Nieuws

Tozo verlengd tot juli 2021 met toets op beschikbare geldmiddelen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind september 2020 afloopt, wordt met negen maanden verlengd tot eind juni 2021. Als je nu gebruik maakt van de Tozo 2 uitkering levensonderhoud kun je, als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, verlenging van je Tozo-uitkering aanvragen. Ook zelfstandigen die geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 2 kunnen Tozo 3 aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 3 kun je vanaf 1 oktober 2020 tot met 30 juni 2021 aanvragen bij je woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van je gemeente in de gaten. Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kun je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als je surseance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen, kun je geen beroep doen op een lening.

Welke voorwaarden gelden voor ‘Tozo 3’ uitkering levensonderhoud?

Net als de Tozo 1 en 2 kent de Tozo 3 versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

  • Er wordt geen onderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van de onderneming
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast
  • De partnerinkomenstoets die bij Tozo 2 is ingevoerd blijft bij Tozo 3 van kracht.

Nieuwe voorwaarde voor de uitkering levensonderhoud Tozo 3 is een toets op beschikbare geldmiddelen. De toets houdt in dat als je meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) hebt, je niet in aanmerking komt voor Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. De toets wordt zodanig vormgegeven dat je geen onderdelen van je bedrijf of zelfstandig beroep hoeft te liquideren.

Extra middelen voor heroriëntatie na 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo. Het kabinet vindt het belangrijk dat zelfstandig ondernemers die ook de komende periode geen of weinig inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, zich breder kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties uit hoe deze aandacht op heroriëntatie van ondernemers landelijk kan worden gefaciliteerd.

1 juli 2021 terug naar het Bbz

Ook na het aflopen van de Tozo 3 bieden gemeenten ondersteuning aan zelfstandig ondernemers in nood. Het uitgangspunt is dat vanaf 1 juli 2021 de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) weer het reguliere vangnet voor zelfstandigen zal zijn. Het Bbz biedt een vangnet zowel voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Waarom verlenging?

Staatssecretaris Van ’t Wout: ‘Voor heel veel zelfstandigen is het een uitzonderlijk moeilijke tijd, met grote onzekerheden. Een deel heeft gelukkig de draad weer op kunnen pakken of is hiermee bezig, met de Tozo als overbrugging. Andere ondernemers zullen zich noodgedwongen moeten voorbereiden op een nieuwe toekomst. De inzet van het kabinet is om deze zelfstandigen extra te ondersteunen en weer perspectief te bieden.’

Over Tozo

Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud.

Voor meer informatie over Tozo kun je terecht op de website van de Rijksoverheid.