Nieuws

Inbreng formatie 2017

Inbreng formatie 2017 – Ondernemersonderwerpen op de formatietafel

Op basis van de input van ondernemers uit het hele land heeft ONL samen met onafhankelijke experts concrete beleidsopties ontwikkeld die tijdens de Kabinetsformatie overgenomen kunnen worden. De beleidsopties zijn per ondernemersonderwerp in briefings neergelegd. Het gaat om concrete maatregelen, zowel voor de korte als de lange termijn, waarmee economische groei gerealiseerd kan worden. Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende ondernemersonderwerpen die op de formatietafel liggen.

Klik hier om de  inbreng bij formatie als pfd te downloaden.

Arbeidsmarkt – Wet Werk en Zekerheid.  De WWZ werkt niet. Het ontslagrecht is duurder, ingewikkelder en zeer rigide geworden. Het resultaat is dat ondernemers geen medewerkers durven aan te nemen. Repareer deze wet en zorg dat ondernemers weer mensen aan durven te nemen. Zie p. 106-107 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Fiscaliteit –  Vereenvoudiging belastingstelsel. Het belastingstelsel moet eenvoudig en transparant zijn en groei bevorderen. Een eerlijk systeem voor zowel grote als kleine bedrijven. Uitgangspunten moeten zijn dat arbeid en ondernemen loont. Met een lage vennootschapsbelasting, een uniform btw-tarief en een vlaktaks wordt het belastingstelsel radicaal eenvoudiger. Zie p. 18, 52, 92-99 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Passende regelgeving. Ondernemers moeten kunnen ondernemen en niet tegengehouden worden door starre wet- en regelgeving. Bij de totstandkoming van wetgeving dient rekening gehouden worden met de praktijk en altijd het effect op het bedrijfsleven getoetst te worden. Wetten en regels moeten toekomstbestendig zijn, dat betekent mee kunnen bewegen met technologische en economische ontwikkelingen. Zie p. 74, 115-116 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Purpose-driven innovatiebeleid. Innovatie is een van de pijlers van het economische beleid en de kern van ons toekomstige verdienvermogen. We moeten naar een purpose driven innovatiebeleid waarbij maatschappelijke vraagstukken worden opgelost. Dit betekent forse opschaling van projecten onder de SBIR-regeling en een flinke hervorming van het topsectorenbeleid. Als launching customer moet de overheid innovatieve bedrijven helpen. Zie p. 34-35 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Arbeidsmarkt – Werkgeversplichten bij ziekte. Het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte ligt te veel eenzijdig op het bord van de werkgever. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen arbeid gerelateerde ziektegevallen of gebeurtenissen in de privésfeer. De dubbele lasten van de noodzakelijke vervanger zijn niet te dragen. Dit gecombineerd met de verplichtingen onder de Wet Poortwachter, zoals de re-integratieplicht, is voor ondernemers onredelijk en onuitvoerbaar. Zie p. 87, 95 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Handelsbevordering. Handel is belangrijk voor het succes van de Nederlandse economie. De grote uitdaging is om met name de groep kleinere bedrijven te stimuleren en helpen om te gaan exporteren. Dit betekent dat er ondersteuning moet komen op het gebied van kennisontsluiting, exportfinanciering en ondersteuning van Nederlandse diplomaten. Zie p. 58-63 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Arbeidsmarkt – Zelfstandigen zonder personeel. De Wet DBA moet de prullenbak in en het verouderde arbeidsrecht moet worden aangepast. Zelfstandig professionals moeten een eigen wettelijke en fiscale grondslag krijgen, in plaats van een kwakkelend systeem van modelcontracten. Opdrachtgevers moeten zorgeloos opdrachten kunnen verlenen aan zelfstandig professionals. Opdrachtgevers en ondernemers moeten zekerheid krijgen. Zie p. 93, 98-99 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Vestigingsklimaat. Nederland moet aantrekkelijk zijn zodat buitenlandse bedrijven hier willen investeren. Hiervoor zijn een excellente (digitale) infrastructuur, een hoog opgeleide bevolking, een stabiel fiscaal klimaat en rechtszekerheid essentieel. Belastingtarieven moeten worden verlaagd, tegelijkertijd moet de overheid investeren in research & development, de (digitale) infrastructuur, onderwijs en de vaardigheden en kennis van medewerkers. Zie p. 51-53 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Onderwijs en ontwikkeling. Om de arbeidsmarkt ook in de toekomst werkzaam te houden moeten we investeren in de permanente ontwikkeling van (toekomstig) werkenden. Dit betekent dat kinderen de vaardigheden meekrijgen voor de toekomst en dat werkenden zich een leven lang ontwikkelen. Leeftijdsbarrières in het onderwijs dienen onmiddellijk afgeschaft te worden en permanente scholing dient de norm te worden. Met een nationale strategie ondernemerschap en onderwijs wordt gezorgd voor coördinatie van ondernemerschapsonderwijs, zodat iedereen op elk onderwijsniveau ondernemende vaardigheden geleerd krijgt. Zie p. 12, 66-68 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Duurzaamheid, energietransitie en klimaat. Duurzaamheid is de toekomst. Door een stip op de horizon te zetten kan het Nederlandse bedrijfsleven anticiperen en investeren. Consistent duurzaam beleid is belangrijk om nieuwe duurzame markten te creëren. Zie p. 43-50 ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Fiscaliteit – Gelijke behandeling Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen. Financiering met eigen vermogen wordt ongelijk behandeld ten opzichte van financiering met vreemd vermogen. Grote bedrijven worden hierdoor bevoordeeld ten opzichte van kleine bedrijven, ook is er sprake van een onwenselijke prikkel om bedrijven met schuld te financieren. Financieren met eigen vermogen moeten gestimuleerd worden, omdat de solvabiliteit en investeringscapaciteit van bedrijven hierdoor bevorderd wordt. Zie p. 93,97  ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

Zorgkosten. Om te zorgen dat mensen in Nederland over de beste en betaalbare zorg kunnen beschikken moet in de zorg geïnvesteerd worden. Er moet een investeringsagenda voor de zorg komen, gericht op innovatie en samenwerking. Onze innovatiekracht, zoals het ondernemerschap van startups, universitaire talenten en de geweldige digitale infrastructuur van Nederland wordt momenteel onvoldoende gebruikt. Op de korte termijn mag zorg meer kosten zodat we slimmer gaan werken, maar tegelijk leggen we vast dat de zorgkosten over enkele jaren worden gemaximeerd. Zo’n systeem biedt burgers perspectief op de beste zorg tegen aanvaardbare kosten en het biedt ondernemend Nederland de zekerheid dat de zorgkosten worden beteugeld. Zie p. 77-78  ONL Schaduwbegroting 2017 “De Toekomst van Groei”.

ONL voor Ondernemers zorgt er voor dat de stem van de ondernemer gehoord wordt tijdens de formatie. Kijk op onl.nl voor meer informatie over hoe we Nederland samen ondernemender maken.