Nieuws

Rijksbegroting 2019 – VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 18 september jl. is de Rijksbegroting 2019 bekendgemaakt, waaronder de begroting voor het ministerie van OCW. ONL heeft de belangrijkste veranderingen voor (mkb-)ondernemers op een rijtje gezet.

De aansluiting van het (middelbaar) beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt moet, en kan, beter. Het kabinet is hiertoe bereid, blijkt uit de Rijksbegroting. ONL is blij dat het kabinet zich inzet voor een betere aansluiting van studenten op de arbeidsmarkt.

  • Arbeidsmarktrendement in relatie tot opleidingenportfolio

Het kabinet stelt voor dat scholen expliciet aandacht gaan besteden aan het arbeidsmarktrendement in relatie tot hun opleidingenportfolio. Vormen van praktijkleren en hybride onderwijs worden gestimuleerd om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. ONL zou graag willen weten hoe dit precies vanuit de overheid gestimuleerd wordt.

  • Technisch vmbo en sectorakkoorden hbo en wo

Het kabinet heeft gehoor gegeven aan de Motie-Bruins/Rog in de brief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ die op 5 juni 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In samenspraak met vmbo-, mbo-scholen en het regionaal bedrijfsleven, zal de regering komen tot een plan voor een gericht vmbo-fonds. Het doel is het versterken van de kwaliteit van techniekonderwijs in het vmbo.

Het kabinet wil vanaf 2022 €100 miljoen per jaar investeren in kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo. Vanaf 2019 komt er €70 miljoen beschikbaar, grotendeels voor scholen met de technische profielen PIE (produceren, installeren en energie), BWI (bouwen, wonen en interieur) en M&T (mobiliteit en transport). ONL is blij dat het kabinet hiermee probeert in te spelen op de groeiende vraag naar geschoold technisch personeel. Daarnaast wordt er in de sectorakkoorden hbo en wo gewerkt aan een goede aansluiting van het opleidingsaanbod in het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt. ONL hoopt dat het kabinet snel met concrete plannen komt om de doorstroom te bevorderen.

  • Afschaffen cascade in mbo-bekostiging

Het kabinet heeft besloten om de cascade in de mbo-bekostiging per 1 januari 2019 af te schaffen. Door het beëindigen van de cascadebekostiging wordt de afnemende bekostiging voor studenten die lang(er) in het mbo verblijven ongedaan gemaakt. Daarnaast introduceert het kabinet vakcertificaten, zo krijgen studenten die uitvallen toch een bewijs mee waar op de arbeidsmarkt waarde aan kan worden gehecht. ONL verwelkomt deze initiatieven. Met name de introductie van vakcertificaten juicht ONL toe, omdat het de doorstroom van het beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt vergemakkelijkt.

  • Ondernemerschap

Ondernemerschap betreft een van de programma’s van de minister van OCW om de cultuursector te versterken. In 2019 wordt het thema ondernemerschap samen met andere thema’s uitgewerkt in concrete plannen. ONL hoopt dat ondernemerschap beter verankerd wordt binnen het onderwijs en zal zich hier voor blijven inzetten.

Samenvattend, de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt moet, en kan, beter. Het kabinet is hiertoe bereid, blijkt uit de begroting. ONL verwelkomt de initiatieven van het kabinet. Ten eerste biedt het kabinet vanaf 2019 ruimte om scholen een deel van hun onderwijs in de regio te ontwikkelen en zo het mbo goed te laten aansluiten op de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Het Regionaal Investeringsfonds wordt verlengd (2019-2022). Ten tweede zal vanaf 2022 structureel € 100 miljoen per jaar geïnvesteerd worden in een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo. Vanaf 2019 komt er €70 miljoen beschikbaar, grotendeels voor scholen met technische profielen. Het kabinet hoopt hiermee in te spelen op de groeiende vraag naar geschoold technisch personeel. Ten derde zal de cascade in de mbo-bekostiging wordt afgeschaft per 1 januari 2019. Door het beëindigen van de cascadebekostiging wordt de afnemende bekostiging voor studenten die lang(er) in het mbo verblijven ongedaan gemaakt. Ter afsluiting introduceert het kabinet vakcertificaten, zo krijgen studenten die uitvallen toch een bewijs mee waar op de arbeidsmarkt waarde aan kan worden gehecht.

Klik hier om de volledige begroting te downloaden.