Nieuws

ONL Ondernemersmanifest: Waar staan we nu?

ONL heeft zich de afgelopen weken hard ingezet voor de verwezenlijking van de punten uit het gepubliceerde ONL Ondernemersmanifest. Gelukkig zijn veel van de door ONL voorgestelde punten inmiddels opgepakt of verwezenlijkt door het kabinet. Desalniettemin blijven we ons inzetten voor de aanbevelingen die nog niet genoeg op het netvlies staan van politiek Den Haag. Graag geven we je een overzicht van hoe enkele punten uit het manifest er inmiddels voorstaan:

Zet het huidige steun- en herstelpakket onverkort door tot 1 juli 2021;

De kans is groot dat de geplande versoberingen voor januari van tafel gaan. Het kabinet is van plan om in december een knoop door te hakken over het wel of niet versoberen van de steun. De oppositiepartijen vinden dat te laat en willen nu al zekerheid voor ondernemers en werknemers. Ook coalitiepartijen als VVD en D66 beginnen langzaam in dit standpunt te komen. ONL blijft zich de komende periode inzetten voor het onverkort doorzetten van de huidige steunmaatregelen en indien nodig een verdere uitbouw.

Sectorspecifieke maatregelen zijn noodzakelijk en breng deze zo snel mogelijk in kaart;

De motie-Moorlag/Aartsen over onderzoek naar de financieringsstructuur van de reissector is aangenomen. Daarmee komt de oprichting van de voucherbank waar ONL voor pleit in haar manifest een flinke stap dichterbij.

Op 27 oktober werden aanvullende maatregelen bekend gemaakt. In deze aanvulling wordt onder andere de SBI-koppeling bij de TVL afgeschaft en wordt een stap naar sectorspecifieke steun gezet.

Ook wordt er een stap gezet naar maatwerk. Zo komt er eenmalige vergoeding voor de horeca, een seizoensknop voor de evenementensector en kermissen en wordt ondernemers de mogelijkheid geboden een time-out arrangement (TOA) te gebruiken. Daarnaast geeft het kabinet aan dat de cultuursector kan rekenen op extra steun. Voor de reissector geldt dat het kabinet en de reisbranche samen de kredietfaciliteit voor reisvouchers onderzoeken. De coronagarantie- maatregelen zoals de KKC, BMKB-c en de GO-c worden verlengd tot en met 30 juni 2021.

Tijdens het debat van 3 november over de steunmaatregelen hebben de ministers toegezegd om in nauw contact te blijven staan met verschillende sectoren. Op deze manier wil het kabinet aftasten wat de nieuwe maatregelen voor invloed hebben en of er gekeken moet worden naar aanvullende steunmaatregelen.

Minister Koolmees heeft toegezegd om nogmaals te kijken naar startende ondernemers die niet in aanmerking kunnen komen voor de NOW, maar geeft aan geen verwachtingen te willen wekken.

Compenseer ondernemers bij vertraging corona testcapaciteit;

De problematiek rondom de testcapaciteit en quarantaine voor zowel werknemers als werkgevers heeft nadrukkelijk de aandacht van het kabinet gekregen. De gesprekken met de werkgevers- en werknemersorganisaties hierover lopen, maar een oplossing vindt het kabinet nog niet. Als ONL blijven we in nauw contact met het kabinet om dit urgente onderwerp op het netvlies te zetten.

Tijdens het debat over de steunmaatregelen van 3 november heeft minister Koolmees erkend dat de loondoorbetaling voor werkgevers ingewikkeld is en het kabinet er zeker aandacht voor heeft. Het kabinet is opzoek is naar een manier om recht te kunnen doen aan de zorgen van werkgevers en vakbonden, maar de minister onderstreept dat hij niets kan beloven. Ook hier blijven we ons inzetten voor een oplossing die recht doet aan de positie van ondernemers.

Onderzoek overlevingsprotocol per sector;

Minister Wiebes heeft aangegeven samen met de staatssecretaris te werken aan het advies van het OMT om te kijken of restaurants weer kunnen openen. Ook de premier gaat met de horecasector praten ( dit staat gepland op 12 november).

Het kabinet heeft aandacht voor fieldlabs. Minister Wiebes wijst erop dat de wetenschap daar mee bezig is, net als de sector en het kabinet: “er zijn allerlei initiatieven. Het ene is gedragsgericht; het Smart Distance Lab is daar druk mee bezig. Een ander initiatief gaat over het loslaten van de 1,5 meter op een veilige manier, en de vraag of dat kan. Daar zal in de tweede week van november een advies van het RIVM op komen.”

Stel voorfinanciering van de transitievergoeding beschikbaar voor (gezonde) bedrijven die moeten reorganiseren;

De kamerbrief met aanvullende steun zegt hierover het volgende: “wanneer een ondernemer overgaat tot het ontslag van een werknemer, vormt de transitievergoeding mogelijk een beletsel voor het stoppen of tijdelijk stilleggen van het bedrijf. Het is ook hier voor werkgevers en werknemers nu al mogelijk om onderling afspraken te maken over de hoogte en de uitbetaling van de transitievergoeding. Bovendien kan de transitievergoeding ook in maximaal 6 maanden worden betaald in het geval dat betaling binnen een maand leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering van de werkgever. In de ogen van het kabinet bieden deze mogelijkheden voldoende soelaas voor bestaande problematiek.

Dus: Het kabinet erkent de problematiek, maar ziet nog geen aanleiding om transitievergoeding voor te gaan financieren. In de kern gezonde bedrijven moeten ondersteund worden volgens ONL. Wanneer zij nu in hun kosten kunnen snijden, blijft een deel van de werkgelegenheid behouden en kan de economie na de coronacrisis sneller worden opgestart. We blijven ons hiervoor inzetten!

Stel extra funding en steun non-bancaire financiers versneld beschikbaar;

Op 30 oktober kondigde het kabinet aan via Invest-NL de €250 miljoen, aangekondigd in het derde steunpakket van augustus, te willen investeren in o.a. non-bancaire financiers. Met dit bedrag wil het kabinet, door middel van financiering van scale en start-ups, inzetten op een innovatief en duurzaam mkb. Het bedrag wordt verdeeld over drie fondsinitiatieven. ONL blijft zich inzetten voor het toegankelijker maken van de fondsen voor mkb-bedrijven.

Het kabinet onderzoekt met Invest-NL momenteel hoe alternatieve financiers kunnen worden ondersteund zodat er ook via deze weg meer kapitaal beschikbaar komt voor groeibedrijven. Dit fonds moet nog verder uitgewerkt worden.

Een belangrijk voorstel dat veel naar voren komt is het uitbreiden van de BMKB-C accreditaties en deze dus meer beschikbaar stellen voor externe financiers. Er is mede dankzij ONL een grotere bewustwording bij EZK dat steeds meer MKB-ondernemers afhankelijk zijn van externe financiers. De exacte invulling en vormgeving van het fonds laat nog wel op zich wachten.

Faciliteer fiscale stimuleringsregelingen, zet in op solvabiliteitsversterking MKB bedrijven;

De coronagarantie- maatregelen zoals de KKC, BMKB-c en de GO-c worden verlengd tot en met 30 juni 2021. Die zouden eerst 31 december aflopen.

Geef ondernemers ruim baan voor om- en bijscholing.

Er is Kamerbrede steun om crisisbanen mogelijk te maken. Ook het kabinet geeft aan geïnteresseerd te zijn in het idee van crisisbanen.

Minister Koolmees heeft aangegeven om samen met sociale partners, gemeenten en het UWV het plan van crisisbanen uit te werken. Hier wordt verder op ingegaan tijdens de begrotingsbehandeling. Ook heeft de minister aangegeven dat samenwerkingsverbanden van sectoren, sociale partners en O&O-fondsen subsidie voor scholingstrajecten kunnen aanvragen vanaf deze week