Persberichten

Persbericht: ONL blij met eerste stap herstel WWZ en Loondoorbetaling bij ziekte

Persbericht ONL voor Ondernemers
Den Haag, 22 april 2016

ONL blij met eerste stap herstel WWZ en Loondoorbetaling bij ziekte
Een van de belangrijkste redenen voor de oprichting van ONL voor Ondernemers in september 2013 was de totstandkoming van het Sociaal Akkoord en de daaruit volgende Wet Werk en Zekerheid. Al twee jaar hamert ONL op de grote negatieve effecten van de WWZ op de economie en arbeidsmarkt. Onze intensieve lobby heeft effect. ONL is dan ook verheugd met deze eerste stap in het verlagen van het risico van werkgeverschap door een aantal aanpassingen van de WWZ en bij de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De talloze cases en verhalen van ondernemers vinden eindelijk gehoor.

Tijdens de behandeling van het voorstel voor de WWZ heeft ONL tot aan de Eerste Kamer aan toe een intensieve lobby gevoerd. De nu aangekondigde wijzigingen zijn een goede eerste stap maar bij de komende kabinetsformatie zal de WWZ terug op de tekentafel gelegd moeten worden.

De praktijk van de Wet Werk en Zekerheid blijkt helaas te zijn zoals wij vanaf de oprichting van ONL voor Ondernemers hebben voorspeld. Onze intensieve lobby begint nu effect te hebben. Wij zullen deze lobby voortzetten en richten ons erop om bij het Regeerakkoord verdere herzieningen van de WWZ tot stand te brengen. Het ontslagrecht is door de WWZ gejuridiseerd en ontslag is moeilijker en duurder geworden. Het werkgeversrisico is vergroot en ondernemers zijn zeer huiverig geworden om mensen in vaste dienst aan te nemen.

Alle veranderingen beginnen met een eerste stap en ONL is dan ook blij met de aanpassing van de WWZ rondom seizoensarbeid en het afschaffen van de onredelijke verplichting voor werkgevers om na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte ook nog een transitievergoeding te moeten betalen. We wijzen er wel op dat de nu aangekondigde aanpassing rondom de loondoorbetalingsplicht bij ziekte slechts het begin kan zijn van een forse herziening van de wetgeving rondom re-integratie en de loondoorbetalingsplicht.

ONL zal zich vol inzetten om ervoor te zorgen dat de stem van ondernemers duidelijk vertaald wordt naar de diverse verkiezingsprogramma’s en het uiteindelijke regeerakkoord om tot een krachtige en slagvaardige economie te komen die wendbaar, innovatief en duurzaam is. Dat kan alleen maar als het werkgeversrisico verder verlaagd wordt, zodat het voor ondernemers weer aantrekkelijk wordt om mensen aan te nemen.

Noot voor redactie:
Via deze link is het persbericht in PDF te downloaden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via 06 10 15 00 46 of via g.gladdines [@] onl.nl