Position Papers

“Maak groei en ondernemen lonend” – Position Paper Herziening Belastingstelsel – ONL voor Ondernemers

Download via deze link het volledige position paper: “Maak groei en ondernemen lonend“.

Kernpunten:

  • ‘Crisisbelasting’ terug naar ondernemers en een permanente verlaging van de lasten.
  • De lasten op arbeid en de risico’s rondom werkgeverschap moeten omlaag.
  • Durf te differentiëren: Een lichter regime – “Fiscaal & Risico Light” – voor kleine ondernemers.
  • Gelijke behandeling van Eigen Vermogen t.o.v. Vreemd Vermogen.
  • Stimuleringsregelingen voor groei en innovatie: Klein is het nieuwe groot.
  • Fiscale grondslag voor zelfstandig professionals.

Samenvatting:
Ondernemen en het nemen van risico moet lonen. Het zijn de ondernemers die het geld verdienen in dit land. Zij scheppen de werkgelegenheid. Zij innoveren. Zij brengen de belasting binnen. De belastingdruk in Nederland is gedurende de afgelopen crisis drastisch verhoogd. Nu dat de economie weer groeit moeten de lasten structureel omlaag. Het belastingstelsel moet eenvoudig en transparant zijn en groei bevorderen. We moeten stoppen met het voeren van inkomenspolitiek via het belastingstelsel.

Met het Kunduz-akkoord is er in een periode van twee dagen besloten om de lasten met 12 miljard euro te verhogen. Door deze crisisbelasting kregen de koopkracht en het consumentenvertrouwen een forse klap. In 2012 was het nodig. Ondernemers hebben toen een offer gebracht om de economie lucht te geven. Nu, drie jaar later, staan economisch de seinen weer op groen. Het zijn nu juist de ondernemers die lucht nodig hebben.

De 12 miljard aan crisisbelasting moet terug naar ondernemers. Hun bedrijven hebben ruimte nodig om te investeren, om te groeien en om mensen aan te nemen. De lasten moeten structureel omlaag worden gebracht. Indien nodig geleidelijk, zolang er maar een consistente en permanente verlaging wordt doorgevoerd.

Het MKB moet voorrang krijgen op het grootbedrijf bij het doorvoeren van de lastenverlichting. De banen zitten bij het MKB. Bij de starters en groeiende bedrijven in het bijzonder. Voor hen moeten de lasten als eerste omlaag.

Het zou onverstandig zijn om met lastenverlichting te wachten tot aan de herziening van het belastingstelsel. Sinds 2010 zijn de lasten met 28 miljard verhoogd . De grens is bereikt. De komende twee à drie jaar moeten we ondernemers eerst de crisisbelasting teruggeven. Vervolgens moeten we kijken hoe we in het nieuwe stelsel ook de rest van de lasten structureel omlaag kunnen brengen. Niet herverdelen maar investeren in het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie. Hiervoor zal de overheid moeten inkrimpen en moeten snijden in de eigen uitgaven.

Het nieuwe belastingstelsel moet gericht zijn op eenvoud en transparantie. Bovenal moet het groei bevorderen en ondernemen lonend maken.

De kosten en risico’s voor de werkgever rondom het aannemen van medewerkers zijn op dit moment onacceptabel hoog. Dit remt de groei van de werkgelegenheid fors. Het is belangrijk dat deze kosten en risico’s structureel worden verlaagd. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. Het aannemen van personeel is een verbintenis voor de langere termijn. Ondernemers moeten er daarom vanuit kunnen gaan dat er een consistente lijn zit in de lastenverlaging. De spelregels moeten niet meer tussentijds veranderd worden. Iets dat de afgelopen jaren teveel is voorgekomen.

De WIG – het verschil tussen de totale loonkosten per werknemer en het uiteindelijke nettoloon – is in Nederland veel te hoog. Hierbij zit het grootste knelpunt in de kosten die een werkgever maakt bovenop het bruto-loon van de werknemer. Deze kosten bestaan voornamelijk uit pensioenlasten, premies voor de WW en premies voor de ziektewet.

ONL voor Ondernemers pleit voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor beginnende werkgevers en kleine bedrijven. Durf te differentiëren. Het huidige belastingstelsel maakt geen fiscaal onderscheid tussen een bedrijf met 1 of 1000 werknemers. Schep voor hen een lichter regime: “Fiscaal en risico-light”. Deze bedrijven zijn echter fundamenteel anders. Met name startende werkgevers en bedrijven in de eerste stadia van hun groei hebben een andere regime nodig. Het moet voor deze bedrijven aantrekkelijk worden gemaakt om de stap naar werkgever te zetten. Hierbij kan worden gekeken naar bijvoorbeeld een loonheffing op basis van een loonsombenadering met een specifiek regime voor kleinere bedrijven.

Vreemd vermogen moet fiscaal hetzelfde behandeld worden als eigen vermogen. In het huidige stelsel wordt vreemd vermogen fiscaal voorgetrokken. Dit is niet goed voor de economie. Tijdens de voorbije crisis is het pijnlijk duidelijk geworden dat de eigenvermogenspositie van het MKB in Nederland sterk moet verbeteren. Traditioneel is het MKB gefinancierd met vreemd vermogen. Dit heeft er voor gezorgd dat de financierbaarheid van ondernemingen ook is afgenomen. Bij economische tegenwind wordt de solvabiliteit van een ondernemer belangrijker.

We moeten met alle fiscale regelingen onder het bedrijfsleveninstrumentarium moderniseren. Deze regelingen moeten worden getest op doelmatigheid en op bereikbaarheid voor het MKB. We moeten binnen de innovatieregelingen stoppen met het onderscheid tussen IB-ondernemers en ondernemers met een BV. De innovatieregelingen moeten zo worden ingericht dat het fiscaal aantrekkelijk is voor ondernemers om continu te innoveren, ongeacht hun rechtsvorm.

In de huidige economie is er een 3e pijler ontstaan in de economie. Naast werkgevers en werknemers is de groep zelfstandig professionals dusdanig gegroeid dat zij een beslissende rol innemen in onze economie. Deze groep dient een eigen grondslag in het belastingsysteem te krijgen. De groep zp’ers krijgt in dit kader een eigen fiscaal regime en een eigen rechtsvorm. Deze opkomst van zp’ers is fundamenteel en blijvend. Steeds meer mensen zullen er voor kiezen om zelfstandig en voor eigen rekening en risico hun werkzame leven in te richten. Deze groep moet ondersteund worden en fiscaal gecompenseerd voor het feit dat zij geen WW-vangnet heeft en zich uit eigen overweging moet verzekeren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Binnen de nieuwe grondslag moeten we toewerken naar een model waar zp’ers op basis van hun risicoprofiel kunnen kiezen op welke elementen van de sociale zekerheid zij zich inschrijven. Vervolgens moeten we de zelfstandig professionals belonen wanneer zij de stap zetten naar het aannemen van één of meerdere personeelsleden.

De maakbaarheid van de economie door de overheid is een illusie. Het zijn individuele ondernemers die kansen zien, risico nemen en hun schouders onder hun idee zetten. De overheid moet zich echter realiseren dat zij niet bij machte is om de samenleving volledig te sturen via belastingen. Sociale uitkomsten ontspringen uit de inzet van individuele burgers en ondernemers. Het nivelleringsdenken en het rondpompen van toeslagen is vanuit politiek oogpunt wellicht aantrekkelijk. Het legt echter ook een groot beslag op de ruimte van de overheid om belastinggeld in te zetten op de plaatsen waar het ook daadwerkelijk groei oplevert. Een te hoge belastingdruk werkt verlammend. Burgers en bedrijven zetten iedere vrije euro die ze hebben efficiënter in dan de overheid. De belastingstrategie van de overheid moet erop gericht zijn om de totale inkomsten te laten groeien, niet om het bestaande totaal aan inkomsten anders te verdelen.

Het belastingstelsel en de sociale zekerheid lopen in Nederland nauw in elkaar over. De herziening van het belastingstelsel moet daarom worden aangegrepen om fundamentele veranderingen in het systeem te maken, met name omtrent loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Deze risico’s zijn voor werkgevers van een dusdanige orde dat onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. Dit ingrijpen zal grotendeels door belastingen en premies betaald moeten worden. Dit is het moment om te kiezen op welke manier deze belastingen en premies worden afgedragen.

Ondernemers verwachten vanuit de overheid een eenvoudig en transparant belastingstelsel dat groei stimuleert. Tegelijkertijd dienen we ervoor te zorgen dat het belastingstelsel concurrerend is met omringende landen en Nederland zich internationaal niet uit de markt prijst. Vervolgens moet de politiek stoppen met het jaarlijks draaien aan de fiscale knoppen. Ondernemers verdienen een duidelijk belastingstelsel. Het vertrouwen van ondernemers in het belastingstelsel is vanwege haar complexiteit en de enorme lastenverzwaringen van de afgelopen jaren fors afgenomen. Laten we dit moment aangrijpen om het vertrouwen tussen belastingplichtige ondernemers en de overheid te herstellen.