MKB Toekomstplan 2030

MKB Toekomstplan 2030

MKB Toekomstplan 2030 

Inleiding
De economische crisis ligt achter ons, de economie groeit weer en de werkloosheid is in decennia niet zo snel gedaald. Ondanks alle positieve groeicijfers profiteert het MKB hier onvoldoende van mee. Ondernemers hebben tijdens de crisis de afgrond gezien, betaalden met crisisheffingen voor het herstel van de Nederlandse economie, en velen staan nog steeds in overlevingsmodus. Hierdoor was er voor de meeste ondernemers simpelweg geen tijd en ruimte om vooruit te kijken.

Het resultaat is dat ondernemers nu snel moeten schakelen. Ze moeten ineens van de eerste naar de vijfde versnelling om met de economie mee te groeien. Dat moeten ze doen in een tijd waar de ene na de andere technologische of digitale ontwikkeling de kop op steekt. Verwacht wordt dat ondernemers voldoen aan de behoeften van de markt, oplossingen aandragen voor de maatschappelijke uitdagingen én het grootste gedeelte van de belastingen betalen. Ondertussen moeten ondernemers ook nog een bedrijf leiden en aan de verplichtingen voldoen die samenhangen met het werkgeverschap.

Ondernemers moeten zoveel verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht houden dat de meesten geen tijd hebben om vooruit te kijken. Tegelijkertijd zijn er allemaal factoren die bedrijven hinderen, zoals het niet kunnen krijgen van financiering of deskundige medewerkers. Bedrijfsmodellen ontwikkelen zich minder voorspelbaar, waardoor het voor ondernemers moeilijk is om keuzes te maken. Het is voor ondernemers lastig om op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. Het risico is groot dat het Nederlandse MKB hierdoor achterop zal raken, met grote gevolgen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Nederland wordt namelijk steeds meer afhankelijk van het MKB. De grote bedrijven, die vroeger een grote bijdrage leverden aan onze economie, krimpen steeds verder in. Werkgelegenheid wordt steeds meer door het MKB gecreëerd. Hetzelfde geldt voor innovatie en de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld de energietransitie en vergrijzing.
Beleid is nodig om MKB-ondernemers te stimuleren en te ondersteunen. Het doel hiervan moet zijn zorgen dat het MKB en daarmee de economie toekomstbestendig blijft. Op basis van inbreng van ondernemers uit het hele land, heeft ONL voor Ondernemers samen met haar partners dit MKB Toekomstplan 2030 opgesteld. Dit document bevat enerzijds een lange termijn ambitie voor de Nederlandse economie en tegelijkertijd een veelvoud aan concrete praktische maatregelen om ondernemers in Nederland te ondersteunen.

MKB toekomstplan 2030
Het gemiddelde MKB-bedrijf heeft 3 tot 5 medewerkers. Samen met deze medewerkers staan de ondernemers op de werkvloer. Een HR-afdeling, juristen, een CFO, of een privacy-officer hebben deze bedrijven over het algemeen niet. De financiële administratie doet de ondernemer zelf, samen met een accountant of adviseur. Ook het personeelsbeleid, inclusief alle ingewikkelde re-integratie-trajecten, liggen op het bordje van de ondernemer.

De Nederlandse economie bestaat voor 98,8% uit MKB-bedrijven, die goed zijn voor meer dan 70% van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven. Het gaat om innovatieve bedrijven die over de hele wereld software, waterkoelers of andere producten verkopen. Maar ook om de slager en kapper om de hoek, die niet alleen de beste biefstuk of knipbeurt aanbieden, maar ook een sleutelrol spelen in de lokale maatschappij. De overheid zou zich meer bewust moeten zijn van de behoeften van deze ondernemers en doet er verstandig aan om hier meer mee samen te werken.
Nederland is nog te veel afgestemd op de economie van vóór de crisis. Bij het maken van beleid en wetgeving wordt nog voornamelijk gedacht aan grote multinationals. Terwijl het grootste deel van onze economie ondertussen bestaat uit MKB-ondernemingen. Deze bedrijven zorgen voor de werkgelegenheid, economische groei en innovatie. Maar kunnen niet profiteren van belastingrulings; schaalvoordelen in de sociale zekerheid en bijvoorbeeld de werkkostenregeling.

De MKB-bedrijven hebben behoefte aan passende regels en beleid. Goed bedoelde plannen vanuit de overheid moeten aansluiten bij de werkvloer van het MKB. Dit is nog niet altijd het geval. Ook hebben vele goede bedoelingen vooral geleid tot theoretische inspanningen die de ondernemers nog niet (voldoende) hebben bereikt. Daarom is het belangrijk om met één duidelijk en zichtbaar toekomstplan te komen om het brede MKB te steunen. Het gaat dan enerzijds om een departement overschrijdende aanpak om de basis in orde te krijgen bij MKB-bedrijven en anderzijds om de juiste omstandigheden voor groei en innovatie te scheppen.

Plannen om het brede MKB daadwerkelijk te steunen kunnen alleen slagen als er overheidsbrede steun voor is, ook voor de lange termijn. Ondernemers hebben behoefte aan een betrouwbare overheid om te kunnen ondernemen. Dit betekent bestendig en bevattelijk beleid. Bij een Toekomstplan 2030 hoort ook een budget. Dit betekent niet alleen een daadwerkelijke lastenverlichting, maar ook een daaraan gekoppeld investeringsbudget.

Met een gedragen actieplan kan het brede MKB ondersteund worden en de kansen krijgen om te investeren, innoveren en groeien. Dit is goed voor de Nederlandse economie, maatschappij en werkgelegenheid op de korte en lange termijn. ONL en alle partners gaan graag aan de slag om samen met het kabinet beleid te maken voor dit brede MKB. Het MKB Toekomstplan 2030 moet gezien worden als een eerste voorzet, met een ambitie voor de toekomst, met vijf pijlers waar MKB-beleid op steunt en concrete maatregelen om deze ambitie te realiseren.

Idealiter voert de Staatssecretaris van Economische Zaken de regie over het opstellen en het uitvoeren van het MKB Toekomstplan. Zij kan deze kabinetsperiode gebruiken om de plannen en ambities voor de toekomst vast te stellen, en tegelijkertijd draagvlak te verkrijgen van stakeholders binnen en buiten de overheid. Een breed nationaal gevoeld draagvlak is nodig om het brede MKB te ondersteunen.
Naast het toekomstplan zijn er een aantal concrete uitdagingen voor het MKB om op de korte termijn aan te pakken. Het gaat dan om het vinden van personeel, hulp bij het innoveren en digitaliseren, de toegang tot financiering en het tegengaan van oneerlijke concurrentie uit het buitenland.

Om de kracht van het MKB volledig te benutten is ook meer kennis nodig. Inzicht in het functioneren, de ontwikkelingen, trends en vooruitzichten binnen het MKB maakt het makkelijker om passend toekomstbestendig beleid te maken. Tegelijkertijd kan deze informatie ondernemers helpen bij het maken van strategische keuzes. Het is noodzakelijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt en dat de kennis ontsloten wordt. Een nieuw gezaghebbend instituut, geïnspireerd op de Kauffman Foundation, kan in deze behoefte voorzien.

Het toekomstplan voor het MKB moet primair gericht zijn op het ontsluiten van de kracht en het ondernemerschap van het MKB. Tegelijkertijd kan het er voor zorgen dat het MKB hoger op de politieke en maatschappelijke agenda komt. In ieder geval moet het toekomstig beleid consistent en stimulerend zijn. Om te borgen dat toekomstig beleid passend is voor ondernemers steunt het op een vijftal pijlers.

Pijlers toekomstgericht MKB-beleid
Het MKB-beleid steunt de komende jaren op een vijftal kernpijlers die hieronder staan opgesomd en verder worden uitgewerkt.

I. MKB-first, in ieder geval bij lastenverlichting; regelgeving; innovatie en handelsbevordering;
II. Werkgever zijn is een aantrekkelijk perspectief en goede medewerkers kunnen vinden is vanzelfsprekend;
III. Financiering voor goede plannen en groei is volop beschikbaar;
IV. Beleid op het gebied van innovatie, digitalisering en energietransitie zijn MKB-proof dankzij de juiste randvoorwaarden en betrokkenheid MKB;
V. Het belastingstelsel is betrouwbaar en stimulerend voor ondernemers.

Via de volgende link is het ONL MKB Toekomstplan 2030 te downloaden.