Position Papers

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing – Position paper

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing
Klik hier om het volledige position paper te downloaden. 

Invest-NL beoogt tegemoet te komen aan de concrete behoefte van ondernemers aan (groei)financiering en (financiële) ondersteuning bij export of investeren in het buitenland. Initiatieven die hierin voorzien juicht ONL toe, maar we vragen ons af of Invest-NL in de huidige opzet daadwerkelijk een oplossing brengt. In het bijzonder zetten we vraagtekens bij de duidelijkheid en bereikbaarheid voor ondernemers, het risico op concurrentievervalsing en de expertise om Invest-NL tot een succes te maken.

 • Toegang tot financiering is een van de grootste groeiobstakels voor ondernemers. Het bevorderen van de toegang tot financiering om door te groeien, te exporteren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, is nodig en gewenst.
 • Het is voor (met name kleinere) ondernemers veelal onduidelijk waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en financiering. Eén herkenbaar loket voor alle financierings- en/of exportondersteuning kan dit oplossen.
 • Invest-NL werd oorspronkelijk gepresenteerd als één loket, ter vervanging van de andere loketten. In de huidige opzet voegt het (minstens) een tweetal loketten toe. Te weten het Invest-NL loket, met een projectontwikkelingstak en een investeringstak, en de Joint Venture van Invest-NL. ONL vraagt zich af of te toegankelijkheid en duidelijkheid omtrent financiering en (financiële) exportondersteuning zal verbeteren.
 • Beter kan gekozen worden voor één loket waarlangs alle overheidsfinancieringsfaciliteiten, instrumenten en publiek-private middelen ontsloten worden. Zonder een entiteit in het leven te roepen die aanvullend werkt. Het is dan beter de bestaande entiteiten en faciliteiten te optimaliseren. In dit kader moet ook nagedacht worden over het versterken van RvO.
 • Eerdere goedbedoelde initiatieven, zoals NLII en de Nationale investeringsbank, sloten in de praktijk niet aan op de behoeften van mkb-ondernemers. Dit door de minimum-rendementsverwachting, de verwerkingssnelheid en het bijbehorende kostenplaatje. Onduidelijk is in hoeverre bij de oprichting van Invest-NL geleerd is van eerdere initiatieven die in de praktijk niet bleken te werken.
 • ONL betwijfelt of de overheid over de juiste expertise beschikt om Invest-NL tot een succes te maken. Nodig zijn kennis van financiering, business en mkb, hetgeen veelal niet aanwezig is bij de overheid en overheidsfondsen.
 • Het risico bestaat dat de oprichting van Invest-NL ten koste zal gaan van andere faciliteiten voor ondernemers, verwijzend naar de bijdragen aan Invest-NL. In dit licht vragen we ons af of de voeding voor het toekomstfonds voldoende geborgd is.

  Nederlandse ondernemers worden niet geholpen door initiatieven die niet aansluiten op de praktijk, hoe goed bedoeld ze ook zijn. De gedachte achter Invest-NL, meer (groei)financiering en ondersteuning voor ondernemers, is positief. Om Invest-NL een succes te maken moet er eerst geïnventariseerd worden welke faciliteiten er momenteel zijn, hoe de instrumenten functioneren en waar de behoefte vanuit de markt ligt.

 1. Inventariseer welke faciliteiten, instrumenten, subsidies, leningen en mechanismen er momenteel zijn.
 2. Kijk wat wel en niet functioneert, hoe de toegankelijkheid en effectiviteit verbeterd kan worden.
 3. Versterk, eventueel vanuit Invest-NL als vernieuwingsprogramma,de goed functionerende faciliteiten en verbeter of stop gericht niet functionerende faciliteiten.