Het zijn uitdagende tijden voor ondernemend Nederland, maar gelukkig zet het kabinet vol in op herstel van de economie. De boodschap van het kabinet daarbij is dat Nederland zich de komende periode uit de coronacrisis moet investeren. Daarbij is het belangrijk dat ondernemers signalen krijgen dat zij weer kunnen inzetten op economische groei. Immers, zodra zij meer vertrouwen in de toekomst voelen, investeren zij weer in hun bedrijf. ONL vraagt het kabinet om ondernemers dit vertrouwen te geven door op Prinsjesdag de volgende maatregelen te presenteren:

  • Betalingsregeling voor belastinguitstel
  • Behandel vreemd en eigen vermogen fiscaal gelijk
  • (Her-)introduceer win-win-lening voor durf- en startkapitaal
  • Breid de WBSO-regeling uit
  • Maak willekeurige afschrijving van investeringen mogelijk
  • Tijdelijk verlaagd btw-tarief op renovatie, onderhoud en verduurzaming
  • Behoud draagvlak voor beweging naar duurzaamheid
  • Maak pauzefaillissementen mogelijk
  • Verlenging steunpakket: langdurig en sectorgericht
  • Onderzoek (her-)introductie deeltijd-WW

1. Betalingsregeling voor belastinguitstel

Er ontbreekt op dit moment een betalingsregeling voor het bijzonder uitstel van betaling van loon- en omzetbelasting vanwege de coronacrisis. Veel ondernemers kregen afgelopen tijd een brief in de bus met de melding dat de drie maanden uitstel van belasting ten einde is. Daar hadden ondernemers op gerekend, het probleem zit hem in het feit dat uiterlijk 29 juli de uitgestelde betalingen plus de belastingen over de maand juni in één keer en volledig terugbetaald moeten worden.

Veel ondernemers kunnen nog niet aan deze betalingen voldoen of willen eerst op de been komen. ONL stelt daarom een betalingsregeling voor belastinguitstel voor, die in de mogelijkheid voorziet om de openstaande betalingen te spreiden over de komende 2 jaar, vanaf 1 oktober aanstaande, zonder renteopslag.

2. Behandel vreemd en eigen vermogen fiscaal gelijk

Torn niet aan de aftrekbaarheid van de rente bij kredieten/leningen. Behandel vreemd vermogen en eigen vermogen juist fiscaal gelijk. Bijvoorbeeld via de notionele fiscale aftrek, naar Belgisch voorbeeld. Zo versterk je kapitaal en bouwen bedrijven gemakkelijker buffers op die later kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld innovatie.

3. (Her-)introduceer win-win-lening voor durf- en startkapitaal

Maak het voor individuen weer aantrekkelijk om te investeren in mkb-bedrijven. Geef een fiscaal voordeel als personen geld uitlenen aan ondernemers. Dit kan door de oude Tante Agaath-regeling voor durf- of startkapitaal te herintroduceren. Op deze manier komt er meer durfkapitaal op de markt.

4. Breid de WBSO-regeling uit

Innovatie vraagt om grote investeringen van het mkb en familiebedrijven, een fiscale steun in de rug is nu de enige mogelijkheid om innovatie voor het brede mkb toegankelijk te maken. Door innovatie fiscaal te stimuleren wordt de stap om te investeren voor bedrijven kleiner.

Hier biedt de WBSO absoluut kansen, omdat het een regeling is die al jaren zijn doeltreffendheid heeft bewezen. Momenteel worden de aftrekpercentages van de WBSO verlaagd, terwijl het budget verruimd zou moeten worden zodat bedrijven nog meer worden aangejaagd om te gaan investeren. Daarbij komt dat de WBSO zich momenteel richt op productinnovatie, terwijl het instrument ook bruikbaar kan zijn om procesinnovatie, systeeminnovatie en maatschappelijk wenselijke innovatie te stimuleren.

5. Maak willekeurige afschrijving van investeringen mogelijk

Geef bedrijven weer de ruimte om naast gewone afschrijvingen zelf te bepalen hoe en wanneer een bedrijfsmiddel wordt afgeschreven met de regeling van willekeurige afschrijving van investeringen. Dit bleek na de kredietcrisis goed te werken, omdat het een liquiditeits- en rentevoordeel kan opleveren. Hier zijn bedrijven naar opzoek.

Ga daarnaast opzoek naar ruimhartige mogelijkheden van verliescompensatie. Veel bedrijven lijden dit jaar verlies en willen dit verlies verrekenen met winst uit het voorgaande jaar of toekomstige winsten. Kort bijvoorbeeld de verrekeningstermijn niet in, zoals nu beoogd wordt. Daarmee stimuleer je dat in de kern gezonde bedrijven weer sneller op de been komen.

6. Tijdelijk verlaagd btw-tarief op renovatie, onderhoud en verduurzaming

Wanneer de overheid fors investeert in projecten die aan veel economische sectoren raken, kan dit bedrijven overeind houden met daarmee de werkgelegenheid en de daaropvolgende koopkracht. Door bijvoorbeeld professionele en particuliere opdrachtgevers (tijdelijk) meer (financiële) ruimte te geven om (extra) te investeren in nieuwbouw en het verbeteren van de kwaliteit van bestaande woningen en gebouwen.

Dit kan een terugval van de bouwproductie en het verlies van arbeidskrachten uit de sector beperken. Dit kan je doen met een verlaagd btw-tarief op renovatie, onderhoud en verduurzaming. Ook tijdens de vorige crisis heeft de btw-maatregel bewezen effectief en efficiënt te zijn op korte termijn.

7. Behoud draagvlak voor beweging naar duurzaamheid

Momenteel wordt het mkb relatief net zo zwaar belast als grote multinationals, terwijl de winsten daar relatief veel hoger zijn. Vanuit het draagkrachtprincipe is ONL voorstander van een verschillend systeem van schijven, bijvoorbeeld bij de belastingopslag voor duurzame energie (ODE). Hiermee dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten en kan het draagvlak voor duurzaamheid onder mkb’ers behouden blijven.

8. Maak pauzefaillissementen mogelijk

Voor veel ondernemingen zullen de uitdagingen van de huidige crisis te groot zijn, terwijl ze in de kern gezond zijn. Als activiteiten van deze bedrijven tijdelijk kunnen worden stilgelegd in een pauzefaillissement in plaats van een definitief faillissement, kan na de crisis eenvoudiger een herstart plaatsvinden.

9. Verlenging steunpakket: langdurig en sectorgericht

ONL zet in op verlenging van het huidige steunpakket voor de sectoren die ook na september langdurig last ervaren van de coronacrisis. Het generieke karakter van het steunpakket aan maatregelen kan plaats maken voor een langgerekte en sectorspecifieke benadering voor bijvoorbeeld de horeca-, bouw en kunst- en cultuursector. Zorg ervoor dat deze sectoren ook na september gebruik kunnen blijven maken van bijvoorbeeld de loonkostenregeling en de tegemoetkoming vaste lasten.

10. Onderzoek (her-)introductie deeltijd-WW

Bied ondernemers voor langere tijd perspectief om personeel te kunnen behouden. Voor de coronacrisis was er in steeds meer branches al een groeiend tekort aan mensen met de juiste competenties. Bedrijven zijn maar al te blij met goed personeel, die nu doorbetaald worden met de NOW. Maar de NOW is een noodmaatregel. Om ondernemers en werknemers perspectief te bieden is ONL voorstander van onderzoek naar (her)introductie van de deeltijd-WW.