Nieuws

Expertvisie XIII – mr. Theo Gommer – Pensioen in eigen beheer, de continuing story!

Pensioen in eigen beheer, de continuing story!

Het wetsvoorstel ‘Uitfaseren pensioen in eigen beheer’ had op 20 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen moeten worden. Echter, op het laatste moment werd getwijfeld of er niet een ‘lek’ in het wetsvoorstel zat. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes middels een Novelle – dat is een verbetering op een al door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel – het lek gerepareerd.

Het is nu de bedoeling dat de Tweede Kamer op 9 februari instemt en de Eerste Kamer op 7 maart. Dan kan het wetsvoorstel per 1 april in werking treden.

Indexatie-issue

Het ‘lek’ was een mogelijk hogere pensioenverplichting bij het omzetten van het huidige pensioen in de nieuwe zogenaamde Oudedagsverplichting (een soort bancaire pensioenrekening die vanaf de AOW-datum in 20 jaar uitgekeerd moet worden). Dit zou dan extra pensioenkosten met zich meebrengen die ten laste van de Vennootschapsbelasting gebracht konden worden.

Wiebes heeft nu gesteld dat dit niet mag, tenzij er op Prinsjesdag 2016 al een indexatieverplichting is. Meestal zal dit niet het geval zijn.

Drie hoofdopties

De drie hoofdopties blijven dus in stand. Het pensioen kan tegen de fiscale waarde worden afgekocht met een mooie korting van 34,5% in 2017. Daarnaast kan het pensioen, ook weer tegen de fiscale waarde, worden omgezet in een een Oudededagsverplichting. Als niet wordt gekozen blijft het opgebouwde pensioen gewoon staan en wordt (te zijner tijd) regulier uitgekeerd.

Alle lopende pensioentoezeggingen moeten uiterlijk 3 maanden na inwerkingtreding, dus waarschijnlijk per 1 juli 2017 premievrij gemaakt. Ook voor het terughalen van pensioenkapitaal van een verzekeraar naar de eigen BV heeft een DGA extra tijd, dus ook tot 1 juli 2017, gekregen. Alleen het verzoek moet dan gedaan zijn, de administratieve afhandeling mag daarna nog plaatsvinden. Verzekeraars stellen overigens soms ‘rare voorwaarden’ voor hetzij deze overdracht hetzij het premievrij maken van de verzekering. Bent u daar dus kritisch op!

Positie partner

Het meest precaire punt blijft de positie van de partner. Er moet naar drie zaken worden gekeken. Hoe wordt het nabestaandenpensioen geregeld? Is het voldoende of moet er bijverzekerd worden? Moet en zo ja, hoe wordt de partner gecompenseerd met het oog op een eventuele echtscheiding. Daarover moeten afspraken worden gemaakt. Als het pensioen omgezet wordt in een Oudedagsverplichting is de afspraak dat de partner bij een echtscheiding ‘de helft’ krijg, inclusief een recht om het af te storten een goede.

Tot slot moet gekeken worden wie de erfgenamen zijn c.q. moeten zijn bij overlijden, voor de uitkering uit de Oudedagsverplichting. Dit moet dan testamentair worden geregeld.

Zorgplicht

Het is al met al van het grootste belang dat alle zorgplicht in acht worden genomen. Door de DGA en de partner zelf, en vooral ook door de – deskundige- adviseur. Die objectief en consciëntieus adviseert. Er is natuurlijk altijd een meest juiste oplossing. Maar er moeten dan wel keuzes gemaakt worden. Om teleurstelling over een aantal jaren (bij pensionering, overlijden of echtscheiding) te voorkomen moet er dus veel aandacht besteed worden aan het advies en alle opties.

Zeker nu het wetsvoorstel klaarblijkelijk nogal ‘slordig’ is, zijn ‘wij’ zelf verantwoordelijk!

Graag verwijs ik naar www.pensioenweblog.nl, daar vindt u heel veel zinnige pensioeninformatie! Voor concrete (advies)vragen en over ons ‘Wiebes-scenario’ kunt u mij mailen: theogommer@akkermans.nl