Persberichten

Gezamenlijk persbericht: Pas het box 3-stelsel aan

Persbericht

Den Haag, 19 juni 2018

Nederlandse belastingplichtigen, zoals ondernemers en individuele beleggers, die veelal afhankelijk zijn van hun spaargeld en beleggingen voor hun oudedagsvoorziening, roepen het kabinet op de vermogensrendementsheffing snel aan te passen. De belangenorganisaties van deze miljoenen belastingplichtigen en ondernemers zijn van mening dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), en dat gewone Nederlanders onnodig worden benadeeld. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland, en Marco Moling, voorzitter van Novak zeggen hierover: ‘‘Zowel burgers, ondernemers, als beleggers, roepen de staatssecretaris van Financiën op voor het einde van het jaar het box 3-stelsel aan te passen, zodat recht wordt gedaan aan de ambitie in het regeerakkoord om daadwerkelijk behaald rendement te belasten’’.

Juridische procedures

Hoewel de wetgever per 2017 een wijziging heeft doorgevoerd in het box 3-systeem, blijft het voornaamste probleem bestaan: het (door de fiscus belaste) fictieve inkomen kan nog steeds enorm afwijken van het werkelijk inkomen. Jarenlang hebben spaarzame ondernemers, effectenbezitters en particulieren te veel belasting betaald, vanwege deze fictieve manier van het opleggen van collectieve lasten. Dit soort belastingen ondermijnt het vertrouwen in een rechtvaardige overheid. Dat is iets dat de ondertekenaars beslist niet willen, want het is slecht voor de rechtsstaat, de belastingmoraal en voor de samenleving als geheel.

Deze fundamentele kwestie heeft geleid tot juridische procedures van belastingplichtigen. Inmiddels heeft de rechter in twee zaken geoordeeld dat het oude box 3-stelsel onder omstandigheden in strijd kan zijn met het eigendomsrecht. Ondanks deze erkenning biedt de rechter vooralsnog geen gevolg aan deze uitspraak en krijgt de wetgever de ruimte om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan deze situatie. ‘Niemand zit te wachten op rechtszaken over de vermogensrendementsheffing, maar het is vooralsnog de enige manier om de wetgever tot actie aan te zetten’, aldus Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers.

Nieuw box 3-stelsel

Uit oogpunt van rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid geven Nederlandse ondernemers en belastingplichtigen de voorkeur aan een belasting op basis van het daadwerkelijk rendement. Het daadwerkelijk behaalde rendement is eenvoudig vast te stellen indien er sprake is van ‘inkomen uit sparen’ (bank-, spaartegoeden, deposito’s) en ‘inkomen uit belegd vermogen’ (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, beleggingsfondsen). Het behaalde rendement kan hierbij eenvoudig afgelezen worden uit de gegevens die jaarlijks bij de Belastingdienst aangeleverd worden. Indien het daadwerkelijk behaalde rendement niet is vast te stellen (bijvoorbeeld bij vastgoed) dan kan voor die vermogensbestanddelen een forfait worden bepaald door de zogeheten ‘Ultimate Forward Rate’ (UFR) te gebruiken als rendementspercentage of worden aangesloten bij de nominale rente die de Staat zelf betaald over langjarige leningen. Dit is het rendement dat voor de professionele beleggers van pensioenfondsen en verzekeraars wordt gehanteerd.

Lagere belasting

Bij de oproep van de Tweede Kamer om een nieuw box 3-stelsel te ontwikkelen, heeft de staatssecretaris aangegeven dat een herziening van de vermogensrendementsheffing gevolgen kan hebben voor de inkomsten van de schatkist. Het aanpassen van het box 3-stelsel kan niet budgetneutraal, omdat de schatkist op dit moment feitelijk meer belasting int dan de belastingplichtige aan rendement realiseert. Indien de rente zich in de komende jaren herstelt, neemt ook de belastingopbrengst voor de schatkist weer toe.  ‘De wetgever dient deze handschoen op te pakken. Ook als dat betekent dat een herziening van box 3 op korte termijn leidt tot een lagere belastingopbrengst, omdat de rendementen zo laag zijn. Dit ondermijnt de belastingmoraal’, aldus Fons Overwater, voorzitter van het Register Belastingadviseurs, RB.

Rechtszekerheid en rechtvaardigheid

De ondertekenaars constateren dat een herziening van box 3 past in de agenda van het regeerakkoord. Voor het realiseren van deze ambitie dient een fiscale verschuiving op de belasting op kapitaal plaats te vinden ten gunste van Nederlandse belastingplichtigen, waaronder vooral mkb’ers en zzp’ers. Het is deze groep Nederlanders die direct bijdraagt aan de groei van de Nederlandse economie, die vermogen opbouwt en daarmee kapitaal ter beschikking stelt om te investeren in nieuwe bedrijven, innovatieve projecten en familieondernemingen. ‘ “De regeringspartijen zouden zich moeten beseffen dat achter het belegd vermogen gewone mensen zitten die hard gewerkt hebben om hun vermogen bij elkaar te brengen. Die zorgen goed voor dat vermogen omdat ze bij een terugtredende overheid steeds meer zaken, zoals zorg, pensioen en onderwijs, zelf moeten bekostigen. De afgelopen jaren heeft het hanteren van fictieve rendement al tot een onrechtvaardige belasting druk geleid, vaak tot meer dan 100%, zo blijkt uit VEB onderzoek. Het is tijd dat de Staatssecretaris met een rechtvaardige vermogensrendementsheffing komt. Dat is belangrijker dan het optimaliseren van het fiscale vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemingen, aldus Paul Koster, directeur van de Vereniging Effectenbezitters, VEB.

Verlaging in ruil voor eenvoud

Gelet op uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst snappen de meeste belastingplichtigen dat het waarmaken van de kabinetsambitie, om box 3 te herzien, niet moet leiden tot een onwerkbare situatie. In dit kader pleiten de ondertekenaars ook voor een eenvoudig en rechtvaardig  stelsel met een forfaitaire component. Met dien verstande dat belast wordt op basis van het daadwerkelijke rendement voor zover mogelijk.

 

– EINDE BERICHT –

Contact:

Ondernemend Nederland (ONL) – Djoeke Altena (tel: 070 – 3643474)

Vereniging Effecten Bezitters (VEB) – Niels Lemmers (tel: 070 – 3130000)

Bond voor Belastingbetalers (BVB) – Jurgen de Vries (tel: 070 – 7620120)

Register Belastingadviseurs (RB) – Sylvester Schenk (tel: 034 – 5547000)

Vereniging Novak – Guus Ham (tel: 070-3524002)