Nieuws

Waar staan we nu?

Pakket belastingplan 2021

Het pakket belastingplan 2021 is afgelopen maand uitvoerig besproken in de Tweede Kamer. De diverse kamerleden debatteerden hierover in zogenoemde wetgevingsoverleggen en ook in de plenaire zaal. Op de agenda stonden onder andere de Baangerelateerde Investeringskorting en de fiscale coronamaatregelen.Hieronder vind je een overzicht van de inbreng van ONL en wat daarop besloten is:

De verruimde werkkostenregeling

Begin april riep ONL de staatssecretaris van Financiën op om de werkkostenregeling te verruimen. Dat is ook gebeurd. Wel loopt de verruimde werkkostenregeling op 1 januari 2021 af. ONL vindt het van belang dat de verruiming van deze regeling ook na 1 januari beschikbaar blijft en de gesprekken hierover lopen. Binnen enkele weken komt er een kamerbrief naar buiten over het steunpakket na 1 januari 2021. In die brief zal de staatssecretaris van Financiën aangeven wat er gaat gebeuren met de fiscale coronamaatregelen zoals de verruimde werkkostenregeling.

DGA’s: bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon

ONL heeft in april ook het voorstel gedaan om dit jaar de regels bij het uitkeren van het gebruikelijk loon te versoepelen. Het kabinet kwam daarop met de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Deze versoepeling geldt vooralsnog tot 1 januari 2021. Net als bij de werkkostenregeling zal de staatssecretaris van Financiën binnen enkele weken aangeven wat er gaat gebeuren met het gebruikelijk loon van de DGA’s.

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op aandringen van ONL gaat een groter deel van het BIK budget naar het MKB. De bedoeling was dat 59% van het totale BIK budget van € 4 miljard bij het MKB terecht zou komen. ONL wilde dit opschroeven. Het aangenomen amendement van de VVD, CDA, D66, CU, SGP en FvD zorgt dat het percentage nu wordt opgehoogd van 59% naar 65%. ONL wil daarnaast dat het aanvraagloket per 1 januari open gaat. Op de planning staat nu dat ondernemers pas vanaf 1 september 2021 de BIK kunnen aanvragen. Op aandringen van meerdere politieke partijen heeft de staatssecretaris van Financiën inmiddels toegezegd dat het aanvraagloket voor de BIK zodra het kan opengesteld moet worden. Ook als dat voor de geplande datum van 1 september 2021 plaatsvindt. Het gesprek hierover met de uitvoeringsinstantie RVO loopt.

Werkelijk rendement vermogensrendementsheffing (Box 3)

Een belangrijk onderwerp voor veel ondernemers is de vermogensrendementsheffing. ONL ziet het als positief dat de belastingvrije voet voor spaarders omhoog is gegaan, hierdoor valt het grootste gedeelte van de grotere spaarders onder een eerlijker tarief. Echter, een deel van de spaarders, vooral de groep met een vermogensmix tussen spaartegoeden en beleggingen wordt nog steeds disproportioneel belast onder een forfaitair rendement. De staatssecretaris heeft toegezegd een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om een stelsel van werkelijk rendement beter te benaderen. Een tijdelijke (tussen-)oplossing wordt gezocht in het invoeren van een tegen- bewijsregeling. De staatssecretaris streeft ernaar om de resultaten van dit onderzoek voor de nieuwe kabinetsformatie binnen te hebben.

Lees hier onze position paper over het belastingplan.

Begrotingsbehandeling Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken

Ondanks het steun- en herstelpakket staan veel MKB-ondernemers op de rand van de afgrond. Anderen hebben grootste moeite om hun verdienmodel aan te passen aan de steeds maar veranderde coronamaatregelen. Om financiering van het MKB en investeringen weer op peil te krijgen, en om op de lange termijn het ondernemersklimaat te verbeteren heeft ONL gericht ingezet op de volgende punten:

Los de problematiek rond SBI-codes bij TVL-regeling op

Na een intensieve lobby van onder andere ONL heeft het kabinet besloten om de koppeling tussen de SBI-codes en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB per 1 oktober los te laten.

Zet in op maatwerk per sector

Met name sectoren zoals de reisbranche, de evenementensector en de kermisexploitanten kunnen niet uit de voeten met het huidig steunpakket. Zonder extra steun vanuit de overheid is het einde oefening voor deze sectoren. ONL is daarom in gesprek met het kabinet over aanvullende sector- gerichte steun voor sectoren zoals de voucherbank voor de reisbranche, de TVL+ voor de bowling- branche en de evenementensector en de seizoensknop voor kermisexploitanten en de evenementen- sector. De eerste stappen zijn inmiddels gezet.

Zo komt er een eenmalige vergoeding voor de horeca, een seizoensknop voor de evenementensector en kermissen en geeft het kabinet aan dat de cultuursector kan rekenen op extra steun. Ook is ONL met het kabinet in gesprek gegaan over o.a. aanvullende sectorgerichte steun voor de reisbranche. Als reactie hierop is een motie ingediend die de regering oproept om voor 1 december samen met de reisbranche te komen tot een voorstel voor een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers, beter bekend als de voucherbank. De motie is aangenomen.

Maak snel pauzefaillissement en stopperslening mogelijk

ONL maakt zich er hard voor dat in de kern gezonde bedrijven, die door de coronacrisis weinig tot geen omzet meer kunnen draaien, de mogelijkheid krijgen om tijdelijk alle economische activiteiten stil te kunnen leggen, terwijl schuldeisers op afstand worden gehouden. Dit pauzefaillissement komt er nu in de vorm van een Time-Out Arrangement, waar ONL samen met andere partners en het Ministerie van Economische Zaken aan werkt.

Introduceer de Dutch Business Bank

ONL en Stichting MKB Financiering pleiten voor één centrale organisatie die MKB-financiering ondersteunt via kapitaal en stimuleringsregelingen, omdat ondernemers in het MKB nauwelijks nog krediet bij de bank kunnen verkrijgen. Het kabinet gaat (eindelijk) aan de slag met het stimuleren van het mkb financieringslandschap. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie die de regering verzoekt om de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven te verbeteren en daarbij te onderzoeken of een mkb-bank hierin past. In één keer een Dutch Business Bank oprichten – zoals een andere motie voorstelde – was een brug te ver voor de kamer, die motie heeft het dan ook niet gehaald. Wel is er kamerbreed meer aandacht voor de financieringsproblemen waar ondernemers tegenaan lopen.

Maak miljardenfondsen zoals Invest-NL toegankelijk voor het MKB

ONL ziet graag dat Invest-NL beter aansluit op de behoeftes van het MKB en niet enkel voor grote projecten ingezet wordt waarbij het MKB slechts een indirecte rol in de keten vertolkt. Volgens Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken komt er via Invest-NL nu meer geld voor Scale- en Startups door middel van fondsen als het Dutch Future Fund (DFF) en het Deeptech Fonds. Hoe die er in de praktijk uitgaan zien voor het MKB is nog onduidelijk. ONL heeft hier haar twijfels over. Ook partijen als de PvdA en CDA pleiten voor een betere financiering om regionale (MKB-)bedrijven beter te kunnen ondersteunen.

Maak investeren in het MKB fiscaal weer aantrekkelijk

ONL wil dat de investeringsbehoefte van het MKB, die steeds groter wordt, ook deels vervuld kan worden door private investeerders. Hiervoor is het noodzakelijk dat dit fiscaal aantrekkelijk wordt, bijvoorbeeld door het introduceren van de win-win-lening en de durfkapitaalregeling. Het kabinet heeft aangegeven onderzoek te doen naar betere financiering voor het MKB, maar is niet specifiek ingegaan op de fiscale voorstellen van ONL.

Zie toe op eerlijkere handel

ONL maakt zich sterk voor vrije handel, mits dit ook eerlijke handel is. Om op een eerlijke manier op de internationale markt te kunnen concurreren, is het cruciaal voor ondernemers dat alle spelers op de markt zich aan dezelfde regels moeten houden. Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer zijn kritisch over de marktmacht van de grote platformen en willen dit aan banden gaan leggen. Dit moet echter op Europees niveau aangepakt worden.

Lees hier onze position paper voor de begrotingsbehandelingen EZK.

Klimaat, onderdeel Wet Opslag Duurzame Energie (wet ODE)

ONL doet de volgende voorstellen om ervoor te zorgen dat het MKB niet afhaakt in de energie- transitie:

Verhoog de ODE-tarieven voor 2021 niet

Met name koplopers die nauwelijks of geen CO2-uitstoot meer hebben betaalde in 2020 de hoogste rekening voor de ODE-heffing. Ook zijn er MKB-bedrijven die direct in de financiële gevarenzone komen door de stijging van de ODE-tarieven. ONL heeft er intensief voor gepleit dat de verhoging van de ODE-tarieven in 2021 geen doorgang vinden. Helaas vond ONL geen meerderheid in de Tweede Kamer om dit te bewerkstelligen. Zo was er ook geen meerderheid voor de motie over het verhogen van het budget voor de ODE-compensatieregeling.

Repareer de ODE met verlaagd tarief op inkoop elektriciteit

Een aantal glastuinbouwers verbruiken geen aardgas meer om hun kassen te verwarmen waardoor zij geen CO2 meer uitstoten. In plaats daarvan hebben deze ondernemers flink geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen, zoals elektrisch aangedreven warmtepompen. Dat zorgt voor flink meer elektriciteitsinkoop. Doordat ODE niet alleen een heffing is op het verbruik van aardgas, maar ook elektriciteit, stijgen de ODE-kosten voor deze bedrijven gigantisch. Het gevaar dreigt dat deze bedrijven hun investeringen terugdraaien en inzetten op fossiele brandstoffen om de extra ODE-kosten voor elektriciteitskosten te kunnen drukken. Daarbij komt weer meer CO2-uitstoot vrij. Hoewel er op aanraden van ONL een amendement over het ongedaan maken van de lastenverhoging voor afnemers van elektriciteit in de Tweede Kamer lag, was ook daar geen meerderheid voor te vinden.

De wet Opslag Duurzame Energie blijft voor ONL een heikel punt waar we de afgelopen tijd veel aandacht voor hebben gevraagd. Helaas zonder succes, maar de wet moet nog langs de Eerste Kamer. ONL is druk bezig met het aanschrijven van de senatoren die hierover gaan stemmen.

Lees hier onze position paper over de ODE.

Vereenvoudig stelsel van belastingheffingen en subsidieregelingen radicaal

Wat ONL betreft komt er zo snel mogelijk een einde aan de wirwar van belastingheffingen en subsidie- regelingen voor bedrijven die willen bijdragen aan de klimaat- en energietransitie. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels bekend dat ook hij het stelsel van belastingheffingen en subsidieregelingen inderdaad te ingewikkeld vindt om te doorgronden.

Bied ondernemers routekaart voor klimaat- en energietransitie

Ondernemers zijn opzoek naar houvast. Een integraal klimaat- en energiebeleid, waarbij ondernemers worden betrokken, helpt daarbij. Door plannen en regels samen met ondernemers op te stellen en uit te voeren creëer je meer draagvlak. Ook verkrijgen ondernemers zo de zekerheid die nodig is om te investeren en in te zetten op de energietransitie. In een routekaart kan de overheid deze benodigde houvast en handelsperspectief bieden. Het kabinet heeft aangegeven opzoek te zijn naar integraal beleid, maar is niet specifiek ingegaan op dit voorstel van ONL.

Volgende week bespreekt de Tweede Kamer nog de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die van Buitenlandse handel komt een week later aan de orde. Ook komt er nog een apart debat over het Nationaal Groeifonds. Daarvoor heeft ONL onderstaande punten neergelegd. Uiteraard deelt ONL de uitkomsten van deze debatten. Houd hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten.

Begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zie af van de afbouw van steunmaatregelen zoals de NOW, Tozo en TVL

Veel partijen zoals de SP, GL, PvdA en D66 dringen erop aan om zo snel mogelijk van de verwachte versobering van het steun- en herstelpakket af te zien. Het kabinet is hierover nog in gesprek met de vakbonden en komt begin december met een (integrale) kamerbrief waarin duidelijkheid wordt gegeven over voortgang van het steun- en herstelpakket.

Ga voor meer en snellere maatwerkoplossingen

Dit punt is tijdens het begrotingsdebat kort ter sprake gekomen, met name door de SP. De staatssecretaris zal in de integrale kamerbrief ingaan op schrijnende gevallen en hoe het kabinet daar mee tracht om te gaan.

Ontlast de werkgever door structurele veranderingen in het arbeidsrecht

Tijdens het begrotingsdebat zijn er een tweetal concrete voorstellen gedaan om het werkgeverschap aantrekkelijker te maken. Met dank aan het CDA en de CU.

Het CDA vraagt de minister of hij kan bezien of het aannemen van een eerste personeelslid aantrekkelijker kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld met een bonus voor het aannemen van een eerste werknemer. ONL geeft al langere tijd aan dat veel zelfstandigen de stap naar werkgeverschap erg groot en risicovol vinden. Er moeten prikkels komen om de stap van zzp’er naar werkgever te maken. Helaas is het kabinet van mening dat er al voldoende stappen zijn gezet om het aannemen van personeel aantrekkelijker te maken. ONL is het hier niet mee eens en blijft zich inzetten voor meer lasten- vermindering voor werkgevers.

Daarnaast stelt de CU voor dat werkgevers geen ziekterisico meer hoeven te dragen voor mensen die zij uit de bijstand in dienst nemen. Wat de partij betreft gaat de rijksoverheid het ziekterisico dragen voor bijstandsgerechtigden die weer aan de slaag gaan. Nu komt dat risico voor rekening van werkgevers. Werkgevers aarzelen vaak om werkzoekende bijstandsgerechtigden in dienst te nemen, omdat ze het ziekterisico te groot vinden. Als een werknemer vanwege ziekte niet meer aan de slag kan, moet een werkgever tot twee jaar lang het salaris doorbetalen. De CU stelt de minister voor om dit plan door te laten rekenen. CU denkt dat de besparingen op uitkeringen hoger zullen zijn dan de kosten voor het afdekken van het ziekterisico. De minister heeft (nog) niet gereageerd op dit voorstel, maar ONL vindt het zeker de moeite waard om dit verder te onderzoeken.

Lees hier onze position paper voor de begrotingsbehandelingen SZW.

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel

Blijf sterk inzetten op digitale en inkomende handelsmissies

Tijdens de coronacrisis zijn ondernemers geholpen met digitale handelsmissies, die beter toegankelijk zijn voor het MKB, doordat de kosten aanzienlijk lager zijn. De minister gaf tijdens de begrotingsbehandeling aan tevreden te zijn over het breder aanbieden van digitale handelsmissies. ONL is positief over de inspanning van het kabinet op dit gebied, maar blijft aandacht vragen voor een verbetering van de toegang voor het MKB. Toegang tot handelsmissies is nog steeds lastig voor met name het kleinere MKB. ONL blijft kritisch en ziet graag dat de toegang tot handelsmissies beter toegankelijk wordt voor het MKB.

Versterk het instrumentarium en de toegang tot financiering voor het MKB

ONL heeft zich regelmatig uitgesproken voor een handelsinstrumentarium dat toegankelijk, werkbaar, en efficiënt is voor het MKB. Met name financiering voor het internationaal actieve MKB is een probleem. Nederlandse banken trekken zich steeds vaker terug van verre markten, waardoor het MKB bancair verweesd achter blijft. Met name CDA en VVD hebben aandacht gevraagd voor de positie van het internationaal actieve MKB en een verbetering van het handelsinstrumentarium. De minister heeft toegezegd dat er gewerkt wordt aan een vereenvoudiging van het instrumentarium en noemt hierbij de rol van Invest International, dat verschillende steunmaatregelen integraal onder moet gaan brengen.

Werk aan een eerlijk speelveld op de internationale markt

Tijdens de begrotingsbehandelingen is er brede aandacht geweest voor het waarborgen van een eerlijk speelveld. Partijen over de gehele linie vroegen aandacht voor illegale staatssteun die bedrijven uit derde landen ontvangen. Zo komt er een investeringstoets om strategische investeringen of overnames vanuit derde landen tegen te gaan en wordt er in Europees verband gewerkt aan het IPI (Investment Procurement Instrument), waarbij bedrijven uit landen waarvan bekend is dat ze staatssteun ontvangen, geweerd kunnen worden van de Europese markt. Ook zijn er nieuwe richtlijnen in Europees verband opgesteld voor online platformen. Door deze nieuwe Europese richtlijnen zijn zij aan strengere regels gebonden. Er wordt ook gewerkt aan een bredere Europese strategie om de interne markt te beschermen en het eerlijke speelveld te waarborgen.

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de btw-vrijstelling voor pakketjes onder de 22 euro, waardoor ondernemers op de interne markt met minder oneerlijke concurrentie te maken krijgen. Vrijstelling van invoerheffingen onder de 150 euro blijft wel in stand.

Maak kickstartvouchers breder en beter toegankelijk

Op initiatief van ONL zijn er ‘’Kickstartvouchers” beschikbaar gesteld om het MKB te helpen om internationaal te gaan ondernemen. ONL heeft eerder haar zorgen aangegeven op het gebied van toegankelijk, zichtbaarheid, en toekenning van deze vouchers. Dit punt is niet teruggekomen bij de begrotingsonderhandelingen. De minister heeft wel aangegeven dat veel subsidiemaatregelen van de RVO in de toekomst zullen worden onder gebracht bij Invest International. ONL blijft erop inzetten dat dit fonds aansluit bij de behoeften van het MKB.

Maak ketens transparant, maar op een proportionele manier

De nieuwe IMVO-strategie wordt op dinsdag 10 december behandeld door de commissie. Deze nieuwe strategie houdt rekening met de specifieke situatie van MKB-bedrijven en gaat het MKB ook helpen op het gebied van informatievoorziening rond IMVO. Er komt een IMVO-steunpunt voor het MKB en wetgeving gaat rekening houden met de proportionaliteit voor het MKB. ONL blijft erop toezien dat IMVO-wetgeving op een proportionele manier wordt ingevoerd en dat transparantie de OESO-richtlijnen blijft volgen. Dit houdt onder meer in dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet zonder meer volledig openbaar gemaakt hoeft te worden.

Zet in op vrouwelijk ondernemerschap

De minister heeft aangegeven te gaan werken aan vrouwelijk ondernemerschap, ook internationaal. Hierbij noemt zij dat voor economische zelfredzaamheid voor vrouwen een belangrijk speerpunt is. ONL blijf hier ook op inzetten, mede om het ondernemend vermogen dat Nederland rijk is, zoveel mogelijk te benutten.

Lees hier onze position paper voor de begrotingsbehandelingen BuHa.

Hoorzitting Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds in huidige opzet onvoldoende toegankelijk voor MKB

Het Nationaal Groeifonds loopt het risico tegen dezelfde problemen aan te lopen als Invest-NL. het is ontoegankelijk voor het MKB, waardoor het veel aan kracht moet inboeten. ONL blijft zich hard maken voor meer aandacht voor het MKB binnen het Nationaal Groeifonds.

Gebrek aan vertegenwoordiging van MKB in beoordelingscommissie

De onafhankelijke beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds ziet een grote vertegenwoordiging van de wetenschap en de grote bedrijven. Het MKB is, ondanks dat zij het grootste deel van de Nederlandse economie en het grootste deel van de werkgelegenheid op zich neemt, niet vertegenwoordigt. ONL blijft het kabinet dan ook oproepen om een vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf toe te voegen aan de beoordelingscommissie.

Voordeel voor MKB op de lange termijn niet stevig genoeg verankerd in plan

Het doel van het Nationaal Groeifonds volgens de huidige plannen is het vergroten van het algemeen verdienvermogen van Nederland. ONL wil echter meer duidelijkheid over de voordelen die dit specifiek voor het MKB op gaat leveren. Daarnaast wil het kabinet geen toezeggingen doen over de soort projecten die vanuit het fonds gefinancierd gaan worden. Het MKB heeft het meeste baat bij investeringen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en digitalisering.

Nog veel onduidelijkheden en vragen over de invulling en uitwerking Groeifonds

Het kabinet wil nog geen toezegging doen over de lopende aanvragen binnen het Nationaal Groeifonds. Dit omdat de wetgeving nog goedgekeurd moet worden door de Eerste Kamer. De Instellingswet voor het Nationaal Groeifonds wordt verwacht tijdens de demissionaire periode van het kabinet aan de Tweede Kamer. Er is, zeker voor het MKB, niet veel duidelijker geworden over de invulling van het Nationaal Groeifonds. ONL roept het kabinet dan ook op om het MKB meer te betrekken bij de invulling van de plannen.

Lees hier onze position paper over het Nationaal Groeifonds.