NieuwsPosition Papers

Mirjam Bink spreekt bij hoorzitting modelcontracten zzp’ers

Op woensdag 30 november 2016 organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting over de problemen met het systeem van modelcontracten voor zzp’ers. ONL Co-Founder Mirjam Bink zal namens ondernemers deelnemen aan de hoorzitting. Opschorten van de handhaving, zoals Staatssecretaris Wiebes reeds heeft aangekondigd, is goed. Verdere stappen zijn echter nodig. Het moet voor opdrachtgevers en zzp’ers klip en klaar zijn dat zij de wet niet overtreden als zij toch met elkaar in zee gaan. Hier is nu nog onduidelijkheid over. Die onduidelijkheid moet voor 1 januari 2017 worden weggenomen.

Onderstaand is de volledige spreektekst van Mirjam Bink te lezen. Het position paper dat ONL voor Ondernemers heeft ingediend voorafgaand aan de hoorzitting is via deze link te downloaden.

Hoorzitting Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)- Inbreng Mirjam Bink, co-founder ONL voor Ondernemers:

“Ik zit hier namens ondernemers. Namens talloze opdrachtgevers en zelfstandig professionals die te kampen hebben met grote onduidelijkheid. In de economie en arbeidsmarkt heerst onrust en het is ons primaire doel om die onrust weg te nemen.

Vanuit ondernemers gezien is de DBA op meerdere vlakken een hele zure appel. De economie draait eindelijk lekker. Ondernemers hebben weer genoeg opdrachten. Je ziet dat opdrachtgevers orders binnenhalen en hun productie willen opschroeven. Tot aan de invoering van de DBA zagen zzp’ers de vraag naar hun diensten sterk toenemen. Nu gooit de overheid roet in het eten met ingewikkelde en technische wetgeving. Wetgeving die ook niet spoort met de manier waarop opdrachtgevers en zzp’ers zich tot elkaar verhouden. Vorige week zaten we hier in de Thorbeckezaal met zzp’ers en hun opdrachtgevers, (vrijwel) alle Kamerleden hier vandaag waren ook daar aanwezig. Het werd toen pijnlijk duidelijk dat het onmogelijk is om het arbeidsrecht uit 1907 te projecteren op de arbeidsmarkt van vandaag. Begrippen als de gezagsverhouding en de vrije vervangbaarheid zijn niet te rijmen met de unieke expertise en ervaring op basis waarvan ondernemers hun diensten verlenen.

De DBA is mislukt. Het systeem met modelcontracten moet echt van tafel. Het is een heilloze weg om te proberen hier nog wat van te maken. De uitgangspunten zijn ook verkeerd. Er wordt met deze wet ook op geen enkele manier rekening gehouden met de nieuwe manieren van ondernemen en werken, waarbij zzp’ers zich verenigen in steeds wisselende samenwerkingsverbanden om samen opdrachten aan te pakken. De DBA heeft geprobeerd zzp’ers terug te duwen in de oude mal van de relatie tussen werkgever-werknemer en het is pijnlijk duidelijk geworden dat dit niet werkt.

Natuurlijk begrijpen ondernemers dat je misstanden moet voorkomen, maar waarom moet de overgrote meerderheid van ondernemers – 99.9% is te goeder trouw – de dupe worden van een paar bedrijven die een loopje nemen met de mogelijkheden die de wet bood onder de VAR? Staatssecretaris Wiebes sprak in zijn laatste video van een tiental evident kwaadwillende bedrijven die hij nu wel gaat aanpakken.

Mijn oproep vandaag is om het landsbelang voorrang te geven boven partijpolitieke spelletjes. Ik doe een beroep op het gezond verstand zodat er voor het jaar 2017 duidelijkheid is over de juridische consequenties van het opschorten van de DBA. Wij zijn blij dat DBA is opgeschort, althans de handhaving daarvan. Daar hebben wij met ONL voor Ondernemers sterk voor gepleit. Echter, met alleen uitstel van handhaving zijn we er niet. Het moet voor opdrachtgevers en zzp’ers klip en klaar zijn dat zij de wet niet overtreden als zij toch met elkaar in zee gaan. Hier is nu nog onduidelijkheid over. Het is dan niet gek dat met name multinationals en banken het nog steeds niet aandurven om ondernemers opdrachten te gunnen. Opdrachtgevers geven nog steeds de voorkeur aan payroll en detachering. Zzp’er willen dit niet. Zij moeten dan hun zelfstandigheid opgeven en een aanzienlijk deel van hun tarief inleveren.

Mijn tweede oproep is om de komende maanden te gebruiken om drastische hervormingen van het arbeidsrecht en het belastingstelsel voor te bereiden. Het is de taak van een volgende coalitie om bij de formatie het arbeidsrecht grondig te moderniseren. Werkgeverschap moet weer aantrekkelijk gemaakt worden. Het begrip ondernemerschap moet verankerd worden. We hanteren nu nog definities uit 1907.

Ondernemers hebben al te kampen gehad met de WWZ waardoor werkgeverschap onaantrekkelijk is gemaakt. De DBA heeft opdrachtgeverschap onaantrekkelijk gemaakt. Samen houden deze wetten de arbeidsmarkt in een wurggreep.

Zzp’ers hebben een eigen grondslag in het belastingstelsel nodig. Zorg dat zij zelf een risicoprofiel kunnen kiezen en dat zij zich vrijwillig en betaalbaar kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte. Zolang we blijven denken in hokjes van ‘of werkgever, of werknemer’ blijven we altijd achterhaalde wetgeving maken. Er is een smaak bijgekomen. De zelfstandig professional. Wees blij dat deze ondernemers er zijn en erken hun toegevoegde waarde aan de economie. We moeten aan de slag met een goede wettelijke verankering van zzp’ers in het belastingstelsel en het arbeidsrecht. Hierbij moet de zzp’er zelf het uitgangspunt zijn.

We kunnen concluderen dat de oplossing niet meer gezocht moet worden in de oude polder. Kijk maar naar de WWZ, de impasse over Loondoorbetaling bij Ziekte, en nu de DBA. De oude manier van wetten maken is niet meer toereikend. Veel meer groepen moeten zich gekend voelen in aankomende veranderingen in het arbeidsrecht en de fiscaliteit – met name ondernemers. Zij zijn de sleutel naar de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.”