NieuwsPosition Papers

Manifest 10 praktische handvatten Provinciale Statenverkiezingen 2019

Ter inspiratie voor de nieuwe Statenleden

Uit onze poll over de Provinciale Statenverkiezingen blijkt dat 34% van de ondernemers geen interactie ervaart met de provincie. Nog geen 50% van de ondernemers zei heel af en toe de provincie op zijn of haar pad te vinden. 

Ondernemers ervaren meer interactie met de gemeente en de Rijksoverheid. Toch is de provincie zeer belangrijk voor regionale bedrijven. Als het gaat om duurzaamheid, infrastructuur en ruimtelijke ordening hebben provincies veel invloed. Het provinciebeleid heeft vaak meer impact op omstandigheden waarin ondernemers kunnen acteren dan aanvankelijk wordt gedacht. 

ONL voor Ondernemers overhandigt daarom dit Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen aan de nieuwe Statenleden. Het geeft in totaal 10 praktische handvatten. De ideale inspiratie voor de nieuw gekozen Statenleden. 

In dit manifest komen de belangen van ondernemers naar voren, zodat het MKB in de provincie centraal komt te staan. Het moet vanzelfsprekend worden dat beleidsmakers en politici, bij het maken van wetgeving en beleid, éérst nadenken over de gevolgen op de werkvloer bij MKB-bedrijven. MKB-first, juist in de provincie!

ONL voor Ondernemers is een organisatie vóór ondernemers, dóór ondernemers. Wij hebben maar één belang: de stem van de ondernemer laten horen bij ambtenaren en politici. Het MKB is de motor van de economie, óók regionaal. MKB-bedrijven zorgen voor meer dan 70% van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven. Ondernemers vervullen zowel zakelijk als maatschappelijk een belangrijke rol. Deze belangrijke groep in de samenleving verdient alle steun van de overheid. Zo maken wij samen Nederland ondernemender. 

pastedGraphic_1.png Eerste jaar regelvrij en invoering van de ONL-norm.

Eerst denken, dan doen. Werk samen met de ondernemers om knellende regels te identificeren en te schrappen. Als er toch regels bijkomen, hanteer dan de ONL- norm: voor iedere regel erbij, gaan er twee af. 

pastedGraphic_2.png MKB als uitgangspunt in de omgevingsvisie.

De omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke projecten, zoals de bouw van wegen. De provincie schrijft een omgevingsvisie. Hierin horen de belangen van ondernemers centraal te staan. De provincie hoort éérst te kijken naar wat de impact van de visie is op MKB-bedrijven. Streekplannen zijn vaak te gedetailleerd, waardoor er maatwerk niet mogelijk is. De visie moet toegankelijk zijn voor ondernemers. 

Draag daar waar mogelijk, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over aan de gemeente. Gemeenten staan dichter bij de ondernemer en hebben beter zicht op het effect van beleid. Hierbij moet de provincie wel actief de regierol blijven vervullen zodat lokale speelvelden gelijk blijven.

pastedGraphic_3.png Zorg voor een vast aanspreekpunt voor de ondernemer.

Zorg voor een goede informatievoorziening, zoals één centraal loket waar de ondernemer met zijn of haar vragen naar toe kan gaan. Of een vaste ambtenaar die de ondernemer helpt de weg te vinden naar juiste afdeling en voorziet van de juiste papieren. Dit creëert overzicht, onderling vertrouwen en continuïteit. Zodat de ondernemer niet verstrikt raakt tussen verschillende afdelingen. 

pastedGraphic_4.png Blijf in gesprek met de ondernemers.

Zorg voor een agenda met vaste afspraken. Leg tijdens de gesprekken onderhandelingsresultaten uit. Zorg dat de ondernemer de provincie gaat begrijpen, maar vraag de ondernemers ook om ideeën. Koppel de resultaten uit de gesprekken. Leg uit wat er met de ideeën van de ondernemers gebeurt. 

Ga in een vroeg stadium met ondernemers om de tafel zitten. Zo worden ruimte (om te denken in mogelijkheden) en draagvlak gecreëerd voor lastige en/of pijnlijke maatregelen.

pastedGraphic_5.png Realiseer dat kleine bedrijven de sleutel zijn.

Kleine bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en zijn gezamenlijk minder kwetsbaar bij economische teruggang. Ook zijn kleine bedrijven innovatief en dragen zij oplossingen aan bij grote maatschappelijke uitdagingen. Wees als provincie niet afhankelijk van enkele grote bedrijven in de buurt. Als deze sluiten, inkrimpen of verhuizen is dat een te grote aderlating voor de regio. Stimuleer lokaal ondernemerschap, voer een actief en gunstig vestigingsbeleid.

 

pastedGraphic_6.png Maak subsidies toegankelijker voor het MKB.

Veel ondernemers kunnen de subsidies van de provincie maar moeilijk vinden. Informatie over subsidies is vaak ingewikkeld. Het aanvragen ervan is veelal een onnodig lang, complex en bureaucratisch traject. Dit vergt enorm veel uithoudingsvermogen van MKB’ers. Verbeter dus de informatievoorziening. En verkort en vereenvoudig het aanvraagtraject. 

Provincies hanteren ook verschillende regels waardoor bedrijven in de ene provincie wel een subsidie krijgen, maar bedrijven in andere provincies de boot missen. Provincies moeten onderling waken voor deze marktverstoring. 

De subsidies worden vaak leeggeroofd door professionals die hun beroep hebben gemaakt van het doorlopen van subsidietrajecten voor anderen. Ondernemers hebben een aanspreekpunt nodig waardoor zij de voorsprong van professionals kunnen inhalen. 

pastedGraphic_7.png Betaal als provincie de rekeningen op tijd.

Iedere overheidsinstantie heeft de plicht om binnen 30 dagen haar rekeningen te betalen. Ondernemers kunnen in financiële problemen komen als een grote afnemer niet op tijd betaalt. 

pastedGraphic_8.png Geef het MKB een eerlijke kans om aanbestedingen te winnen. 

Bij aanbestedingen moet de provincie eerst kijken naar het MKB. Onduidelijke eisen, het combineren van opdrachten en hoge administratieve lasten moeten voorkomen worden. De provincie moet bij aanbestedingen heldere en begrijpelijke aanvraagprocedures opstellen en opdrachten waar mogelijk opknippen, zodat het MKB een eerlijkere kans krijgt om aanbestedingen te winnen.

pastedGraphic_9.png Garandeer bereikbaarheid. Zonder maatschappelijke kosten.

Provinciebeleid bepaalt in grote mate de infrastructuur. Bedrijven horen goed bereikbaar te zijn. Zorg voor goede toegang tot het openbaar vervoer zodat het bedrijf goed bereikbaar is voor klanten en werknemers. Aandacht moet ook uitgaan naar grensoverschrijdend openbaar vervoer.

Weeg maatschappelijke kosten mee bij bouw, beheer en onderhoud. Door de tijdelijke sluiting van een bedrijf, omleidingsroutes of ophoping van verkeer kunnen de maatschappelijk kosten ook oplopen voor de burger en bedrijven. De overheid moet inzichtelijk maken wat de maatschappelijke kosten van een project zijn en deze zo laag mogelijk houden. Nu is het mogelijk dat een aanbesteding wordt gegund aan een bedrijf dat op papier goedkoper is, maar maatschappelijk juist meer kosten met zich meebrengt. In deze situatie hoort de provincie voor de laagste maatschappelijke kosten te kiezen.  

pastedGraphic_10.png Behoud de regie.

De provincie voert de regie over de gemeenten. Daar waar mogelijk moet beleid aan de gemeenten overgelaten worden. Zorg er dus voor dat de verschillende gemeenten economisch beleid op elkaar afstemmen. Dit om onderlinge concurrentie te beperken. Vermijd marktverstorende oneerlijke concurrentie zoals bepaalde economische activiteiten die in de ene provincie wel en in de andere provincie niet gesubsidieerd zijn. Kijk over de provinciegrenzen heen. Grenzen remmen goede plannen en ondernemingen. Neem deze weg en werk samen met andere provincies.