Nieuws

Klimaatbeleid: inzetten op innovatiekracht en ondernemerschap mkb

ONL voor Ondernemers stelt voorop dat middels dit Klimaatakkoord stappen gezet worden richting een duurzame en circulaire maatschappij die nodig zijn. Echter zetten wij vraagtekens bij de uiteindelijke effecten die dit Klimaatakkoord als geheel gaat hebben op het Nederlandse bedrijfsleven. Dit baart zorgen. Om de energietransitie tot een succes te maken moet er meer draagvlak komen, ingezet worden op ondernemerschap en moeten we gebruikmaken van de innovatiekracht van het mkb. Wij roepen het kabinet op dit als uitgangspunt te nemen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. Om hierin te voorzien moet bij de besluitvorming het mkb nauwer betrokken worden.

Bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord ontstond al snel het vermoeden dat de klimaattafels te weinig oog zouden hebben voor het mkb. Na de doorrekening van het concept Klimaatakkoord door de planbureaus bleek dit vermoeden gegrond. De aangekondigde verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor het bedrijfsleven zou vooral op de schouders van het mkb vallen. Oneerlijk, juist ook omdat de opbrengsten van de ODE naar SDE+-subsidies gaan waarvan het mkb nauwelijks gebruik kan maken.

Dit was reden voor ONL om aan de bel te trekken en samen met MVO Nederland een brief te schrijven aan de minister. Hierin riepen wij de minister op om de kosten van de energietransitie eerlijker te verdelen en meer oog te hebben voor het mkb. Met succes. Mede dankzij onze inzet zal de ODE en bijbehorende SDE+ zoals hij nu in het akkoord staat beter voorzien in de behoefte van het mkb. Ook zegt het kabinet toe bij de andere afspraken uit het Klimaatakkoord steeds goed oog te houden voor de positie van het mkb.

Hoewel ONL dus voorzichtig positief is over deze toezeggingen bestaan er nog veel en terechte zorgen over de uiteindelijke uitwerking van dit Klimaatakkoord en de impact die deze maatregelen zullen hebben op het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Om een deel van deze zorgen weg te nemen zal de overheid het mkb beter moeten betrekken bij de besluitvorming. ONL zal de implementatie dan ook kritisch blijven volgen. Onze boodschap blijft hierbij ongewijzigd: zet in op ondernemerschap en maak gebruik van de innovatiekracht van het mkb!