Columns & Opiniestukken

Investeer in fundament economie – Column Hans Biesheuvel – FamilieZaken

Column Hans Biesheuvel, FamilieZaken vakblad voor adviseurs van DGA’s en familiebedrijven. nummer 2017-05, p. 25.

Investeer in fundament economie

Het gaat goed met Nederland, de crisis ligt achter ons, de economie en de werkgelegenheid groeien weer. Het vorige regeerakkoord moest de begroting op orde brengen. Dat is gelukt, in crisistijd. Dit betekent niet dat we er al zijn. Nu moeten we vooruit durven kijken. Toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen eisen dat we nu investeren in onze economie. Met hun focus op de lange termijn kunnen familiebedrijven hierin het voortouw nemen. Dit betekent oproepen om niet obligaat de lonen te verhogen, te herverdelen of visieloos geld rond te pompen. We moeten nu investeren in de fundamenten van onze economie. Vijf punten om onmiddellijk mee te beginnen.

Vol inzetten op de energietransitie. Dit is het eerste kabinet dat regeert met een ondertekend klimaatakkoord. De doelen zijn helder, die kunnen we op een slimme manier halen. Niet door bedrijven te pesten met belastingen en heffingen. Maak van de energietransitie een goede businesscase. Nederland is wereldleider in kennis over water en voedsel, laten we zorgen dat energietransitie en verduurzaming ook in dit rijtje opgenomen worden. Op deze manier kunnen Nederlandse bedrijven de wereld over én gaat de (mondiale) energietransitie sneller.

Digitalisering en innovatie zijn de toekomst en die moeten we omarmen. Hier liggen kansen voor ondernemers en voor werkenden. Toen VDL Nedcar honderden robots in haar fabriek plaatste, vreesde iedereen voor de werkgelegenheid. In de praktijk leverde het duizenden banen op. We houden digitalisering en innovatie niet tegen, laten we er vooral van profiteren. Dit betekent een herziening en verruiming van het innovatiebeleid met als uitgangspunt de netwerkeconomie en ondernemende ecosystemen Niet het financieel ondersteunen van grote gevestigde spelers.

Het opleiden van de werkenden van de toekomst is een grote uitdaging. Op het gebied van onderwijs en onderzoek zijn grote stappen nodig. Een leven lang leren en permanente ontwikkeling als norm in plaats van een hersenspinsel. Hier kunnen familiebedrijven het voorbeeld geven. Werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen moeten er samen voor zorgen dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Om dat te realiseren is een herziening van het onderwijssysteem nodig en niet domweg geld naar onderwijs schuiven.

Kijk ook anders naar wet- en regelgeving. Veelal sluit dit niet aan op de economische realiteit. Meer dan 98% van de bedrijven is een mkb-bedrijf. Toch wordt bij beleid, wet- en regelgeving voornamelijk gekeken naar de grote bedrijven. Bedrijven hebben gemiddeld 4 medewerkers, geen legertje juristen en geen hr-afdeling. Het is goed als beleidsmakers en wetgevers zich dit realiseren.

Ten slotte pleit ik voor het structureel versterken van het ondernemerschap. Hier ligt de oplossing naar maatschappelijke uitdagingen en werkgelegenheid. Ondernemers moeten wel de ruimte krijgen om hun ideeën uit te werken en mensen in dienst te nemen. Dit vergt een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel, het aantrekkelijker maken van het werkgeverschap en de ruimte om (ook internationaal) te ondernemen.

Alleen met een versterkt fundament is onze economie bestand tegen de uitdagingen die vergrijzing, globalisering, technologisering, digitalisering en verduurzaming met zich meebrengen. Het familiebedrijf is, met haar focus op de lange termijn, bij uitstek geschikt om deze boodschap uit te dragen. Hierbij roep ik het familiebedrijf op: zet de lobbykracht niet louter in op het in standhouden van de bedrijfsopvolgingsregeling, maar vraag in de lobby ook om verstandig toekomstgericht beleid.

Investeer in fundament economie - column Hans Biesheuvel - vakblad FamilieZaken