Nieuws

Dit heeft ONL in 2022 bereikt

ONL voor Ondernemers heeft in 2022 veel successen geboekt. Zo is na non-stop aandacht vragen bij de politiek en de media de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten) opgetuigd. Ook komt er een platform dat het mkb ondersteunt bij het aanvragen van financiering. Daarnaast werden er tal van werkbezoeken afgelegd met Tweede Kamerleden en ministers langs ondernemers.

#1 De Groningen Tapes

Dit jaar lanceerde ONL de podcastserie De Groningen Tapes met schokkende ondernemersverhalen uit het aardbevingsgebied in Groningen. De ondernemers zochten contact met ONL over de trage afhandeling van het versterken van panden en het afwikkelen van schade. Processen die zomaar jaren in beslag nemen en soms is het maar de vraag of de kosten daadwerkelijk worden vergoed. ONL vecht voor perspectief door de ondernemers een podium te bieden en politiek Den Haag wakker te schudden. Staatssecretaris Hans Vijlbrief  (Mijnbouw) reageerde in de slotaflevering en wil kijken of de vele  schadeloketten achter één loket gezet kunnen worden. Ook zet hij vaart achter de waardeverminderingsregeling en gaat hij in februari samen met een delegatie van ondernemers en ONL in gesprek over de problemen en oplossingen. 

Lees hier meer.


#2 Platvorm mbk-financiering

Veel mkb’ers lopen tegen een muur op als het gaat om financiering. Een punt waar ONL lang voor heeft gelobbyd. Mét resultaat. In april werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om een platform op te richten om ondernemers te helpen met het vinden van financiering. Met name kleine bedrijven met een financieringsbehoefte onder de miljoen euro zijn hiermee geholpen. ONL denkt actief mee over de concrete invulling van het platform waar ondernemers, financieringsadviseurs en financiers elkaar kunnen vinden. Hierdoor krijgen ondernemers de ondersteuning die ze nodig hebben zonder afhankelijk te zijn van grote systeembanken. 

Lees hier en via deze link meer.

 

#3 Uitstel terugbetaling coronabelastingschuld

De datum 1 april 2022 waarop de coronabelastingschuld terugbetaald moest worden, drukte als het zwaard van Damocles op veel ondernemers. ONL heeft zich continu hardgemaakt voor uitstel van de terugbetaling om ondernemers lucht te geven. Dankzij deze intensieve lobby werd het uitstel van terugbetaling met een half jaar gerekt. Ook werd een VVD-motie omarmd door de Tweede Kamer om de aflossingstermijn voor levensvatbare bedrijven te verruimen van vijf naar zeven jaar. Daarnaast heeft het kabinet, op verzoek van ONL, meerdere opties verkend die bijdragen aan het verder ondersteunen van ondernemers met schulden. Zo kunnen ondernemers binnenkort de coronabelastingschuld per kwartaal betalen in plaats van iedere maand. Ook wordt er extra rekening worden gehouden met de administratieve last van de motiveringsplicht voor kleinere bedrijven. Tot slot wordt een incidentele betaalpauze mogelijk. 

Lees hier en hier meer.

 

#4 Wet opheffing verpandingsverboden

Naast de Wet Betaaltermijnen, die beoogt betalingstermijnen te verkorten, is het schrappen van het verpandingsverbod sinds de oprichting een van de ONL-speerpunten. Aan kleine bedrijven wordt contractueel opgelegd dat ze hun vorderingen voor geleverde producten of diensten niet mogen verpanden. Daardoor krijgen kleine bedrijven minder makkelijk een lening bij de bank. Zij kunnen het openstaande bedrag immers niet als onderpand aanbieden. Dankzij een sterke lobby van ONL komt er binnenkort een debat in de Tweede Kamer over de Wet opheffing verpandingsverboden. Wij gaan uit van een positieve uitkomst.

 

#5 Verruiming werkkostenregeling

Goed nieuws. De werkkostenregeling (WKR) wordt opnieuw verruimd voor 2023. Dat werd besloten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Het kabinet geeft hiermee gehoor aan de eerdere oproep van ONL. In een motie verzocht de VVD  de regering om de WKR in 2023 tijdelijk uit te breiden naar 3%. De gezamenlijke inspanningen van ONL voor Ondernemers en de branchevereniging PPP worden daarmee gehonoreerd.

 

#6 Prinsjesdag eindelijk weer ‘normaal’

Prinsjesdag is voor ONL de belangrijkste dag van het jaar. Na twee coronajaren was er eindelijk weer een live versie. Ook in het Ondernemershuis in Den Haag, waar ONL kantoor houdt, werd een bijeenkomst georganiseerd en was de Troonrede op een scherm te volgen. Lees hier en hier nog terug wat het belangrijkste Prinsjesdag-nieuws was. 

 

#7 Wet werken waar je wilt

Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ werd in juni met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Werknemers krijgen meer zeggenschap over de plek waar zij willen werken. ONL had een groot bezwaar tegen dit wetsvoorstel, namelijk dat thuiswerken altijd mogelijk zou worden tenzij de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft om zo’n verzoek te weigeren. Ook de Raad van State stelde in haar advies over het wetsvoorstel dat het voorstel de mogelijkheden voor een werkgever om het verzoek tot thuiswerken af te wijzen beperkt. Dit heeft geleid tot een gewijzigd wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om de toetsing bij een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats te laten plaatsvinden op basis van de maatstaaf van redelijkheid en billijkheid in plaats van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Hiermee vergroot je de broodnodige dialoog tussen werknemers en werkgevers. De aangepaste wet is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring in de Eerste Kamer. ONL is tevreden met deze aanpassing.

 

#8 Box 3

Het kabinet gaat vanaf 2025 het inkomen uit vermogen in box 3 rechtvaardiger belasten. In Nederland wordt de belastingheffing over vermogen (box 3) berekend op basis van een fictief rendement. Omdat het werkelijk behaalde rendement al jaren lager ligt dan het fictieve rendement waarmee wordt gerekend, teren ondernemers in op hun vermogen. ONL is dan ook al jaren voorstander van een aanpassing van box 3 waarbij er op basis van werkelijk rendement wordt gerekend en heeft hier ook vaak voor gelobbyd. Mede dankzij onze lobby is het kabinet van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in box 3.

Lees hier meer.

 

#9 TEK-regeling

Na een maandenlange lobby van ONL is de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) er toch gekomen: een compensatie van de energiekosten voor ondernemers. De TEK-vergoeding is voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal zeven procent van de omzet zijn. De voorwaarde dat een ondernemer alleen in aanmerking komt voor de TEK als de onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit moet verbruiken, is al eerder geschrapt. ONL houdt de uitvoering vanaf 2023 scherp in de gaten. 

Lees hier meer.

 

#10 Ubo-register

De Europese rechter zette eind november een streep door de toegankelijkheid van het Ubo-register. Tot grote opluchting van ONL, die zich met hand en tand heeft verzet, tegen het openbaar vindbaar maken van privégegevens van ondernemers. Denk aan adressen. Een flinke aantasting van de privacy. “Ik ben voor maatregelen om witwassen en fraude tegen te gaan, maar de vraag is of je daar zo’n openbaar toegankelijk register voor nodig hebt. Het doel heiligde de middelen, en gelukkig heeft het Europese Hof van Justitie daar nu een streep door gezet”, zegt Hans Biesheuvel. 

Lees hier meer.

 

#11 Handelagenda

Nederland investeert de komende jaren extra in de combinatie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Dit is een van de belangrijkste thema’s uit de beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’ van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). In deze nota wordt het handelsbeleid voor de komende jaren uitgestippeld. ONL heeft veel input geleverd en tot onze grote vreugde zijn veel voorstellen overgenomen. Over de handelsagenda heeft ONL ook een podcast met Schreinemacher opgenomen. Die is hier terug te beluisteren. 

 

#12 Politici mee op ONL-werkbezoek

VVD-Tweede Kamerlid Daan de Kort, minister-president Mark Rutte, minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Maarten Camps (voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV) gingen mee op werkbezoek bij diverse bedrijven. 

ONL vertegenwoordigt de belangen van ondernemers niet alleen in politiek Den Haag, maar neemt ‘Den Haag’ ook mee naar de werkvloer.

 

#13 Nieuwe samenwerkingen

ONL heeft dit jaar de krachten gebundeld met nieuwe partners. Zo behartigen wij nu de belangen van BETA, de branchevereniging voor zelfstandige pomphouders. Ook is DSA Dutch Startup Association (DSA) de samenwerking met ONL aangegaan.  

Lees hier meer.