteuning en niet voor het bedrijfskrediet.

  Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor inkomensondersteuning. Voor inkomensondersteuning kunnen zij een beroep doen op de sociale bijstand in hun woonland. Voor deze zelfstandigen, die geen woonplaats hebben in Nederland, is bepaald dat zij hun aanvraag kunnen doen bij de gemeente Maastricht.

 • Aanpassing van de vakantiegeldregeling (C)

  De NOW biedt compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioen- premies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. Daarvoor hanteert het UWV een (vaste) opslag van 30% boven op de loonsom. Het overige deel van de vakantiebijslag waarop de werknemer recht heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is wel verschuldigd aan de werknemer.

  De vakantieopslag is met ingang van de tweede tranche NOW verhoogd van 30% naar 40%.

 • Verruiming van de werkkostenregeling (C)

  Door de coronacrisis zien veel ondernemers de omzet verdampen maar moeten wel kosten voor huur, personeel of verzekeringen betalen. Naast de economische noodmaatregelen is in deze periode ook deze minder bekende regeling heel belangrijk. ONL heeft samen met brancheorganisaties Platform Promotional Products (PPP) en CLC-VECTA de overheid opgeroepen om de werkkostenregeling tijdelijk te versoepelen. ZIj hebben daarover een open brief gestuurd aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën.

  Op 28 maart heeft het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor het jaar 2020 verruimd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief in een kamerbrief. Door de verhoging hebben werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.

 • Kabinet bespreekt en behandelt tien voorstellen van ONL om de economie weer op te starten (C)

  Na de persconferentie van premier Rutte op 21 april was de teleurstelling onder ondernemers vanzelfsprekend enorm. ONL heeft toen onmiddellijke een extra noodpakket met tien duidelijke voorstellen geformuleerd en gepresenteerd, om enig vertrouwen in de economie te herstellen. Dit voorstel is gisteren gepresenteerd in de Tweede Kamer en een motie om het voorstel te bekijken en ermee aan de slag te gaan, is aangenomen.

  De tien voorstellen op een rij:

  • Verruim de TOGS, de GO en de BMKB
  • Steun de non-bancaire financiers
  • Repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid
  • Let op: ‘Transitievergoeding sluipmoordenaar NOW-regeling’
  • Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op
  • Maak ruimte voor uitstel vakantiegeld
  • Ga voor belastingafstel
  • Boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden
  • Steunmaatregelen: dan geen dividend- en bonusuitkeringen
  • Onderzoek overlevingsprotocol per sector

  Meer uitgebreide informatie over de tien voorstellen vind je hier.

 • Ministerie van SZW besluit tot verruiming van de concernbepaling NOW-regeling (C)

  ONL onderzocht in april 2020 de verwachtingen van haar achterban met betrekking tot de personeelskostenregeling. Voor dit onderzoek ondervroeg ONL ondernemers uit alle branches, met personeel. De opvallendste resultaten uit dit onderzoek: Slechts een derde van ondernemers met personeel verwacht geen gebruik te hoeven maken van de NOW-regeling. Ruim veertig procent verwacht personeel te moeten ontslaan, vaak óók medewerkers met vaste contracten. En bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers overweegt een faillissement.

  Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetskomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

  Lees het nieuwsbericht over de verruiming

 • Na onderzoek van ONL: kabinet erkent liquiditeitsproblemen ondernemers (C)

  ‘De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% van door ONL ondervraagde ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis.’ Dit zijn de alarmerende resultaten uit het  onderzoek van begin april via de ONL Ondernemers app.

  Wat heeft ONL met de onderzoeksresultaten gedaan?

  • We hebben ze voorgelegd aan politiek en ministeries. Zij erkennen de liquiditeitsproblemen. ONL heeft dagelijks overleg met beleidsmakers om problemen te adresseren en oplossingen aan te dragen.
  • We hebben een podcast opgenomen waarin Ronald Kleverlaan toelicht wat er nodig is om financieringsmogelijkheden voor ondernemers in Nederland te verbeteren.
  • De resultaten van het onderzoek zijn toegelicht in het RTLZ Nieuws.
  • De voorpagina van De Telegraaf opende met het artikel ‘mkb-organisaties: banken komen beloftes niet na’.
  • Andere media-optredens van ONL over dit onderwerp vind je hier.
  • Podcasts over de impact van de coronacrisis luister je hier.

  Lees alles over dit onderzoek

 • Na ONL-onderzoek: TOGS-regeling verruimd (C)

  Op vrijdag 27 maart publiceerden minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de uitvoering van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Ondernemers kunnen hiermee een directe ondersteuning krijgen van 4.000 euro belastingvrij om hun omzetverlies door de coronacrisis gedeeltelijk op te vangen. Helaas was de regeling niet direct voor alle getroffen ondernemers. ONL kreeg veel mails en telefoontjes van verbaasde en teleurgestelde ondernemers. De ondernemersorganisatie heeft de SBI-codes van de ontbrekende bedrijven gebundeld en overhandigd aan het ministerie van EZK. OP maandag 30 maart zijn er dan ook meer SBI-codes aan de lijst toegevoegd, zoals groepen ondernemers in de non-food. Raadpleeg de lijst met alle vastgestelde SBI-codes hier.

  De ONL Ondernemers App speelde een belangrijke rol tijdens onze lobby. Bekijk de onderzoeksresultaten

 • Presentatie ondernemersmanifest aan premier Rutte in het Torentje (C)

  Ondernemersorganisatie ONL kreeg de uitnodiging om op 6 mei 2020 naar het Torentje te komen, om het Ondernemersmanifest ‘Overleven en vernieuwen’ aan premier Rutte te overhandigen en toe te lichten. ONL formuleert in dit manifest concrete voorstellen voor het opstarten van de economie. Een routekaart met adviezen aan het kabinet om ondernemend Nederland toekomst- en handelingsperspectief te bieden.

  We zijn er trots op dat wij op de dag dat het kabinet belangrijke versoepelingsmaatregelen in de coronacrisis aankondigde, onze voorstellen aan de premier mochten presenteren.

  Lees hier het persbericht 

   

 • Oprichting Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN)

  ONL nam het initiatief voor de krachtenbundeling van vier belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers: ZZP-Nederland, Zelfstandigen Bouw, SoloPartners en ONL. De nieuwe Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) wil de stem van zelfstandigen beter laten horen, en streeft naar de verbetering van de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt.

  Lees het nieuwsbericht

 • Meer kennis en aandacht voor alternatieve financiering

  In Nederland wordt de financiële markt gedomineerd door grote banken. In vergelijking met andere landen is de omvang van financiering door alternatieve financiers, zoals crowdfunders en factoraars, nog beperkt. Een gemiste kans volgens ONL. Juist alternatieve financiers kunnen financiële producten aanbieden waar de banken dit steeds minder kunnen. Zodoende is het erg positief dat er steeds meer aandacht is gekomen voor deze financieringsvormen, zodat deze verder kunnen uitgroeien. Samen met partner Stichting MKB Financiering heeft ONL dit onderwerp stevig op de kaart gezet.

 • Wetsvoorstel dat cessie- en verpandingsverboden onmogelijk maakt

  Sinds de oprichting van ONL in 2013 hebben we ons bezig gehouden met het verbieden van cessie- en verpandingsverboden. In 2020 heeft het kabinet uit hoofde van Minister Dekker voor Rechtsbescherming eindelijk gehoor gegeven aan deze oproep door een wetsvoorstel in te dienen. Het opheffen van dit verbod zorgt ervoor dat ondernemers hun facturen wel mogen verkopen voortaan aan bijvoorbeeld factoraars. Hiermee zijn ze minder afhankelijk van de betaling van hun facturen door grote bedrijven en is er meer balans in de handelsrelatie. Daarnaast zorgt dit voor een betere positie bij het verkrijgen van krediet, aangezien deze lopende inkomsten nu wel meegerekend mogen worden.

 • ONL Toekomstplan Arbeidsmarkt

  In 2019 gaf minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de opdracht aan de Commissie Borstlap om een visie over de toekomst van de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Deze kaders zijn inmiddels gepresenteerd.  Samen met andere ondernemersorganisaties heeft ONL de bouwstenen aangeleverd aan de commissie om de arbeidsmarkt toekomstgericht te maken. ONL heeft vooral gesproken over het aantrekkelijker maken van het werkgeverschap, dit punt is opgenomen in het eindrapport van de commissie. Op basis van het ONL toekomstplan gaat ONL nu samen met de politiek aan de slag om het arbeidsmarktbeleid fundamenteel te veranderen. Onze aanbevelingen zijn niet alleen meegenomen in het rapport van Borstlap, maar gelden ook als input voor alle verkiezingsprogramma’s voor 2021.

  Ondernemersorganisatie ONL komt met toekomstplan voor de arbeidsmarkt

 • Initiatiefnota over een proactieve handelsagenda

  Het MKB krijgt steeds meer een plek in het beleid buitenlandse handel. De handelsagenda, die het internationale verdienvermogen van Nederland moet versterken, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat uitgebreid stil bij de positie van het MKB in het beleid buitenlandse handel. Wel constateerde ONL dat de handelsagenda verder geconcretiseerd moet worden. Daarom heeft ONL meegewerkt aan een initiatiefnota van de VVD, waarin o.a. meer aandacht wordt gevraagd voor: een vereenvoudiging van de toegang voor het MKB tot (export)financiering en ondersteuning, het stroomlijnen van handels- en exportondersteunende activiteiten, aandacht voor oneerlijke concurrentie tussen webshops en de detailhandel en de onwerkbare transparantieverplichtingen die door internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen worden opgelegd. Dankzij ONL staan deze thema’s nu op het netvlies van de diverse Tweede kamerleden van de Commissie Buitenlandse handel en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Mkb Toekomstplan 2030

  Op 3 oktober 2018 was ONL uitgenodigd om op gesprek te komen bij de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken. Samen diverse partners presenteerde ONL toen het MKB Toekomstplan 2030.

  Tijdens het gesprek kwamen alle partners van ONL aan het woord en benoemden zij onderwerpen die voor hen specifiek belangrijk zijn. Vervolgens was er ruimte om in gesprek te gaan met de Kamerleden en vragen te beantwoorden. Er werd onder meer gesproken over oneerlijke concurrentie en het creëren en bevorderen van een gelijk speelveld voor het MKB. Ook staat het MKB daarnaast voor een aantal uitdagingen op het gebied van ontwikkelingen zoals digitalisering en globalisering. ONL doet hiertoe – en op tal van andere thema’s – concrete aanbevelingen in dit toekomstplan.

 • Wet late betalingen van kracht na wetsvoorstel door ONL

  De Wet late betalingen is een initiatief van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA), voormalig Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) en ONL voor Ondernemers. De wet is bedoeld om ondernemers te beschermen tegen onredelijk lange betaaltermijnen. Grote bedrijven kunnen hun kleine leveranciers dan niet langer als bank gebruiken zonder daar de wettelijke handelsrente voor te betalen.Wetsvoorstel ingediend in Tweede Kamer om extreme betaaltermijnen van grote bedrijven jegens leveranciers tegen te gaan.

  Meer informatie

 • Toetsing effect op MKB van nieuwe wet- en regelgeving (motie aangenomen in parlement)

  Mede dankzij ONL zijn er mkb-toetsen geïmplementeerd. Mkb-ondernemers praten al in een vroeg stadium mee over nieuwe wetten en regels die grote gevolgen voor het mkb kunnen hebben. In een panel geven de ondernemers aan of nieuwe wetten en regels werkbaar zijn. Ook kijken ze of er geen nieuwe problemen ontstaan door de nieuwe wetten en regels. Het doel is om regeldruk voor MKB-ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Hier lees je meer informatie over de mkb-toets.

  ONL zoekt ook regelmatig ondernemers die nieuwe wetten willen beoordelen, bijvoorbeeld via de Ondernemers App.

 • Herstel WWZ en Loondoorbetaling bij ziekte

  Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van ONL voor Ondernemers in september 2013 was de totstandkoming van het Sociaal Akkoord en de daaruit volgende Wet Werk en Zekerheid. Twee jaar hamerde ONL op de grote negatieve effecten van de WWZ op de economie en arbeidsmarkt. Onze intensieve lobby had effect. ONL is dan ook verheugd met deze eerste stap in het verlagen van het risico van werkgeverschap door een aantal aanpassingen van de WWZ en bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De talloze cases en verhalen van ondernemers vinden eindelijk gehoor.

  Lees het persbericht

 • Na aanhoudende lobby: aanpassing Wet DBA

  De Wet DBA is aangepast, na een lange en intensieve lobby door ONL en partnerorganisaties. Het systeem van modelcontracten is van tafel. Opdrachtgevers en zelfstandig professionals kunnen gewoon weer aan de slag. Wel moet er een andere oplossing komen, zelfstandig professionals hebben een eigen rechtspositie nodig inclusief duidelijke criteria waarbinnen zij als zelfstandig ondernemer kunnen opereren. Vervolgens wordt hier ook de fiscaliteit op afgestemd. Binnen het arbeidsrecht is duidelijk dat begrippen als de gezagsverhouding en de vrije vervangbaarheid niet meer toereikend zijn om te bepalen of iemand werkt in de context van een dienstverband.

  De maatregelen die de Wet DBA moeten vervangen zullen niet vóór 1 januari 2021 inwerking treden. Dit betekent dat de Wet DBA tot 1 januari 2021 van kracht blijft, zij het dat de handhaving van deze wet door de Belastingdienst is opgeschort tot 1 januari 2020, met uitzondering ten aanzien van kwaadwillenden. De opschorting van de handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen wordt langzaam afgebouwd. Vanaf 1 januari 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet (of in onvoldoende mate) binnen een redelijke termijn opvolgen.

  Lees het persbericht

 • € 1,5 miljard schadeloosstelling rentederivaten

  Benadeelde ondernemers hebben jarenlang gewacht op een afgesproken schadevergoeding door banken inzake het rentederivatenschandaal. Na een lange lobby door ONL is er uiteindelijk een schadeloosstelling van 1,5 miljard vrijgemaakt voor door de banken gedupeerde ondernemers. De schade wordt hiermee op een correcte manier vastgesteld en gecompenseerd. Dit is precies waar ONL voor Ondernemers altijd voor heeft gepleit.

  Lees het persbericht

 • Uitstel beperkte vermogenstoets tozo

  Sinds maart 2020 maakt ONL deel uit van de klankbordgroep Tozo. Samen met FNV-zelfstandigen, ZZP-Nederland, Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en de Kamer van Koophandel voert ONL wekelijks overleg met het ministerie van Sociale Zaken over de voortgang van de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen. Tijdens deze gesprekken is meermaals uitvoerig stilgestaan bij het invoeren van een beperkte vermogenstoets in de (tweede en) derde steunronde. ONL is nooit fan geweest van zo’n vermogenstoets en heeft dit kenbaar gemaakt richting het ministerie. Mede vanwege de kanttekeningen die ONL en vele andere zzp-partijen hadden bij de vermogenstoets heeft het kabinet gelukkig besloten om – na de aangescherpte landelijke coronamaatregelen die 28 september 2020 zijn aangekondigd – de beperkte vermogenstoets in de Tozo achterwege te laten.

 • Na aanhoudende lobby: aanpassing wet DBA

  De Wet DBA moet worden vervangen, dat beseft het kabinet na een lange en intensieve lobby door ONL en partnerorganisaties. De Wet DBA, bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, werkt namelijk niet. Voorstellen ter vervangen van de Wet DBA – een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring – zijn nooit omgezet in wetgeving. De voorstellen bleken slecht uitvoerbaar, niet goed te handhaven en missen draagvlak onder zelfstandigen. Ook zien zelfstandigenorganisaties weinig heil in de pilot webmodule. VZN stelt als oplossing voor om te komen tot eigen wettelijke criteria voor een zelfstandige zonder personeel. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen daarmee zekerheid ontlenen aan een scherpe definitie van een zzp’er. Wanneer je je aan de definitie houdt hoef je je geen zorgen te maken. Tegelijkertijd kan een scherpe afbakening tussen enerzijds werknemer en anderzijds zzp’er leiden tot een effectieve aanpak van misstanden bij de kwalificatie van arbeidsrelaties.

 • Sociaal akkoord AVV-ONL-VZN 2021

  Met veel trots presenteren ONL, vakbond AVV en de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) een nieuw en uniek sociaal akkoord 2021. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse overlegeconomie is er sprake van een tripartiet akkoord. Zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen zijn betrokken bij dit Sociaal Akkoord. ONL, AVV en VZN maken in dit akkoord als eerste concrete afspraken over de uitvoering van de voorstellen uit het overheidsrapport van de Commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) over de benodigde hervorming van het Nederlandse arbeidsmarktbeleid.

 • ONL verkiezingsmanifest 2021

  In aanloop naar de verkiezingen van 2021 heeft ONL op 28 januari 2021 het verkiezingsmanifest ‘We moeten het geld eerst weer verdienen’ gepresenteerd. Daarin benadrukt ONL dat ondernemers cruciaal zijn om goed uit de coronacrisis te komen. ONL ging op basis van dit verkiezingsmanifest in gesprek met lijsttrekkers en kandidaten politieke partijen, o.a. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, JA21 en Code Oranje.

   

  Alle partijen reageerden zeer positief op het manifest. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Thierry Aartsen had het manifest het verkiezingsprogramma van de VVD kunnen zijn. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra en D66-leider Sigrid Kaag omarmden het grootste deel van de plannen en wezen erop dat ze zich heel goed in de titel van het manifest kunnen vinden. Gert-Jan Segers, lijsttrekker van de ChristenUnie, gaf aan dat de belangen van ondernemers beter moeten worden meegewogen in de coronacrisis. Verschillende voorstellen uit dit manifest zijn dan terug te lezen in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen.

 • Aandacht voor schrijnende gevallen en starters

  Het demissionaire kabinet heeft 265 miljoen euro vrijgemaakt voor een oplossing voor de schrijnende gevallen rond de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021. ONL heeft de afgelopen maanden keihard geknokt voor een toereikende oplossing voor al die ondernemers die door een ongelukkige omstandigheid als ziekte, brand of het starten van een onderneming net voor het uitbreken van de coronacrisis, geen aanspraak konden en kunnen maken op de TVL. Zo heeft ONL o.a. meegewerkt aan de  speciale commissie voor schrijnende gevallen en onderzoek gedaan naar de problematiek i.s.m. het ministerie van Economische zaken.

   

  De 265 miljoen euro wordt ingezet om ondernemers voor de TVL Q2 een keuze te geven in de referentieperiode. Ondernemers kunnen bij de TVL-aanvraag Q2 2021 kiezen voor Q2 2019 óf Q3 2020. Het demissionaire kabinet stemt met tegenzin in met de maatregel en acht deze ondoelmatig. Een motie van SGP, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer vroeg het kabinet dit nu toch op deze manier te regelen.

   

  ONL is voorzichtig positief over de geboden oplossing en tevreden over het forse bedrag wat is vrijgemaakt voor de aanvulling op de TVL-regeling. Tegelijkertijd is ONL teleurgesteld dat het demissionaire kabinet de stap naar een regeling met terugwerkende kracht niet kan zetten. Het maakt de oplossing suboptimaal, maar wel een om te koesteren.

 • Corona hulplijn voor mkb-ondernemers

  De coronacrisis vergt veel van ondernemers. ONL en het Instituut voor het midden- en kleinbedrijf IMK zijn ook daarom een telefonische hulplijn gestart. De ondernemersorganisaties krijgen al maanden berichten en telefoontjes van ondernemers die aangeven te kampen met mentale en fysieke klachten. De telefonische hulplijn is te bereiken op 088-9990000.

Hier werken we aan

In aanloop naar de landelijke verkiezingen van maart 2021, werkt het team van ONL momenteel aan deze doelstellingen:

 • Meerjarenplan voor klimaatbeleid voor bedrijven

  De energie- en klimaattransitie is een uitdaging van de komende twintig jaar. Het is lastig om de aanpak van maatschappelijke uitdagingen te organiseren als de implementatie meer tijd vergt dan één kabinetsperiode.

   

  Hier ligt een kans voor de overheid: een betrouwbaar meerjarenplan voor de energie- en klimaat- transitie. Een integraal klimaat- en energiebeleid, waarbij ondernemers worden betrokken, helpt daarbij. Door plannen en regels samen met ondernemers op te stellen en uit te voeren creëer je meer draagvlak. Ook verkrijgen ondernemers zo de zekerheid die nodig is om te investeren en in te zetten op de energietransitie. In een routekaart kan de overheid de komende jaren deze benodigde houvast en het handelsperspectief bieden.

 • Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

  ONL wil dat het kabinet aan de slag gaat met een nationale strategie ondernemen en onderwijs. Het is achterhaald om onderwijs en arbeidsmarkt los van elkaar te zien. Er is een dringende noodzaak om deze twee op elkaar te laten aansluiten. Verschillende initiatieven van ondernemers, het reguliere beroepsonderwijs, private onderwijsinstellingen en de Ambachtsacademie spelen hierop in. Samenhang en afstemming ontbreken echter, waardoor dit niet van de grond komt.

 • Betere regeling voor DGA's

  Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) kunnen bedrijven, die omzetverlies lijden door de coronacrisis, maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) staat ook op de loonlijst bij zijn of haar bedrijf. DGA’s keren namelijk loon uit aan zichzelf en betalen loonbelasting.

  ‘Directeur-grootaandeelhouder’ klinkt als een chique term die alleen bij grote bedrijven wordt gebruikt, maar de realiteit is anders. De meeste DGA’s zijn keihard werkende ondernemers met mkb-bedrijven. Gek genoeg valt het overgrote merendeel van de DGA’s buiten de NOW-regeling. ONL stuurde  een open brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit probleem aan te kaarten. Wanneer wij namelijk de werkgelegenheid willen behouden in Nederland, moet er nu ook gerichte aandacht zijn voor de persoonlijke positie van de DGA.

  Lees ook dit nieuwsbericht en bekijk het opiniestuk van Hans Biesheuvel in De Telegraaf

 • Kortere loondoorbetalingsplicht

  De plicht om twee jaar loon door te betalen bij ziekte is voor werkgevers een enorme last. Bij een werkgever met een klein bedrijf kan twee jaar loon doorbetalen hard aankomen, ook omdat er een vervangende medewerker gezocht moet worden. Met name kleine werkgevers ervaren dit als een grote financiële post en een groot risico. Omdat het risico van de loondoorbetalingsplicht onevenredig zwaar drukt op (kleine) werkgevers is dit een drempel geworden om mensen in (vaste) dienst te nemen. ONL is dan ook voorstander van een kortere loondoorbetalingsplicht. Werknemers kunnen de eerste twee jaar bij ziekte nog steeds worden doorbetaald, alleen moet deze betaling niet enkel en alleen meer plaatsvinden door de werkgever. In Duitsland ontvangt een zieke werknemer bijvoorbeeld maximaal 78 weken ziektegeld, waarvan zes werken worden betaald door de werkgever.

 • Tijdelijke aanpassing van de transitievergoeding (C)

  ONL krijgt veel verontrustende telefoontjes van ondernemers die er serieus over nadenken om faillissement aan te vragen, uit angst voor de transitievergoeding. Ondernemers teren in op hun eigen vermogen en berekenen dat ze straks onvoldoende vermogen of financiële middelen hebben om aan deze vergoeding te voldoen als er noodgedwongen toch van personeel afscheid moeten worden genomen. Dat komt omdat per ingang van de WAB werknemers ook recht hebben op een ontslagvergoeding bij ontslag wegen economische omstandigheden. Dat pakt nu met de uitbraak van de coronacrisis bijzonder ongelukkig uit. De overheid kan faillissementen voorkomen door bij ontslagen als direct gevolg van de coronacrisis het uitbetalen van de transitievergoeding tijdelijk kwijt te schelden. Er kan met werkgevers worden afgesproken dat ontslagen medewerkers dan binnen een x periode weer worden genomen wanneer het bedrijf weer loopt.

 • Transitievergoeding

  De transitievergoeding een dure ontslagvergoeding geworden die onrechtvaardige elementen voor werkgevers bevat. Als het aan ONL ligt komt er voor de transitie naar ander werk een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget. Om te stimuleren dat werkenden de transitievergoeding daadwerkelijk gaan gebruiken om ander werk te zoeken wordt deze vergoeding volledig gestort in het individueel ontwikkelbudget.

 • Tijdelijk opschorten WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst (C)

  De coronacrisis laat duidelijk zien dat de WAB geen rekening houdt met sectoren die afhankelijk zijn van flexibele arbeid – juist nu. Er moet voor flexibele contracten meer WW-premie betaald worden dan voor vaste contracten. Met name voor sectoren zoals de horeca-, agrarische, en de recreatiesector pakt deze wijziging in de wet funest uit. Op de lange termijn kan dit zelf averechts uitpakken, wanneer bedrijven voorzichtig aan weer personeel gaan werven. ONL stelt dan ook voor om de hoge premie tijdelijk op te schorten en alleen de lage premie toe te passen.

 • Boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden

  Een hoop bedrijven zullen de komende maand in grote problemen komen, waardoor faillissementen dreigen. Wanneer een bedrijf een faillissement wil voorkomen, kan surseance aangevraagd worden. De rechter kan bepalen dat een bedrijf dan voor een deel de vaste lasten niet hoeft te betalen en ondertussen met een bewindvoerder het bedrijf financieel kan herinrichten. Voor deze periode is een overbrugging nodig genaamd het boedelkrediet. Banken en andere financiers moeten een garantiestelling krijgen van de staat om ook deze boedelkredieten onder de BMKB voorwaarden te verschaffen. Hiermee kunnen een hoop bedrijven voor faillissement behoed worden.

 • Maak langdurige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk

  Het moet mogelijk worden om na een korte arbeidsovereenkomst een langdurige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Zo kunnen werknemer en werkgever na het eerste korte contract bepalen een overeenkomst voor bijvoorbeeld vijf jaar aan te gaan. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat, in gevallen waarin een klein bedrijf plots minder omzet maakt, het bedrijf niet vast zit aan dure werknemers en daardoor failliet gaat. Als het gemakkelijker wordt om een baan te verliezen, dan moeten daar wel ruime scholing en ontwikkelingsmogelijkheden tegenover staan.

 • Individueel scholings- en ontwikkelingsbudget

  Het moet voor iedere werkende mogelijk worden om zich in te zetten op ‘nieuwe zekerheden’ zoals scholing en duurzame inzetbaarheid, onafhankelijk van de werksituatie. Hiervoor kan een individueel scholings- en ontwikkelingsbudget een goede oplossing zijn.

 • Vervanging Wet DBA

  Door veranderingen op de arbeidsmarkt groeit het aantal zelfstandige ondernemers en vervagen de grenzen tussen werknemers en ondernemers. Het arbeidsrecht is niet berekend op deze veranderingen, waardoor het steeds vaker voorkomt dat iemand ‘ondernemer’ is voor de Belastingdienst, maar in de praktijk werk uitvoert dat in loondienst kan worden gedaan. Kabinetten worstelen al jaren met de positie van zelfstandigen zonder personeel op de arbeidsmarkt. Ook voor Kabinet-Rutte III is dit een hoofdpijndossier waar veel aandacht naar uit gaat. De wet DBA, die het onderscheid tussen werknemer of ondernemer moet verduidelijken, werkt niet. Sinds de invoering van de wet, in februari 2016, bestaat er grote onzekerheid bij opdrachtgevers en zelfstandig ondernemers over de gevolgen hiervan. In het ONL toekomstplan arbeidsmarkt doet ONL concrete voorstellen om de Wet DBA te vervangen. ONL is voorstander van een toekomst- en visiegericht plan voor het vervangen van de Wet DBA.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

  Een vangnet voor alle werkenden bij arbeidsongeschiktheid draagt bij aan het creëren van een sociaal zekerheidsstelsel dat past bij de hedendaagse arbeidsmarkt waarin mensen steeds vaker wisselen van werk- en contractvorm.

 • Introduceer pensioenfaciliteiten voor (zelfstandig) ondernemers

  Ondernemers hebben in tegenstelling tot werknemers weinig mogelijkheden om pensioen op te bouwen. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden tot pensioenopbouw voor ondernemers verslechterd. Het wordt tijd voor passende pensioenfaciliteiten, zoals fiscaal aantrekkelijk sparen voor de oude dag. Ook voor ondernemers moet het lonen om pensioen op te bouwen.

 • Maak werkgeverschap aantrekkelijker, breng balans in lasten, risico’s en verplichtingen

  De lasten, risico’s en verplichtingen van het werkgeverschap zijn te hoog geworden voor MKB-bedrijven. Dit moet echt anders wat ONL betreft. Dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor een veilige werkplek is logisch. Maar waarom verandert dit niet als een werknemer zich ondanks alle inspanningen van de werkgever niet aan de regels houdt? Of als een werknemer zich door eigen toedoen in zijn eigen tijd verwond? De balans moet teruggebracht worden, bij de verplichtingen en risico’s moet gekeken worden of het redelijk is als de ondernemer hiervoor verantwoordelijk is.

 • Radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel

  Het Nederlandse belastingstelsel is al lange tijd erg complex en ook wordt het eerder lastiger te begrijpen dan dat het versimpelt. Voor ondernemers zijn alle spelregels van het belastingstelsel nauwelijks te doorgronden. Hier moeten ze dan ook te allen tijde extern advies voor inhuren, waar vervolgens veel kosten mee gemoeid zijn. ONL staat voor een simpel belastingstelsel gefaciliteerd door een betrouwbare en voorspelbare overheid, waar niet ieder jaar grove wijzigingen in worden aangebracht. Voor deze richting zullen wij onszelf dan ook in blijven zetten.

 • Verbeter het imago van de DGA

  ONL staat pal achter ondernemers die zich dagelijks hard inzetten voor de groei van hun bedrijf, met in achtneming van de risico’s. Een groep van deze ondernemers zijn de DGA’s. ONL merkt al jaren dat DGA’s onterecht in een hoek worden gezet en verkeerd worden bejegend in het publieke debat. Deze tendens heeft een beweging in het politieke debat tot gevolg die veelal negatief uitpakt voor een DGA. Zodoende blijft ONL zich inzetten voor een verbetering van het imago van deze groep ondernemers, zodat zij de negatieve gevolgen hiervan niet meer voor hun rekening hoeven te nemen.

 • Mkb First bij handelsbevordering

  Kansen om internationaal zaken te doen worden gemist omdat het handelsbevorderingsbeleid afgestemd is op de grote multinationals. Het instrumentarium aan subsidie- en financieringsmogelijkheden moet daarom doorgelicht worden, waarbij gekeken wordt of de verschillende faciliteiten aansluiten op de behoefte van het MKB.

 • Inspraak mkb bij klimaatbeleid

  Rondom het Klimaatakkoord wordt veel over ondernemers gesproken en veel te weinig met hen. Het is belangrijk dat ondernemers beter en meer betrokken worden bij het bedenken en uitvoeren van het klimaatbeleid. Zij hebben de sleutel in handen om klimaatplannen te laten slagen en hebben de nodige praktijkkennis. Het kabinet heeft al een onafhankelijke adviescommissie gevraagd te onder- zoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid, bijvoorbeeld via een burgerforum. Biedt ook ondernemers nadrukkelijker zo’n platform.

   

  Het is niet alleen belangrijk om het mkb te betrekken bij de totstandkoming van het klimaatbeleid, ook de uitvoering ervan moet goed in de gaten worden gehouden. Er zijn tal van ideeën die op de Haagse tekentafel potentie bieden, maar in de praktijk tot onverwachtse problemen leiden bij ondernemers. ONL pleit dan ook voor een redelijk en haalbaar klimaatbeleid waarbij ondernemers actief betrokken worden.

 • Subsidieregelingen en belastingvoordelen voor verduurzaming

  Er zijn nu veel subsidieregelingen en belastingvoordelen voor bedrijven die willen investeren in energiebesparing of de opwekking van duurzame energie. ONL constateert daarbij dat veel (kleine) MKB-ondernemers verdwalen in deze ‘subsidiejungle’. Het opgetuigde bouwwerk aan subsidieregelingen, heffingen en belastingvoordelen is te complex en onoverzichtelijk geworden. Wat ONL betreft komt er zo snel mogelijk een einde aan de wirwar van belastingheffingen en subsidie- regelingen voor bedrijven die willen bijdragen aan de klimaat- en energietransitie.

 • Advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen

  Er zijn veel kleine ondernemers die graag willen gaan verduurzamen, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Met name mkb’ers hebben vaak onvoldoende tijd of kennis om zich te verdiepen in verduurzamingsmaatregelen. Ook zijn ondernemers niet goed bekend met subsidieregelingen op klimaat- en energiegebied en vinden ze de informatievoorziening hierover onduidelijk. Vroeger konden ondernemers dan terecht bij Syntens. Deze organisatie stimuleerde en begeleidde ondernemers bij innovatie in de meest brede zin van het woord. Syntens droeg met kennis, contacten, diensten en projecten bij aan het versterken van het innovatievermogen van deze bedrijven die op technologisch, organisatorisch of bedrijfsmatig gebied willen vernieuwen. Hiervoor beschikte zij onder andere over een uitgebreid kennisnetwerk van bedrijven en instellingen om de ondernemer te koppelen aan de juiste (markt)partijen. ONL is groot voorstander van het terugbrengen van dit concept, waarbij mensen dagelijks mkb’ers kunnen adviseren.

 • Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie (Wet ODE)

  ONL constateert dat de wet ODE zijn doel voorbij schiet. Nu is het bijvoorbeeld zo dat met name bedrijven die fors hebben geïnvesteerd in CO2-reductie de hoogste (stijging van de) ODE-kosten betalen. Met name koplopers in de glastuinbouw die nauwelijks of geen CO2-uitstoot meer hebben betaalde in 2020 de hoogste rekening voor de ODE-heffing. Dit komt door de hoge elektriciteits- tarieven dat het alternatief is voor gasverbruik. Het gevaar dreigt dat deze bedrijven hun investeringen terugdraaien en inzetten op fossiele brandstoffen / gasverbruik om de extra ODE-kosten voor elektriciteit te kunnen drukken. Daarbij komt weer meer CO2-uitstoot vrij. Meerdere overheidsrapporten geven terecht aan dat niet elk beleidsinstrument goed werkt. De ODE-heffing is daar een voorbeeld van en moet dan ook op de schop.

 • Korte loondoorbetalingsplicht

  Ontlast het werkgeverschap door de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor werkgevers in te korten van twee naar één jaar.

 • Minder re-integratieverplichtingen bij ziekte

  Naast het inkorten van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte pleit ONL ook voor verlichting van de re-integratieverplichtingen voor werkgevers. Kleine werkgevers hebben niet de capaciteit en kennis om een arbeidsongeschikte werknemers succesvol te re-integreren (bij een ander bedrijf). Bij de verplichtingen en risico’s van het werkgeverschap moet veel beter gekeken worden of het wel redelijk is dat de ondernemer hiervoor aansprakelijk is. Door onnodige lasten- en regeldruk voor werkgevers te verminderen, kunnen zij meer en beter ondernemen en durven zij makkelijker mensen in dienst te nemen.

 • Vervanging wet DBA

  Voorstellen ter vervangen van de Wet DBA – een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring – zijn nooit omgezet in wetgeving. De voorstellen bleken slecht uitvoerbaar, niet goed te handhaven en missen draagvlak onder zelfstandigen. Ook zien zelfstandigenorganisaties weinig heil in de pilot webmodule. VZN, met steun van ONL, stelt als oplossing voor om te komen tot eigen wettelijke criteria voor een zelfstandige zonder personeel. Dit plan wordt op dit moment nader uitgewerkt door VZN.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden

  Een vangnet voor alle werkenden bij arbeidsongeschiktheid draagt bij aan het creëren van een sociaal zekerheidsstelsel dat past bij de hedendaagse arbeidsmarkt waarin mensen steeds vaker wisselen van werk- en contractvorm. ONL staat daarom positief tegenover een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden – dus niet alleen voor zzp’ers – dat bijvoorbeeld in te richten is als een 1e pijler (zoals de AOW) zonder opt out.

 • Wet werken waar je wilt (recht op thuiswerken)

  ONL maakt zich grote zorgen over de voorgestelde wet werken waar je wilt. D66 en GroenLinks beogen met hun wetsvoorstel van het thuiswerken een recht te maken. Dat is op zichzelf geen slechte zet, door het coronavirus zal thuiswerken alleen maar in populariteit toenemen – ook na afloop van de coronacrisis. ONL twijfelt – net als de Raad van State – sterk aan de nut en noodzaak om het recht op thuiswerken in een algemene wet te verankeren. Niet alleen bleek het de afgelopen maanden massaal mogelijk om hier goede afspraken over te maken, ook is thuiswerken niet altijd de beste oplossing. Dat verschilt per organisatie en per personeelslid.

 • Recht op onbereikbaarheid

  ONL is tegen een recht op onbereikbaarheid. Wel steunt ONL de oproep van diverse kamerleden om als werkgever serieus met werknemers in gesprek te gaan over bereikbaarheid buiten werktijd, aangezien door het gebruik van mobiele apparaten mensen altijd bereikbaar zijn. Voorkom dat je werknemers het gevoel hebben dat ze altijd “aan” moeten staan.

 • Verlofregelingen

  Werknemers hebben op dit moment recht op zwangerschaps-, geboorte-, ouderschaps-, adoptie of pleegzorgverlof, kortdurend en langdurig zorgverlof, calamiteitenverlof en kort verzuimverlof. Veel politieke partijen willen bovenstaande verlofregelingen uitbreiden. Ook komen partijen met ideeën voor rouw-, vrijwilligers-, vakbonds-, burgerschaps-, mantelzorg-, transitie- en scholingsverlof. Het gaat hier uiteraard om goedbedoelde voorstellen, maar wat betekent deze stapeling van verlof- regelingen voor de werkgever? ONL mist in het debat over de uitbreiding van verlofmogelijkheden nadrukkelijk de aandacht voor het werkgeverschap en de positie van de ondernemer. Voeg daarnaast de diverse verlofregelingen rond geboorte en zorg samen to één geïntegreerde regeling. Daarmee maak je het opnemen van verlof gebruiksvriendelijker voor zowel de werkgeer als de werknemer.

 • Bonus voor eerste werknemer in dienst

  Het werkgeverschap is onaantrekkelijk geworden. Geef, naast het terugbrengen van de  lasten, risico’s en verplichtingen van het werkgeverschap, ondernemers een substantiële bonus bij het in dienst nemen van hun eerste werknemer. De stap naar het werkgeverschap breng in een klap veel verplichtingen en financiële risico’s met  zich mee, daar mag best een beloning tegenover staan.

 • UWV voor werkgevers

  ONL is voorstander van een soort ‘UWV voor werkgevers’, dat (startende) werkgevers helpt, bijvoorbeeld met het aanbieden van een ‘werkgeverscoach’. Er is namelijk geen opleiding die je kan of moet doorlopen om werkgever te worden, terwijl je op dat moment als ondernemer wel te maken krijgt met een veelvoud aan ingewikkelde wet- en regelgeving en verantwoordelijkheid.