Nieuws

Rijksbegroting 2019 – XIII Economische Zaken en Klimaat Rijksbegroting

Op 18 september jl. is de Rijksbegroting 2019 bekendgemaakt, waaronder de begroting voor het ministerie van EZK. ONL heeft de belangrijkste veranderingen voor (mkb-)ondernemers op een rijtje gezet:

MKB-actieplan
Het kabinet heeft een MKB-actieplan opgesteld om het MKB beter in staat te stellen zich versneld aan te passen aan een nieuwe marktdynamiek en daarmee hun groei- en aanpassingsvermogen te versterken, heeft het kabinet een strategie ontwikkeld in het MKB-actieplan. Het kabinet heeft bij het opstellen van dit actieplan goed gekeken naar het MKB toekomstplan 2030 van ONL. Veel punten uit het MKB toekomstplan 2030 zijn dan ook direct terug te vinden in het MKB-actieplan. 

Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021
Het kabinet kiest voor een beter regelgevingsbeleid dat andere accenten legt dan de afgelopen decennia. Het kabinet wil de al eerder in gang gezette transitie van een beleid gericht op regeldrukkostenvermindering naar een beleid dat meer gericht is op merkbaarheid kracht bij zetten. De ondernemer wordt hierin centraler gesteld. Samen met de ondernemer moet op zoek gegaan worden naar juist die knelpunten die in de praktijk hinder opleveren. Met het programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018–2021’ werkt het kabinet langs 5 actielijnen aan het beter betrekken van ondernemers. Deze actielijnen zijn: de totstandkoming van wet- en regelgeving; het vergroten en beter benutten van ruimte in regels voor innovatie en ondernemerschap; en het verminderen van regeldruk en het verbeteren van overheidsdienstverlening. In plaats van te sturen op resultaten op basis van een generieke reductiedoelstelling, kiest het kabinet voor departementale actieprogramma’s met hierin concrete ambities en acties gericht op merkbaar betere regelgeving en dienstverlening. ONL vindt het een goede ontwikkeling dat de ondernemer centraler gesteld gaat worden bij de totstandkoming van wet- en regelgeving. Ook is het positief dat het kabinet werk gaat maken van regeldrukvermindering. ONL blijft nauw samenwerken met het ministerie om regelgeving en dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten op het MKB en zo onnodige regeldruk te voorkomen. 

Brexit
Het kabinet zet initiatieven als het Brexitloket.nl, de Brexit Impact Scan en stakeholdersbijeenkomsten op om Nederlandse ondernemingen voor te lichten en te ondersteunen ter voorbereiding van de Brexit. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het MKB. Ook ONL helpt de ondernemer zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de Brexit en mogelijke kansen te herkennen. Zo organiseert ONL samen met de Douane, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Dutch Council for International Business (DCIB) een ‘Brexit-tour’. In WTC’s over het hele land worden bijeenkomsten georganiseerd waar ondernemers op de hoogte worden gesteld van de gevolgen én kansen van de Brexit.

Versnelling digitalisering MKB
Om de kansen van digitalisering te benutten, heeft het kabinet de Nederlandse Digitaliseringsstrategie gelanceerd. Het programma ‘Versnelling digitalisering MKB’ stimuleert de benutting van (digitale) technologieën door het MKB. EZK stimuleert kennisoverdracht over technologieën die de productiviteit versterken zoals big data, automatisering, online sales en marketing. ONL is tevreden om te zien dat het kabinet aandacht heeft voor het MKB bij digitalisering. Wij blijven meedenken over hoe de kansen gerealiseerd kunnen worden en risico’s afgewend.

Innovatiekrediet
Met het innovatiekrediet wordt toegang tot financiering geboden voor met name het innovatieve MKB en startups en helpt bij het aantrekken van risicokapitaal. In een fase waarin bancaire financiering niet of nauwelijks beschikbaar is, maakt het Innovatiekrediet onder voorwaarde van 50–75% eigen middelen innovatieprojecten mogelijk met een maximale ondersteuning van € 10 mln. voor technische ontwikkelingsprojecten en € 5 mln. voor klinische projecten. Door ONL worden maatregelen die MKB ondernemer van krediet kunnen voorzien van harte verwelkomd. Voor het MKB is het vinden van financiering voor innovatie een bijzonder grote uitdaging. ONL stelt de problematiek omtrent het vinden van krediet voor het MKB al lange tijd aan de kaak bij de politiek. Ook moet de overheid er beter op gaan toezien dat de informatievoorziening dan ook in orde is. Te vaak zijn ondernemers en hun adviseurs nog onvoldoende bekend met de verschillende mogelijkheden op financieringsgebied.

MKB!dee
Het kabinet start binnen het Techniekpact een nieuw project genaamd MKB!dee. Dit project daagt het MKB uit om zelf met ideeën te komen hoe we het probleem van onderinvestering in een leven lang ontwikkelen kunnen oplossen.

Klik hier om de volledige begroting te downloaden.