Position Papers

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.
Position paper ONL voor Ondernemers, november 2017 (klik hier om het volledige position paper te lezen.

Het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsstelsel passen niet meer bij de hedendaagse economie en arbeidsmarkt. Herziening van het arbeidsrecht en de sociale zekerheidsregels is noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat er flexibiliteit en zekerheid komt voor ondernemers én werkenden. Vaste arbeidscontracten voor onbepaalde duur bieden niet meer de benodigde zekerheid aan werkenden en zijn in sommige gevallen te rigide en onwerkbaar voor ondernemers.

  • Globalisering, technologisering en digitalisering hebben (een deel van) onze economie veranderd in een “on demand economy“. Zowel consumenten als zakelijke klanten verwachten dat producten of diensten geleverd worden op het moment dat de behoefte ontstaat. Mocht het niet mogelijk zijn om op die korte en flexibele termijn te leveren, dan is het heel makkelijk om deze bestelling bij een concurrent te plaatsen.
  • Platforms zoals Uber, Helpling, Werkspot, Deliveroo en Foodora spelen in op de behoefte om producten en diensten te leveren zodra de behoefte zich voordoet. Dit door vraag en aanbod via hun platform samen te brengen.
  • Het is niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk om als Nederland deze mondiale ontwikkelingen tegen te houden. De weerstand vanuit de spelers in de “oude economie” is begrijpelijk. Gerealiseerd moet worden dat we ons bevinden in een nieuwe realiteit. Beleid en wetgeving moeten daarop aansluiten.
  • Platforms zijn innovatieve en vernieuwende manieren om te voldoen aan de wensen van de maatschappij. Angst voor vernieuwing en verandering mag deze innovatie niet afremmen.
  • Door in te zetten op scholing en wendbaarheid van werkenden wordt het werken via een platform in plaats van een arbeidsovereenkomst minder bedreigend. Dit kan ondervangen worden door in te zetten op permanente ontwikkeling en een leven lang leren.
  • Ondernemers moeten wendbaar en flexibel kunnen opereren om te kunnen voldoen aan de snel veranderende eisen van de markt. Het is voor ondernemers essentieel om op het juiste moment snel over de juiste vaardigheden en kennis te kunnen beschikken.
  • Het huidige arbeidsrecht en sociale zekerheidstelsel zijn volledig ingericht op de gedachte dat werkenden op basis van een (full-time) arbeidsovereenkomst werken. Het liefste nog bij één werkgever. Werkenden die van andere arbeidsvormen gebruik willen maken, een combinatie zoeken of wisselen van arbeidsvormen lopen tegen de grenzen van de wet aan.
  • Het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht moeten worden herzien om flexibele en hybride werkvormen mogelijk te maken. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur dient hierbij niet de norm, maar een van de mogelijkheden te zijn. De keuze van de werkende moet wat ONL betreft voorop staan, bij het bepalen van de te hanteren arbeidsvorm.
  • ONL pleit voor verruiming van de mogelijkheid om als zelfstandige te werken. Een wettelijke verankering en de mogelijkheid om aan te sluiten bij (nieuwe) sociale zekerheden is nodig.