NieuwsPersberichten

Geen effect nieuwe wet laat betalen

Persbericht ONL
Den Haag, donderdag 28 november 2013

Onderzoek ONL toont aan:
Nieuwe wet tegen te laat betalen heeft geen enkel effect

De nieuwe wetgeving tegen te late betalingen, die van kracht is sinds 16 maart van dit jaar, heeft niet geholpen. Uit onderzoek door ONL voor Ondernemers blijkt dat de overgrote meerderheid van de middelgrote en kleine bedrijven in ons land nog steeds de dupe is van te late betalingen.

Van de deelnemers aan het ONL onderzoek geeft 87% aan dat het wettelijk afdwingen van betalingstermijnen geen enkel effect heeft gehad. Grote bedrijven zijn in 40% van de gevallen verantwoordelijk voor het te laat betalen van een factuur, gevolgd door kleine bedrijven met 34%. De overheid is verantwoordelijk voor 20% van de late betalingen.
Een totaal van 78% van de deelnemers aan het onderzoek heeft last van late betalingen.
De nieuwe regels bepalen dat in beginsel een factuur binnen 30 dagen na ontvangst betaald moet worden. Bedrijven onderling mogen dit contractueel verlengen tot 60 dagen. Een langere termijn is alleen toegestaan indien deze niet nadelig is voor één van de twee partijen.

Ondernemers de dupe
Hans Biesheuvel van ONL: “Late betalingen zijn een enorm probleem waar ondernemers de dupe van worden. Ze hebben groot effect op het werkkapitaal van bedrijven en werken door in de hele handelsketen. Als een groot bedrijf haar leveranciers niet betaalt heeft deze ook geen geld om de eigen rekeningen te betalen. Met name late betalingen door de overheid en grote bedrijven zijn zorgwekkend. Zij moeten inzien dat ze hier ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.”

Door consequent binnen de afgesproken termijn te betalen kunnen zij kleinere ondernemers een steun in de rug bieden. Zij doen echter het tegenovergestelde. Ze maximeren hun eigen cashflow en dwingen zelfs termijnen af van meer dan 100 dagen. Ondertussen worden kleine ondernemers gedwongen om in afwachting van betaling hun werkkapitaal voor te financieren. Dit kan echt niet. De poll liet overigens ook een positief punt zien. De overheid betaalt volgens een groot deel van de deelnemers van ONL wel binnen de termijn.”

De deelnemers van ONL stellen dat zij geen juridische stappen ondernemen, of geen incassoprocedure starten, om de relatie met de klant niet te verstoren. Van de deelnemers wordt 41% gedwongen om in het contract af te wijken van de standaard betalingstermijn. Volgens hen heeft het wettelijk afdwingen van de termijnen geen nut. Een totaal van 40 % van de respondenten geeft aan dat late betalingen structureel tot minder werkkapitaal leiden.

Ondernemers zoeken de oplossing vooral in het op tijd versturen van een herinnering en in de dialoog met hun afnemers. Door een goed overzicht van de debiteuren wordt de schade geminimaliseerd.

Hans Biesheuvel: “Als je afhankelijk bent van enkele grote klanten ga je echt geen juridische stappen ondernemen. Je accepteert simpelweg de vooraf gestelde voorwaarden. Beter wel een opdracht dan niet. De wetgeving an sich zit goed in elkaar. De grote bedrijven misbruiken echter de clausule om van de termijn van maximaal 60 dagen af te wijken. In een zeer groot deel van de gevallen is hiervan afwijken nadelig voor de leverancier. Dit was oorspronkelijk bedoeld om de contractuele vrijheid te behouden voor speciale gevallen, de nadeligheidsclausule is echter compleet overboord gegooid.”