NieuwsVerkiezingen 2021

Samenvatting extra compensatiemaatregelen

Het kabinet heeft vandaag de brief met aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket naar de Tweede Kamer verstuurd. Hieronder zie je de samenvatting. Heb je een vraag of opmerking voor het kabinet? Dan kun je die komende dinsdag stellen aan minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat. Hij beantwoordt dan vragen van ONL-leden. Het gesprek is live te volgen op Facebook. Aanmelden kan hier: https://www.facebook.com/events/1599807590220353. Je vragen en opmerkingen kun je vooraf ook al sturen naar verkiezingen@onl.nl.

 

Verhogen subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

 • Het vergoedingspercentage in de TVL wordt in het tweede kwartaal verhoogd naar 100%.
 • De Voorraadvergoeding voor de Gesloten Detailhandel loopt af aan het einde van het eerste kwartaal (speelde mee in afweging om TVL vergoedingspercentage uit te breiden).
 • Aan het eind van deze maand wordt de regeling voor de TVL Q2 voorgelegd aan de Europese Commissie ter goedkeuring in verband met de staatssteunregels, daarin wordt het subsidiepercentage van 100% opgenomen.
 • De verwachting is nu dat de TVL Q2 in de tweede helft van mei opengesteld zal worden.
 • De maximumvergoedingen blijven op het niveau van de recentelijke verhogingen.
 • LET OP: er is een risico van overcompensatie dat deels voortkomt uit het feit dat er met door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgestelde sectorgemiddeldes wordt gewerkt voor de berekening van de vaste lasten. Bedrijven die onder het gemiddelde zitten krijgen de facto meer dan 100% van hun vaste lasten vergoed in relatie tot het omzetverlies. Het omgekeerde geldt ook. Bedrijven die hogere vaste lasten hebben dan het gemiddelde van de sector zullen ook na deze intensivering hun vaste lasten niet voor 100% vergoed krijgen.
 • LET OP: Zoals in eerdere brieven is aangegeven telt de TVL-subsidie als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Voor iedere euro extra steun uit de TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd, omdat de NOW zich baseert op een omzetbegrip waar steun vanuit de TVL onderdeel van uitmaakt. Dit betekent in de praktijk dat deze verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat bedrijven in het tweede kwartaal minder NOW-steun zullen ontvangen. Per saldo betekent dit nog steeds een forse intensivering van de steun aan bedrijven. Het kabinet schat in dat een groep van enkele honderden bedrijven, door de verruiming van de TVL, toegang tot de NOW kunnen verliezen.

 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

 • Het kabinet verdubbelt het beschikbare bedrag voor de TONK. Er is nu € 260 miljoen beschikbaar voor het eerste halfjaar van 2021. Eerder was dit €130 miljoen.
 • De eerder afgesproken € 65 miljoen voor de eerste tranche blijft beschikbaar volgens de afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld.
 • Voorafgaand aan de toekenning van de tweede tranche wordt gekeken of de verdeelsleutel aanpassing behoeft op basis van wat in de praktijk zichtbaar is over het gebruik van de regeling.
 • De TONK loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Toekenningen kunnen dus, ongeacht de startdatum in de eigen gemeente, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gedaan worden.

 

Uitstel van betaling belastingschulden

 • Er verandert (nog) niets aan beleid uitstel van betaling belastingschulden.
 • Het uitstel van betaling van nieuw opkomende betalingsverplichtingen loopt nu tot uiterlijk 1 juli 2021. Dit betekent dat ondernemers vanaf 1 juli 2021 de betaling van hun nieuw opkomende belastingverplichtingen weer hervatten. De datum waarop ondernemers die aan de voorwaarden voldoen moeten starten met aflossen van hun opgebouwde belastingschuld is 1 oktober 2021. Zij krijgen daarvoor 36 maanden de tijd.
 • Het kabinet beziet de komende tijd of verdere versoepelingen van het uitstelbeleid noodzakelijk zijn. Het kabinet zal de komende periode verschillende beleidsopties wegen, zoals het verlengen van de betalingstermijn, een latere startdatum voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld en een langere periode met verlaagde invorderingsrente.
 • Het kabinet informeert de Kamer over de uitkomsten van deze weging in het tweede kwartaal.
 • Voorts spant het kabinet zich in om als onderdeel van het time-out arrangement (TOA) samen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners richtlijnen voor een soepelere en efficiëntere behandeling van saneringsverzoeken van ondernemers te ontwikkelen. Om tot versoepelingen op saneringsgebied over te gaan is de samenwerking met andere schuldeisers van cruciaal belang. Ondernemers hebben immers vaak te maken met meerdere schuldeisers. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt ondernemers alleen als andere schuldeisers ook coulance betrachten. Het kabinet informeert de Kamer in het tweede kwartaal hierover nader.

 

Problematiek van de grotere detailhandelsketens

 • Op dit moment worden aanvullende gesprekken gevoerd met een aantal individuele winkelketens om meer inzicht te krijgen in de specifieke problematiek van deze bedrijven.

 

Overleg met banken

 • Het kabinet is in gesprek met de Nederlandse banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), MKB-Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB) over de rol van banken met betrekking tot de steun voor bedrijven in de coronapandemie.

 

Steunmaatregelen mobiliteitscluster – maakindustrie

 • Om de teruggang in R&D-investeringen te mitigeren is in de brief van 21 januari een subsidieregeling aangekondigd voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder veel mkb. Via publiek-private samenwerking kunnen deze bedrijven kennisinstellingen, zoals TO2-instellingen, betrekken. Het budget voor de regeling is vastgesteld op € 150 miljoen en zal conform de motie Amhaouch uiterlijk 15 mei 2021 zijn uitgewerkt. De subsidie is bedoeld voor R&D-projecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal 4 jaar.

 

Tot slot

 • Zoals eerder aangekondigd komt het kabinet dit voorjaar met een brief over het economisch herstelbeleid, waarbij aansluiting wordt gezocht met de dan geldende economische en maatschappelijke omstandigheden en vooruitzichten en nader zal worden ingegaan op de solvabiliteitspositie van het mkb.

 

De volledige Kamerbrief is hier te lezen.