Nieuws

Miljoenennota 2021: ruimte voor ondernemers

Een jaar geleden zag de Nederlandse economische toekomst er rooskleurig uit, maar het coronavirus bleek een venijnige spelbreker. ONL is ondanks de huidige complexe situatie positief over de plannen van het kabinet om mkb-ondernemers door deze lastige crisis heen te helpen. De overheid komt het bedrijfsleven in de Miljoenennota tegemoet met verschillende stimulerende maatregelen. Met focus op lastenverlichting en een flinke stimulans op investeringen, is de boodschap helder: de economie moet op gang, mouwen opstropen en er tegenaan!

Overleven en vernieuwen
De investeringen die het kabinet in het bedrijfsleven wil steken, zijn cruciaal voor de overlevingskansen van bedrijven en het hervatten van de economie. Het kabinet zet in op steun én herstel, op overleven en vernieuwen. De langere looptijd van het steunpakket geeft ondernemers ruimte en perspectief. Ook is er aandacht voor ondernemers die buiten de boot blijven vallen. Kortom: het kabinet biedt ruimte voor ondernemers.

In de plannen heeft het kabinet overigens geen rekening gehouden met een tweede grote coronagolf. Mocht die zich aandienen dan zullen veel plannen wellicht alsnog in de prullenbak verdwijnen.

Inzet beloond
De inzet van het ONL-team heeft zijn vruchten afgeworpen, we zijn erg blij om veel elementen uit onze voorstellen aan het kabinet terug te zien in de aangekondigde plannen. De belangrijkste aangekondigde maatregelen voor ondernemers zetten we hieronder op een rij.

Langdurige aandacht is nodig
Tenslotte: ONL is blij met de aangekondigde plannen maar benadrukt vandaag ook het belang van langetermijnfocus op ondernemerschap, niet alleen nu tijdens de coronacrisis. Daar zal onze agenda de komende periode dan ook steeds op gericht zijn. Immers, het mkb is het fundament van de Nederlandse economie en verdient structureel meer aandacht. Anders beklijven de voorgenomen investeringen niet.

In het nieuwe steun- en herstelpakket pleit de overheid voor het versterken van de solvabiliteit van Nederlandse bedrijven. Dit is van enorm belang om de economie opnieuw op te starten en werkgelegenheid te creëren, voor zowel tijdens de huidige crisis als na de crisis.

Het kabinet heeft 150 miljoen euro vrijgesteld voor investeringen in het mkb, met name voor start-ups en scale-ups. Daarnaast is er nog eens 150 miljoen euro geïnvesteerd in het fonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Naar verwachting zal het kabinet met de Corona-Overbruggingsregeling circa 800 mkb-ondernemingen ondersteunen met overbruggingskredieten.

Deze investeringen zullen een significante rol spelen in het behouden en doorgroeien van deze bedrijven en bieden een hoopvol toekomstperspectief voor velen mkb-ondernemingen.

Middels het Nationaal Groeifonds zal het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro vrijmaken voor het bedrijfsleven. ONL is tevreden over de grote investering in het bedrijfsleven, maar maakt zich zorgen over de vertegenwoordiging van mkb-ondernemingen in dit fonds. De beoordelingscommissie die het kabinet heeft opgezet, is geen goede afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven. De commissie mist de stem van Nederlandse midden- en kleinbedrijven.

Ook is de toegang voor mkb-ondernemingen voor dit fonds erg moeilijk. Een aanvraag voor het fonds vereist een investering van minimaal 30 miljoen euro. Voor mkb-ondernemingen is dit bedrag veel te hoog. In het Nationaal Groeifonds wordt vooral uitgegaan van een voordeel voor het mkb op de lange termijn en in de keten, het is niet een directe investering in het mkb. ONL vindt dit teleurstellend.

Mkb-ondernemingen spelen een belangrijke rol in het versterken van het Nederlandse verdienvermogen. Nederland zal veel baat hebben bij een sterkere mkb-markt die wordt ondersteund door de overheid door middel van een gelijksoortig fonds. Daarom pleit ONL voor een apart fonds specifiek gericht op het versterken van het midden- en kleinbedrijf, een MKB Future Fund.

De vennootschapsbelasting wordt voor het lage tarief verlaagd van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt het jaarlijkse winstbedrag dat onder het lage tarief valt in twee stappen verruimd. In 2021 van €200.000 naar €245.000, daarna in 2022 van €245.000 naar €395.000. Hier staat wel tegenover dat grotere bedrijven, met een jaarlijks winstbedrag van boven de €395.000, hetzelfde percentage blijven betalen. Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting blijft op 25%. Eerder was aangekondigd dat dit verlaagd zou worden naar 21,7%, maar dit gaat dus niet door.

ONL staat positief tegenover deze plannen van het kabinet om het Nederlandse MKB te stimuleren. De verruimen van de criteria voor het lage tarief maakt tevens een duidelijk onderscheid tussen het MKB en de grotere bedrijven. Hierop is nog wel aan te merken dat er 40.000 MKB-ondernemers zijn die nog steeds binnen het hogere tarief vallen. De maatregel geeft het MKB over het algemeen wel de ruimte om vermogen op te bouwen en weer buffers te creëren voor de toekomst.

Via deze nieuwe maatregel kunnen bedrijven die investeren, korten op hun loonheffing. Dat werkt nu ook al zo met subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. De BIK laat ondernemers tijdelijk een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil deze korting voor twee jaar invoeren per 2021. Na afloop van de BIK zal deze budgettaire ruimte worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doelbereik, namelijk het verlagen van werkgeverskosten.

ONL is voorstander van deze stimuleringsmaatregelen vanuit het kabinet. Ondernemers de middelen geven om te investeren is de beste manier om uit de huidige crisis te komen. Zeker in de huidige onzekere economische tijd moet het ook voor individuen aantrekkelijk zijn om te investeren in ondernemers.

Vanaf 1 januari 2021 worden nieuwe betalingsverplichtingen voor belastingen hervat, behalve voor die ondernemers voor wie het uitstel al eerder afloopt. Met het aflossen van de opgebouwde schuld zal dus vanaf die datum moeten worden gestart.

De schuld mag in 24 gelijke maandelijkse termijnen worden afgelost. Deze afbouwregeling geldt voor alle ondernemers, dus geen onderscheid tussen branches. Mocht het in individuele gevallen niet haalbaar zijn om de schuld binnen deze gestelde termijnen af te lossen, dan kan er naar maatwerk gekeken worden.

Door de huidige omstandigheden rond het coronavirus is het onvermijdelijk dat ondernemers in de problemen komen als zij alle uitgestelde belasting na 1 oktober in één keer terug moeten betalen. Voor sectoren waar het opstarten van activiteiten nog steeds niet mogelijk is, zet ONL in op sectorspecifieke maatregelen om ook daar onnodige faillissementen te voorkomen.

Daarnaast blijft ONL zich hard maken voor een pauzefaillissement. Dit is een van de mogelijkheden om deze zwaar getroffen bedrijven te helpen. Deze bedrijven zijn in de kern gezond, maar hebben door de huidige situatie geen perspectief om op korte termijn weer kostendekkend te gaan draaien. Door een pauzefaillissement kunnen zij toch overleven en na de crisis weer floreren.

Zij kunnen dan tijdelijk al hun economische activiteiten stilleggen, waarbij de overheid samen met grotere crediteuren, zoals banken en verhuurders, optrekt om deze ondernemers de kans te geven er weer bovenop te komen.

ONL staat daarom ook positief tegenover een regeling te om faillissementen bij door de coronacrisis getroffen bedrijven te voorkomen en deze de nodige ademruimte te geven er weer bovenop te komen.

Meer ondernemers kunnen gebruik gaan maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelings- werk (WBSO). Via de WBSO kunnen bedrijven en zelfstandigen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die aan R&D-projecten werken. Het kabinet heeft besloten om dit fiscale instrument uit te breiden om zo innovatie te stimuleren. Dit doet het kabinet door in 2021 het eerste tarief van de WBSO voor starters en niet starters incidenteel te verhogen.

ONL is blij met de verruiming van deze regeling, de wet blijkt al jaren een sterke aanjager van onderzoek en ontwikkeling waar ook het mkb van (mee-)profiteert. Innovatie vraagt om grote investeringen van het mkb en familiebedrijven, door innovatie juist nu fiscaal te stimuleren wordt de stap om tijdens de coronacrisis te investeren voor bedrijven kleiner.

Het kabinet presenteert een wetsvoorstel om de meest vervuilende industrie een CO2-heffing op te leggen. Doel van deze maatregel is om bedrijven uit de meest vervuilende industrie sneller te laten verduurzamen. De heffing belast CO2-uitstoot zodat het onaantrekkelijker wordt om uit te stoten en aantrekkelijker om te reduceren. De milieumaatregel zou eerst worden uitgesteld vanwege de coronacrisis, maar wordt nu toch ‘spoedig’ ingevoerd.

Het ministerie van Financiën verwacht dat de meeste bedrijven pas in 2024 iets van de CO2-heffing merken. Toch maakt ONL zich zorgen.

Op dit moment kunnen klimaatplannen de liquiditeit van bedrijven behoorlijk in de weg zitten. Toch merkt ONL dat er maar weinig aandacht is voor de ‘klimaatrekening’, terwijl juist (aanvullende) verhogingen van duurzaamheidsbelastingen op dit moment voor mkb-bedrijven weleens een nekslag kunnen gaan betekenen. De sierteeltsector sloeg eerder dit jaar al alarm, sierteeltbedrijven zien tot wel 4 ton aan extra kosten op zich af komen door alleen al de recente aanpassingen van de ODE.

De ODE, de belastingopslag voor duurzame energie, is vlak voor de huidige crisis aangepast. Met ingang van 2020 zijn bedrijven twee derde van de kosten gaan dragen, particulieren een derde. Het gevolg hiervan is dat bedrijven met een hoog energieverbruik hogere kosten tegemoet zien, aangezien zij meer belasting betalen. Ook is in het klimaatakkoord afgesproken dat de ODE, waarvan de tarieven in 4 staffels zijn opgedeeld, in de 3e en 4e belastingschijf worden verhoogd. Hierdoor ziet de sierteelt een rekening van 4 ton op zich afkomen, terwijl de sector enorme klappen door het coronavirus te verwerken heeft. Eerder pleitte ONL er dan ook al voor om de recente wijzingen van met name de ODE tijdelijk terug te draaien. In plaats daarvan leest ONL nu dat de ODE-tarieven in 2021 juist stijgen ten opzichte van die van 2020.

Kortom, ONL maakt zich enorm veel zorgen dat, terwijl alle bedrijven aan het overleven zijn, er nu allerlei duurzaamheidseisen bijkomen. In plaats daarvan kan de overheid er beter voor kiezen om ondernemers te stimuleren hun businessmodel aan te passen en toekomstbestendig te maken door duurzaamheidsinnovatie aantrekkelijk te maken. Zo behoud je ook draagvlak.

ONL gaat hier een punt van maken tijdens de begrotingsbehandelingen. Ook is ONL in gesprek met diverse politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen. ONL zet in op meer aandacht voor de ‘klimaatrekening’, die niet in zijn geheel op het bordje van de mkb-ondernemer mag komen.

Zoals eerder al uitlekte wordt de zelfstandigenaftrek verder versobert. Vorig jaar besloot het kabinet dat de zelfstandigenaftrek met 250 euro zou worden verlaagd tot een maximale aftrek van 5000 euro in 2030. De zelfstandigenaftrek wordt additioneel met  110 euro per jaar extra afgebouwd. Wel komt daartegenover een verhoging van de arbeidskorting.

Vorig jaar besloot het kabinet al de zelfstandigenaftrek stapsgewijs te verlagen, en daar wordt nog een schep bovenop gedaan. ONL is teleurgesteld dat dit plan, dat onderdeel zou moeten zijn van de (debatten over de) hervorming van het belastingstelsel, naar voren is gehaald. Dit is niet het signaal dat je als kabinet wilt uitdragen naar de groep ondernemers die hard wordt geraakt door de crisis.

Er komt een investeringsfonds dat Nederlandse (middel)grote bedrijven zou kunnen herkapitaliseren. Private partijen hebben gezamenlijk het initiatief genomen om samen met institutionele beleggers om dit te realiseren. ONL is hier voorstander van. Naast leningen is er meer nodig om de financiële uitgangspositie van veel bedrijven gezond te houden. Kredieten zijn enorm belangrijk om ademruimte te creëren, echter ontstaat daardoor ook druk op de balans. Bij het opstarten van de economie moeten bedrijven zoveel mogelijk ruimte krijgen om weer te gaan investeren. Dit is goed voor de gehele economische keten. Eerder pleitte ONL in haar manifest overleven en vernieuwen er dan ook al voor om als overheid een fonds op te richten waaruit bedrijven middelen kunnen putten. Zo’n fonds lijkt er nu te komen, al vindt de definitieve besluitvorming hierover pas later dit najaar plaats. ONL houdt de laatste ontwikkelingen hierover uiteraard in de gaten en zit aan tafel.

Het heffingsvrije vermogen gaat omhoog van €31.846 (€61.692 voor partners) in 2020, naar €50.000 (€100.000 voor partners) vanaf 2021. Het tarief voor Box 3 gaat dan omhoog van 30 naar 31%. De schijfgrenzen worden daarnaast opnieuw vastgesteld. De 2e schijf begint bij een Box 3 vermogen van €100.000 en de 3e schijf bij een Box 3 vermogen van €1.000.000. Het forfaitair rendement blijft in stand, ondanks de ambitie van het kabinet om in de toekomst naar een werkelijk rendement toe te werken. Het aantal belastingplichtigen in Box 3 daalt door verhoging van het heffingsvrije vermogen met 900.000, maar er is nog altijd een groep ondernemers in het MKB die extra zwaar belast wordt. ONL is van mening dat dit schadelijk is voor ondernemers die in onzekere tijden juist ontzien moeten worden. Daarnaast strookt het hanteren van een forfaitair rendement niet met de werkelijkheid en worden deze rendementspercentages in de praktijk nooit behaald.

In de Miljoenennota wordt ernaar gestreefd om het vreemd en eigen vermogen meer gelijk te trekken en er komt onderzoek naar de praktische uitwerking hiervan. De focus van het kabinet lijkt echter vooral te liggen op het ontmoedigen van het aantrekken van teveel vreemd vermogen.

ONL zet juist in op het meer fiscaal stimuleren van het opbouwen van eigen vermogen. Op die manier stimuleer je zowel de opbouw van eigen vermogen en ga je het excessief aantrekken van vreemd vermogen door bedrijven tegen.

ONL staat daarom positief tegenover de plannen uit de Miljoenennota om vreemd vermogen en eigen vermogen fiscaal meer gelijk te trekken en onderzoek te doen naar een vermogensaftrek. Zo versterk je kapitaal en bouwen bedrijven gemakkelijker buffers op die later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld innovatie.

Goed nieuws voor bv’s en nv’s. Wanneer een bv of nv in 2019 winst gemaakt heeft, maar in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag deze bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stel je de belastingbetaling over de winst uit. De coronareserve verreken je met het verliesresultaat over 2020. Dit is positief, want zo kun je over meer liquiditeit beschikken.

De gerichte vrijstelling voor scholingskosten wordt verruimd. De gerichte vrijstelling is een onbelaste vergoeding aan werknemers. Wanneer jouw werknemer scholing volgt, binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, dan betaal je hierover geen loonheffingen. De vrijstelling in de loonbelasting wordt uitgebreid zodat ex-werknemers die bijvoorbeeld werkloos zijn geraakt in bepaalde gevallen nog op kosten van hun ex-werkgever een opleiding of studie kunnen volgen, zonder dat daar loonheffingen over zijn verschuldigd. De verruiming gaat waarschijnlijk in 2021  

Het kabinet maakte op 24 april 2020 zes maatregelen bekend die voor ondernemers een belangrijke steun in de rug betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld. ONL heeft, samen met brancheorganisaties Platform Promotional Products en CLC-VECTA, alles op alles gezet om deze maatregel erdoorheen te krijgen. Er is daarbij constructief samengewerkt met staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Je leest het resultaat in de miljoenennota: De vrije ruimte voor de werkkostenregeling is dit jaar vanwege de coronacrisis verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de loonsom tot 400.000 euro.

onl.nl/ondernemers-roepen-staatssecretaris-vijlbrief-op-tot-verruiming-werkkostenregeling

Naar verwachting stelt het kabinet in 2021 37,5 miljoen beschikbaar voor scholing naar tekortberoepen in het mkb. Hiermee kunnen 10.000 trajecten met een gemiddeld subsidiebedrag van 3.750 euro per stuk worden gesubsidieerd. Wel moeten werkgevers zelf 50% van de kosten aan een omscholingstraject bijdragen.

Tijdens de begrotingsbehandeling zal moeten blijken of dit voorstel het haalt, of niet. Pas daarna kan het voorstel uitgewerkt worden.

ONL vindt het goed dat er aandacht komt voor de tekortberoepen. Er moet nu gerichter gekeken worden naar de arbeidsmarkt. Zo voorkom je dat scholen en werkgevers opleidingen bieden die weliswaar aansprekend zijn voor werkenden, maar waar de komende jaren geen of nauwelijks behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Concentreer je juist op de sectoren waar op de middellange termijn een tekort ontstaat. Wanneer we bijvoorbeeld versneld inzetten op de energietransitie, hebben we straks geschoolde mensen nodig die weten hoe je zonnepanelen installeert, of hoe je duurzamer huizen bouwt.

Wat zien we niet terug in de Miljoenennota?

ONL heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor enkele maatregelen die we helaas niet terugzien in de Miljoenennota:

Het kabinet gaat niet onderzoeken of en hoe de deeltijd-WW kan worden geherintroduceerd. Deeltijd-WW houdt in dat werkgevers WW kunnen aanvragen voor werknemers die minder uren werken. In plaats daarvan is de noodmaatregel voor loonkostenvergoeding, de NOW, verlengd tot juli 2021. ONL is hier tevreden mee. Dit biedt ondernemers voor langere tijd perspectief, omdat ze opgebouwde kennis binnen hun bedrijf houden. Ook biedt het werknemers de mogelijkheid hun baan te behouden.

Wanneer het steunpakket afloopt zal ONL opnieuw bezien hoe de economie ervoor staat. De (her-) introductie van de deeltijd-WW kan dan alsnog een optie zijn.

ONL heeft een aantrekkelijke fiscale regeling voorgesteld voor het uitlenen van geld aan ondernemers. Dit kan door het oude systeem voor belastingvrije leningen voor durf- of startkapitaal te herintroduceren. Op deze manier komt er meer durfkapitaal op de markt. Op die manier hebben ondernemers, ook in deze tijden van economische terugval, een kans om nieuwe ideeën op de markt te brengen.

Helaas is deze regeling niet terug te vinden in de Miljoenennota voor 2021. ONL ziet deze regeling graag terugkeren, om uitlenen van geld aan ondernemers te stimuleren. Dit heeft de komende periode onze aandacht.